Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

De personalkategorier som berördes direkt av förändringen är distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor samt personal som arbetar inom primärvårdsrehabilitering, som fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Läkarinsatserna påverkades däremot inte, utan fortsätter vara landstingets ansvar.

Förändringen gäller basal hemsjukvård, inklusive enstaka hembesök och primärvårdsrehabilitering, i bostad med särskild service och i daglig verksamhet. Den gäller även förskrivning och kostnadsansvar för vissa hjälpmedel till målgruppen.

Vad innebär ansvarsfördelningen
för huvudmännen, vårdgivare och personal?

Kommunen ansvarar för de insatser som målgruppen är i behov av. Det är hälso- och sjukvård som utförs av distriktssköterska, sjuksköterska eller undersköterska. I ansvaret ligger även alla kostnader för sårvårdsmaterial. Regionen ansvarar för läkarinsatserna för målgruppen oavsett var de utförs.

För att säkerställa informationsöverföring och patientsäkerhet bör varje kommun ha utarbetat lokala riktlinjer.  Det ska framgå hur samarbetet ska ske mellan de olika vårdgivare som arbetar för målgruppen, på uppdrag av huvudmännen.

Kommunen utför rehabilitering och habilitering i boendet/daglig verksamhet för målgruppen och prioriterar behovet. Specialiserad habilitering ansvarar regionen för.

Om någon i målgruppen önskar få hälso- och sjukvårdsinsatsen i öppenvård (inom husläkarverksamhet och primärvårdsrehabilitering) kan de välja det, liksom den övriga befolkningen. Målgruppen har även tillgång till andra hälso- och sjukvårdsinsatser i likhet med övriga invånare.

Kommunens ansvar 

Kommunerna ansvarar för:

 • Hälso- och sjukvårdsinsatser inklusive rehabilitering och habilitering som sker i bostaden respektive daglig verksamhet.
 • Förskrivning av läkemedel i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel.
 • Förskrivnings- och kostnadsansvar för inkontinenshjälpmedel, förbands- och sjukvårdsartiklar, kompressionsmaterial, bashjälpmedel samt för vissa definierade hyrhjälpmedel.
 • Att legitimerad personal i verksamheten ger information till patientens läkare om aktuell status.
 • Att uppmärksamma behov, initiera och delta i vårdplanering.

Regionens ansvar

Region Stockholm ansvarar för:

 • Alla läkarinsatser, inklusive besök i boendet/daglig verksamhet.
 • All övrig specialiserad vård som sker i boendet och i daglig verksamhet, och som ingår i uppdragen för avancerad sjukvård i hemmet (ASiH), specialiserad palliativ vård och specialistpsykiatri.
 • Specialiserad rehabilitering, exempelvis inom neurologi, onkologi och lymfödem.
 • Insatser i uppdraget neuroteam (som finns i vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering).
 • Logopedi
 • Hörsel- och synrehabilitering
 • Specialiserad habilitering. Insatser kan vara av utredande eller behandlande karaktär.
 • Kunskapsöverföring till kommunens personal, som utför habilitering i vardagen, avseende funktionsnedsättningar och konsekvenserna av dessa hos den enskilde.
 • Kostnadsansvar för näringsprodukter och testmaterial för diabetes samt för vissa definierade hyrhjälpmedel.
 • Förskrivnings och kostnadsansvar för synhjälpmedel, hörselhjälpmedel, ortopedtekniska hjälpmedel samt kosmetiska hjälpmedel.
 • Fotsjukvård
 • Dietetik
 • Att legitimerad personal i regionens verksamhet ger information till legitimerad personal i kommunens verksamhet om beslutade insatser och aktuell status.
 • Att uppmärksamma behov, initiera och delta i vårdplanering.
 • Kostnader för läkemedel och förbrukningsartiklar som omfattas av läkemedelsförmånen, förskrivna enligt lagen om läkemedelsförmåner (2002:160) till enskild patient.
 • Kostnaderna för provtagningsmateriel (provtagningsrör och tillhörande nålar) för ordinerade prover och där provet tas av personal verksamma på kommunens uppdrag.
 • Vårdhygienisk experthjälp till kommunerna. Länets kommuner köper idag vårdhygienisk smittskyddskompetens från regionen vad avser vård- och omsorgsboenden för äldre. Motsvarande samverkansavtal behöver upprättas vad avser denna målgrupp.

Kostnadsansvar för medicintekniska hjälpmedel

Kostnadsansvaret för medicintekniska hjälpmedel fördelas efter det ansvar som huvudmannen har för vården inom sitt ansvarsområde. Förskrivning görs främst av den huvudman som har kostnadsansvaret, men kan också göras av den som inte har kostnadsansvaret, så kallad förtroendeförskrivning. Medicintekniska hjälpmedel delas in i bashjälpmedel och hyrhjälpmedel.

Bashjälpmedel

Bashjälpmedel är enkla hjälpmedel, till exempel rollatorer, duschpallar, madrasser, toalettförhöjningar, förhöjningsdynor och tyngdtäcken. Vid förskrivning till målgruppen faller kostnadsansvaret på kommunen.

Hyrhjälpmedel

Hyrhjälpmedel är mer komplexa hjälpmedel. Ansvaret definieras på funktionsnivå och fördelas enligt nedan.

Kommunens kostnadsansvar för hyrhjälpmedel är inom områdena sängar, madrasser, alla typer av liftar, hygien (bad, dusch, toalett), transportrullstolar, vårdaraggregat till rullstolar samt larm (ej epilepsilarm).

Regionen har kostnadsansvar för övriga hyrhjälpmedel.

Kommunerna har ansvar för att det i daglig verksamhet finns den utrustning och de hjälpmedel som krävs för att personerna ska kunna vistas och delta i arbetet på den dagliga verksamheten.

Regionen har kostnadsansvar för hjälpmedel som är specialanpassade för den enskilda brukaren.

Kostnadsansvar för förbrukningshjälpmedel

Kommunen har kostnads- och förskrivningsansvar för inkontinenshjälpmedel, förbands- och sjukvårdsartiklar samt kompressionsmaterial.

Regionen har kostnads- och förskrivningsansvar för testmaterial vid diabetes samt näringsprodukter.

Kostnadsansvar för övriga hjälpmedel

Regionen har kostnadsansvaret för personligt förskrivna hjälpmedel till barn och ungdomar till och med 17 år samt personligt förskrivna hjälpmedel inom områdena hörsel-, syn- och ortopedtekniska samt kosmetiska hjälpmedel.

Läkarinsatser för personer boende i bostad med särskild service och och för personer i daglig verksamhet

Kontakt Region Stockholm

Har du frågor om hur beslutet kan komma att påverka din verksamhet är du välkommen att kontakta:

Elisabeth Höglund

Avdelningen för närsjukvård

Mer information om hjälpmedel

 • Uppdaterad: 30 oktober 2020

 • Faktagranskad: 30 oktober 2020

 • Redaktör: Johan Sjöstrand

 • Faktagranskare: Elisabeth Höglund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen