Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Observera att vad gäller kommunernas betalningsansvar kan det aktiveras först när den data som hämtas ur IT-stödet Lifecare SP är tillförlitlig, vilket beräknas bli möjligt tidigast under 2024.

Lifecare SP är ett it-stöd för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och används av de aktörer i Region Stockholm och länets kommuner som samverkar kring patienten i utskrivningsprocessen.

Från individuell till genomsnittlig betalningsmodell

Med den  regionala överenskommelsen infördes en genomsnittlig betalningsmodell. Kommunernas fristdagar ska sänkas i etapper för att säkerställa en trygg och säker omställning för den enskilde och möjliggöra utveckling av arbetssätt och samverkan.

Fyra förändringar i betalningsmodellen infördes med överenskommelsen.

 • Beräkningsgrund: Från individuella fristdagar till genomsnittliga fristdagar. Det genomsnittliga antalet dagar räknas utifrån samtliga patienter som skrivits ut inklusive de patienter som skrivs ut dag noll. Om medeltidvården överstiger satt nivå blir kommunen betalningsansvarig.
 • Startpunkten: 0-dag införs. Noll-dag är då patienten skrivs ut samma dag de är utskrivningsklara. I den genomsnittliga modellen räknas noll-dagen in i medeltidvården.
 • Dagar: från att räkna vardagar till att räkna kalenderdagar.
 • Ersättningsbelopp: från regionala ersättningsnivåer till Socialstyrelsens rekommenderade belopp.

Långsiktig regional överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i länet, om samverkan vid utskrivning från slutenvården, gäller från 1 januari 2020.

Rutiner för fakturering

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för fakturering. Ansvaret vilade tidigare på de enskilda sjukhusen.  

Betalningsmodellen påverkar vårdens arbetssätt. För att en kommun ska vara betalningsansvarig krävs att:

 • Slutenvården meddelat om inskrivning och utskrivningsklar
 • Öppenvården utsett fast vårdkontakt och kallat till samordnad individuell plan (SIP)

Om dessa åtaganden inte följs, ingår vårdtillfället inte i statistiken, och kommunen kan inte bli betalningsansvarig för patienten.

Varje månad räknas ett genomsnitt ut för varje kommun. Sedan skickas ett granskningsunderlag till kommunerna tre veckor innan fakturering. Under tiden kan kommunen föra en dialog med Region Stockholm.

Information om principerna för fakturering för utskrivningsklara patienter från slutenvården. Materialet beskriver vilka åtaganden slutenvården har för att kommunernas betalningsansvar ska gälla.

Informationsfilm om principerna för fakturering

Det kommunala betalningsansvaret i detalj

Kommunens betalningsansvar regleras i kapitel 12 i den regionala överenskommelsen Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

För det kommunala betalningsansvaret gäller följande:

För sluten hälso- och sjukvård inträder det kommunala betalningsansvaret när två kalenderdagar inklusive dag noll (det vill säga dag noll, ett och två) har passerat efter det att slutenvården har underrättat berörda enheter att patienten är utskrivningsklar förutsatt att underrättelsen har skickats före klockan 12.00 denna dag.

Tidpunkten när underrättelse har skickats om att den enskilde är utskrivningsklar är utgångspunkt för beräkningen av när betalningsansvaret ska börja gälla och det är därför viktigt att denna tidpunkt registreras. När betalningsansvaret har inträtt är ersättningsnivån för samtliga efterföljande kalenderdagar i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.

Det kommunala betalningsansvaret gäller:

Om den enskilde bedöms ha behov av insatser från en eller båda huvudmännen ska den enskilde/legal företrädare inte ha motsatt sig att ta emot insatser från berörda enheter.

Slutenvården

Om den enskilde bedöms ha behov av insatser från en eller båda huvudmännen ska slutenvården ansvara för att:

 • inskrivningsmeddelande har skickats till berörda enheter i rätt tid.
 • behandlande läkare har bedömt att den enskilde är utskrivningsklar och underrättat berörda enheter om detta.
 • för enskilda individer som vårdas i sluten psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård och ska övergå till öppen psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård ska en samordnad vårdplan upprättas. Chefsöverläkare i slutenvården ansvarar för att vårdplanen upprättas.

Öppenvården

Om den enskilde bedöms ha behov av insatser från båda huvudmännen ska öppenvården ansvara för att:

 • den regionfinansierade öppenvården har utsett en fast vårdkontakt.
 • den fasta vårdkontakten har kallat till SIP senast tre dagar efter det att underrättelse om att den enskilde är utskrivningsklar och bedöms vara i behov av samordning av insatser från de båda huvudmännen

Det kommunala betalningsansvaret gäller inte:

 • om insatser som den regionfinansierade vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller det inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga.
 • om öppenvårdens fasta vårdkontakt inte har kallat till SIP när en sådan ska genomföras.
 • om en vårdplan inte har upprättats för enskilda individer som ska övergå från sluten till öppen psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård.

Betalningsansvaret för enskilda placerade i annan kommun

Om en kommun (placeringskommun) har beslutat om den enskildes vistelse i annan kommun (vistelsekommun) i boende med särskild service enligt socialtjänstlagen (2001:453; SoL) eller lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har placeringskommunen betalningsansvar för den enskilde.

 

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den regionala överenskommelsen mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län.

Kontakt

Funktionsbrevlåda - Lagen om samverkan vid utskrivning

Gunilla Benner Forsberg|Utredare och projektledare

 • Uppdaterad: 27 april 2023

 • Faktagranskad: 29 mars 2022

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Gunilla Benner Forsberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen