Brödsmule-navigation

Sökträffar

Allmänna villkor för vårdverksamhet

De allmänna villkor som gäller för alla vårdavtal i Region Stockholm.

Arkivering av patientjournaler

Om bevarande och gallring av patientjournaler för regiondrivna och privata vårdgivare.

Biobanker i hälso- och sjukvården

Lagen om biobanker i hälso- och sjukvården reglerar hur biologiskt material från människa får användas för vissa ändamål.

Lagen om biobanker i hälso- och sjukvården reglerar hur biologiskt material från människa får användas för vissa ändamål.
Cell- och vävnadslagen

Lagen omfattar hela hanteringskedjan för mänskliga vävnader och celler, till exempel samtycke till donation, urval av donatorer, förvaring och transplantation.

Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Här beskrivs hur verksamheter inom Region Stockholm ska arbeta för att främja ökad delaktighet för personer med olika slags funktionsnedsättning.

GDPR, dataskyddsförordningen

Info om GDPR och påverkan på vårdgivare, uppdaterat personuppgiftsbiträdesavtal.

Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen innehåller grundläggande regler för regionerna, kommunerna och andra vårdgivare.

Hälso- och sjukvårdslagen innehåller grundläggande regler för regionerna, kommunerna och andra vårdgivare.
Information och marknadsföring inom Region Stockholm

Region Stockholms allmänna riktlinjer för vårdgivares information och marknadsföring.

Informationssäkerhet

Hur en verksamhet kan jobba med informationssäkerhet i sex steg.

Kontakt med patienter över nätet

Tydliggörande om överföring av patientuppgifter över nätet via e-post, sms och tidbokning.

Lagen om tillgänglighet till digital service

Lagen genomför EU-direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. Lagen gäller från 1 januari 2019.

LSS, Stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagen ger personer med omfattande funktionsnedsättningar rätt till stödinsatser från kommun och landstinget.

Läkemedelsgenomgångar i Region Stockholm

Riktlinjerna gäller för öppen och sluten vård, inklusive hemsjukvård och särskilda boenden. Riktlinjerna är ett stöd till vårdgivare vid uppfyllande av avtal, tilläggsavtal och förfrågningsunderlag.

Läkemedelslagen

I läkemedelslagen finns bestämmelser för hur läkemedel ska produceras, hanteras och säljas.

I läkemedelslagen finns bestämmelser för hur läkemedel ska produceras, hanteras och säljas.
Läkemedelsstrategin i SLL

Dagens läkemedelsanvändning i Stockholms läns landsting samt strategi och målbild för förbättrad läkemedelsanvändning under åren 2018-2022.

Mediemedverkan - riktlinjer

Vårdgivaren ska i detta sammanhang, liksom vid alla andra vårdkontakter, bemöta patienter och anhöriga med en god etik och stor respekt.

Miljökrav

Om miljökrav i vårdavtal och mål för miljöarbetet i SLL. Information om miljödiplomering, miljöcertifiering och miljöredovisning samt kontaktuppgifter.

Myndighetsroll och partnerskap

Riktlinjer för relationer mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och leverantörer.

Måltidssituationen inom Stockholms läns landsting

Enligt visionen ska alla patienter inom Stockholms läns landsting serveras god och näringsriktig mat utifrån individuella behov och önskemål.

Offentlighets- och sekretesslagen

Här finns regler om tystnadsplikt och sekretess inom den allmänna hälso- och sjukvården.

Här finns regler om tystnadsplikt och sekretess inom den allmänna hälso- och sjukvården.
Patientdatalagen

Bestämmelser om vårdgivares behandling av personuppgifter och om skyldigheten att föra patientjournal.

Patientlagen

Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Den är ett resultat av Patientmaktsutredningen och ska stärka patientens ställning i vården.

Patientskadelagen

Enligt patientskadelagen ska alla vårdgivare vara försäkrade. En patient som blir skadad genom vården kan begära ersättning från försäkringen.

Patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen ska borga för en säker vård och göra det lättare för patienten att anmäla felbehandling.

