Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Utbildning och seminarier

Inga aktuella datum för utbildningar eller seminarier

Utskrivning under semesterperioder

Under semesterperioder och storhelger kan vårdplatssituationen vara ansträngd. Det är  helt avgörande att utskrivningsklara patienter inte blir kvar på akutsjukhusen och inom geriatriken längre än nödvändigt och att samarbetet fungerar.  God samordning vid vårdövergångar behövs mellan alla berörda aktörer för att den enskilde ska få en bra utskrivningsprocess även under semesterperioder.

Samlad information om utvecklingsarbete och överenskommelse i Stockholms län med utgångspunkt i lag (2017:612) om samverkan för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Stöd för utskrivning under kvällar, nätter och helger

Länk till Storsthlm där förteckning av verksamheter i länets kommuner finns under fliken Relaterad information:

Metodstöd för utskrivning på lördagar, söndagar och övriga helger.

Informationsmaterial om lagen och utskrivningsprocessen

Presentationsmaterial (pdf) om den långsiktiga överenskommelsen mellan Region Stockholm och länets kommuner för att utveckla samverkan och arbetssätt i linje med lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Metodstöd

Vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Metodstöd för bedömningar vid in- och utskrivning från somatisk slutenvård.

Rutiner vid utskrivning till särskilt boende för äldre enligt socialtjänstlagen (SoL).

Metodstöd för samordnad individuell plan (SIP) vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Husläkarmottagning

Metodstöd för husläkarmottagningar vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Förtydligande av husläkarmottagningarnas planeringsansvar och hur ansvarsfördelningen ser ut vid utskrivning av patienter som har behov av hemsjukvård.

Reviderade metodstöd våren 2022

Uppdaterade och nya metodstöd inför nytt IT-system. Dessa blir gällande när Lifecare SP införs under 2022. Fler metodstöd publiceras löpande.

Funktionen Vårdbegäran ska inte användas

Funktionen ”Vårdbegäran” i Lifecare SP som framgår i metodstöden är under utredning och ska inte användas tills vidare. Detta på grund av att funktionen inte uppfyller kraven för hantering av patientinformation. 

Funktionen vårdbegäran finns fortfarande kvar eftersom funktionen kräver ett större utvecklingsarbete. Mer information kommer när utredningen är klar. Akutmottagningar kommer inte att få Lifecare SP förrän funktionen ”Vårdbegäran” är utredd och klar att användas.

Fallbeskrivningar

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

WebCare

WebCare är det IT-stöd som används för att  samordna vårdplaneringen för en patient. Under 2020 slutförde Region Stockholm i samverkan med kommunerna en upphandling av nytt IT-stöd som kan möta behoven för samtliga vårdaktörer i utskrivningsprocessen. Det nya IT-stödet Lifecare kommer att införas under 2022. Fram till dess är WebCare det IT-stöd som används.  

Ett nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Lifecare SP, införs i två etapper under 2022 och 2023.

Funktionsbeskrivning av WebCare samt frågor och svar finns på informationssidan om WebCare. 

Funktionsbeskrivning för WebCare - för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

WebCares utbildningsmiljö

På Lärtorget finns e-utbildningar i WebCare

Användarstöd

Funktionsbeskrivning av WebCare samt frågor och svar finns på informationssidan om WebCare. 

E-tjänst för sjukhus, primärvård, socialtjänst i Stockholm för att samordna vårdplaneringen för en patient. Behörighet, utbildning, beställning av åtkomstloggar, support.

Manuell informationsöverföring

I de fall då WebCare inte kan användas kan informationsöverföring av personuppgifter enligt lag (2017:612) om samverkan ske med fax eller brev.

Hantering av patientavvikelser

Patientavvikelser utifrån gemensam regional riktlinje och rutiner inom ramen för lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård hanteras på flera olika sätt:

  1. Patientspecifika avvikelser som är avgränsade till enskilda patientfall rapporteras enligt etablerade rutiner i respektive verksamhet.
  2. Återkommande avvikelser som är kopplade till samverkan eller andra systematiskaf el kan rapporteras in till en funktionsbrevlåda på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Dessa avvikelser hanteras av en länsgemensam arbetsgrupp där representanter från regionen och kommuner deltar.
  3. Storsthlm har ett särskilt elektroniskt formulär där kommunerna kan rapportera in avvikelser från de regionala riktlinjerna och rutinerna.

Funktionsbrevlåda för återkommande avvikelser:

Funktionsbrevlåda - Lagen om samverkan vid utskrivning

Patientinformation

Informationsfoldern Vård och omsorg efter sjukhusvistelsen vänder sig till patienter som har behov av fortsatt vård och/eller omsorg efter att de skrivits ut från sjukhus. Den beskriver bland annat vad en samordnad individuell plan (SIP) är. Informationsfoldern finns på svenska och lättläst svenska. Det går attt beställa tryckta exemplar och ladda ner foldern digitalt via länkarna.

Fast vårdkontakt och samordnad individuell plan för dig eller ditt barn.

Fast vårdkontakt och samordnad individuell plan för dig eller ditt barn.

Självtest för vårdpersonal inom psykiatrin

Läs mer

Lag (2017:162) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller sedan 1 januari 2018. Mellan regionen och kommunerna i Stockholms län gäller en överenskommelse om riktlinjer, fristdagar och betalningsansvar.

Vanliga frågor och svar om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den regionala överenskommelsen mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län.

  • Uppdaterad: 4 april 2022

  • Faktagranskad: 16 december 2021

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Gunilla Benner Forsberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen