Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Stora delar av det arbetssätt som utvecklats i länet sedan lagen om samverkan infördes 2018 ligger fast. De delar av arbetssättet som påverkas av gällande överenskommelse har arbetats in i riktlinjer, rutiner och metodstöd. Här följer en lista på dokument som uppdaterats. 

Gemensam riktlinje för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Gemensam riktlinje för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Uppdaterad version i linje med regional överenskommelse som gäller från 1 januari 2020.

Gemensam rutin för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård

Gemensam rutin för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård Uppdaterad version i linje med regional överenskommelse som gäller från 1 januari 2020.

Gemensam rutin för samverkan vid utskrivning från somatisk slutenvård

Uppdaterad version i linje med regional överenskommelse som gäller från 1 januari 2020.

Avancerad sjukvård i hemmet, ASiH - metodstöd

Vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Psykiatrisk heldygnsvård - metodstöd

Vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Psykiatrisk öppenvård - metodstöd

Vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Somatisk slutenvård - metodstöd

Metodstöd för bedömningar vid in- och utskrivning från somatisk slutenvård.

Utskrivning till särskit boende, SÄBO - metodstöd

Rutiner vid utskrivning till särskilt boende för äldre enligt socialtjänstlagen (SoL).

Samordnad individuell vårdplan, SIP - metodstöd

Metodstöd för samordnad individuell plan (SIP) vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Informationsmaterial fakturering slutenvården

Information om principerna för fakturering för utskrivningsklara patienter från slutenvården. Materialet beskriver vilka åtaganden slutenvården har för att kommunernas betalningsansvar ska gälla.

Metodstöd och rutiner kan också laddas ner direkt från snabblistan på ingångssidan för samverkan vid utskrivning.

Läs mer om bakgrund och hitta fler dokument som stöd i arbetet på följande sidor.

Om lag, överenskommelse och riktlnijer

Lag (2017:162) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller sedan 1 januari 2018. Mellan regionen och kommunerna i Stockholms län gäller en överenskommelse om riktlinjer, fristdagar och betalningsansvar.

Utbildning och stöd

Utbildningsmaterial om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Principer för fakturering

Från 1 januari 2020 tar hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvaret för fakturering inom somatiken. Nya principer för fakturering har arbetats fram med utgångspunkt i den nya överenskommelsens betalningsmodell.

  • Uppdaterad: 13 februari 2020
  • Faktagranskad: 13 februari 2020
  • Redaktör: Pia Eliasson