Personuppgiftsbiträdesavtal

För vårdgivare med avtal med Region Stockholm. Personuppgiftsbiträdesavtalet, som är en del av vårdavtalet, omfattar de tjänster och system som är kravställda i vårdavtalet.

Policy för innovation och digitalisering

Innovation och digitalisering är viktiga verktyg, metoder och förhållningssätt för att nå framgång i utvecklingen av landstingets kärnverksamheter och nå landstingets övergripande mål. 2016-11-14

Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Lagarna reglerar förutsättningarna för psykiatrisk tvångsvård och hur omhändertagandet ska gå till i samband med sådan vård.

Receptregister

Lagen reglerar hanteringen av uppgifter i apotekens receptregister.

Lagen reglerar hanteringen av uppgifter i apotekens receptregister.
Samverkansregler för vård och läkemedelsindustri

Överenskommelsen gäller från 1 januari 2014 och ersätter tidigare överenskomna regler om samverkan som SKL haft separat med respektive branschorganisation. Information om öppen rapportering av...

Sjukskrivningsprocessen

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i sjukskrivningsprocessen inom Stockholms läns landsting.

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i sjukskrivningsprocessen inom Stockholms läns landsting.
SLL Innovation utvecklar nya lösningar

SLL Innovation stödjer förverkligandet av goda idéer bland medarbetare och samarbetspartners. Det resulterar i nyskapande produkter, tjänster och metoder för bättre vård.

ST, läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring, ST, regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för läkarnas specialiseringstjänstgöring.

Strategi för digitalisering

Strategin pekar ut handlingsinriktningar och långsiktiga mål inom IT- och digitaliseringsområdet. Digitalisering är en viktig faktor för att nå framgång i landstingets arbete för att modernisera och...

Strålsäkerhet i vården

Beskrivning av Centrala Strålsäkerhetskommitténs uppdrag, SLL:s riktlinjer för strålsäkerhet samt kontaktpersoner.

Systematiskt kvalitetsarbete

Föreskriften innehåller bestämmelser om kvalitet och patientsäkerhet för vårdgivare inom hälso- och sjukvård, verksamheter inom socialtjänsten och LSS.

Föreskriften innehåller bestämmelser om kvalitet och patientsäkerhet för vårdgivare inom hälso- och sjukvård, verksamheter inom socialtjänsten och LSS.
Säkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Dokumentet beskriver grundprinciperna för säkerhetsarbetet i Stockholms läns landsting. Säkerhet är att skydda landstingets alla tillgångar, inklusive intressenternas förtroende.

Säkerhetsriktlinjer i Stockholms läns landsting

Dokumentet innehåller tillämpningsanvisningar för arbetet med säkerhet i Stockholms läns landsting. Verksamheterna ska i enlighet med policyn för internkontroll följa upp och rapportera efterlevnaden...

Tillgängliga lokaler - riktlinjer i SLL

Riktlinjer kring tillgängliga lokaler för vårdgivare i Stockholms läns landsting, vem som ansvarar för att åtgärda eventuella brister och kontakt.

Tolkpolicy

Vid behov ska en tolk anlitas inom hälso- och sjukvården och tandvården när någon inte behärskar svenska språket. Det gäller också när någon är allvarligt hörsel- eller talskadad.

Uppförandekod för leverantörer

Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer.

Valfrihetsregler inom psykiatrisk specialistvård

Regler och rekommendationer kring patientens valfrihet inom den psykiatriska specialistvårdens olika vårdområden och vårdformer.

Vapenlagen

Vapenlagen innehåller regler kring läkares anmälningsplikt när en patient är olämplig att inneha vapen.

Vapenlagen innehåller regler kring läkares anmälningsplikt när en patient är olämplig att inneha vapen.
VRE och ESBL - Strategier för att förhindra spridning

Om att förhindra spridning av resistenta tarmbakterier inom slutenvården i Stockholms läns landsting. Gäller i första hand VRE men även ESBL.

Vård i dialog - policy

Att patienten medverkar vid och tar ansvar för vård och behandling är väsentligt för ett gott vårdresultat.