Brödsmule-navigation

Utbildning och seminarier

Inga aktuella datum för utbildningar eller seminarier

Utskrivning under semesterperioder

Under semesterperioder och storhelger kan vårdplatssituationen vara ansträngd. Det är  helt avgörande att utskrivningsklara patienter inte blir kvar på akutsjukhusen och inom geriatriken längre än nödvändigt och att samarbetet fungerar.  God samordning vid vårdövergångar behövs mellan alla berörda aktörer för att den enskilde ska få en bra utskrivningsprocess även under semesterperioder.

Lagen om samverkan vid utskrivning

Samlad information om utvecklingsarbete och överenskommelse i Stockholms län med utgångspunkt i lag (2017:612) om samverkan för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Stöd för utskrivning under kvällar, nätter och helger

Länk till Storsthlm där förteckning av verksamheter i länets kommuner finns under fliken Relaterad information:

Informationsmaterial om lagen och utskrivningsprocessen

Presentationsmaterial - lagen om samverkan vid utskrivning

Presentationsmaterial (pdf) om den långsiktiga överenskommelsen mellan Region Stockholm och länets kommuner för att utveckla samverkan och arbetssätt i linje med lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Metodstöd

Husläkarmottagning

Fallbeskrivningar

WebCare

WebCare är det IT-stöd som används för att  samordna vårdplaneringen för en patient. Under hösten 2019 inledde Region Stockholm i samverkan med kommunerna en upphandling av ett nytt IT-stöd som kan möta behoven för samtliga vårdaktörer i utskrivningsprocessen. Det nya IT-stödet väntas införas under 2021. Fram till dess är WebCare det IT-stöd som används.  

WebCares utbildningsmiljö

På Lärtorget finns e-utbildningar i WebCare:

Användarstöd

Funktionsbeskrivning av WebCare samt frågor och svar finns på informationssidan om WebCare. 

Informationssida om WebCare

E-tjänst för sjukhus, primärvård, socialtjänst i Stockholm för att samordna vårdplaneringen för en patient. Behörighet, utbildning, beställning av åtkomstloggar, support.

Manuell informationsöverföring

Manuell informationsöverföring

I de fall då WebCare inte kan användas kan informationsöverföring av personuppgifter enligt Lag (2017:612) om samverkan ske med fax eller brev.

Hantering av patientavvikelser

Patientavvikelser utifrån gemensam regional riktlinje och rutiner inom ramen för lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård hanteras på flera olika sätt:

  1. Patientspecifika avvikelser som är avgränsade till enskilda patientfall rapporteras enligt etablerade rutiner i respektive verksamhet.
  2. Återkommande avvikelser som är kopplade till samverkan eller andra systematiskaf el kan rapporteras in till en funktionsbrevlåda på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Dessa avvikelser hanteras av en länsgemensam arbetsgrupp där representanter från regionen och kommuner deltar.
  3. Storsthlm har ett särskilt elektroniskt formulär där kommunerna kan rapportera in avvikelser från de regionala riktlinjerna och rutinerna.

Funktionsbrevlåda för återkommande avvikelser:

Funktionsbrevlåda - Lagen om samverkan vid utskrivning

Patientinformation

Informationsfoldern Vård och omsorg efter sjukhusvistelsen vänder sig till patienter som har behov av fortsatt vård och/eller omsorg efter att de skrivits ut från sjukhus. Den beskriver bland annat vad en samordnad individuell plan (SIP) är. Informationsfoldern finns på svenska och lättläst svenska. Det går attt beställa tryckta exemplar och ladda ner foldern digitalt via länkarna.

Självtest för vårdpersonal inom psykiatrin

Läs mer

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den regionala överenskommelsen mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län.