Brödsmule-navigation

Sökträffar

 • Lagen om biobanker i hälso- och sjukvården reglerar hur biologiskt material från människa får användas för vissa ändamål.

  Lagen om biobanker i hälso- och sjukvården reglerar hur biologiskt material från människa får användas för vissa ändamål.
 • Lagen omfattar hela hanteringskedjan för mänskliga vävnader och celler, till exempel samtycke till donation, urval av donatorer, förvaring och transplantation.

 • Hälso- och sjukvårdslagen innehåller grundläggande regler för regionerna, kommunerna och andra vårdgivare.

  Hälso- och sjukvårdslagen innehåller grundläggande regler för regionerna, kommunerna och andra vårdgivare.
 • Riktlinjerna gäller för öppen och sluten vård, inklusive hemsjukvård och särskilda boenden. Riktlinjerna är ett stöd till vårdgivare vid uppfyllande av avtal, tilläggsavtal och förfrågningsunderlag.

 • I läkemedelslagen finns bestämmelser för hur läkemedel ska produceras, hanteras och säljas.

  I läkemedelslagen finns bestämmelser för hur läkemedel ska produceras, hanteras och säljas.
 • Dagens läkemedelsanvändning i Stockholms läns landsting samt strategi och målbild för förbättrad läkemedelsanvändning under åren 2018-2022.

 • Vårdgivaren ska i detta sammanhang, liksom vid alla andra vårdkontakter, bemöta patienter och anhöriga med en god etik och stor respekt.

 • Om miljökrav i vårdavtal och mål för miljöarbetet i SLL. Information om miljödiplomering, miljöcertifiering och miljöredovisning samt kontaktuppgifter.

 • Här finns regler om tystnadsplikt och sekretess inom den allmänna hälso- och sjukvården.

  Här finns regler om tystnadsplikt och sekretess inom den allmänna hälso- och sjukvården.
 • Bestämmelser om vårdgivares behandling av personuppgifter och om skyldigheten att föra patientjournal.

 • Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Den är ett resultat av Patientmaktsutredningen och ska stärka patientens ställning i vården.

 • Enligt patientskadelagen ska alla vårdgivare vara försäkrade. En patient som blir skadad genom vården kan begära ersättning från försäkringen.

 • Patientsäkerhetslagen ska borga för en säker vård och göra det lättare för patienten att anmäla felbehandling.

 • För vårdgivare med avtal med Region Stockholm. Personuppgiftsbiträdesavtalet, som är en del av vårdavtalet, omfattar de tjänster och system som är kravställda i vårdavtalet.

 • Innovation och digitalisering är viktiga verktyg, metoder och förhållningssätt för att nå framgång i utvecklingen av landstingets kärnverksamheter och nå landstingets övergripande mål. 2016-11-14

 • Lagen reglerar hanteringen av uppgifter i apotekens receptregister.

  Lagen reglerar hanteringen av uppgifter i apotekens receptregister.
 • Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i sjukskrivningsprocessen inom Stockholms läns landsting.

  Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i sjukskrivningsprocessen inom Stockholms läns landsting.
 • SLL Innovation stödjer förverkligandet av goda idéer bland medarbetare och samarbetspartners. Det resulterar i nyskapande produkter, tjänster och metoder för bättre vård.

 • Strategin pekar ut handlingsinriktningar och långsiktiga mål inom IT- och digitaliseringsområdet. Digitalisering är en viktig faktor för att nå framgång i landstingets arbete för att modernisera och...

 • Beskrivning av Centrala Strålsäkerhetskommitténs uppdrag, SLL:s riktlinjer för strålsäkerhet samt kontaktpersoner.

 • Föreskriften innehåller bestämmelser om kvalitet och patientsäkerhet för vårdgivare inom hälso- och sjukvård, verksamheter inom socialtjänsten och LSS.

  Föreskriften innehåller bestämmelser om kvalitet och patientsäkerhet för vårdgivare inom hälso- och sjukvård, verksamheter inom socialtjänsten och LSS.
 • Dokumentet innehåller tillämpningsanvisningar för arbetet med säkerhet i Stockholms läns landsting. Verksamheterna ska i enlighet med policyn för internkontroll följa upp och rapportera efterlevnaden...

 • Vid behov ska en tolk anlitas inom hälso- och sjukvården och tandvården när någon inte behärskar svenska språket. Det gäller också när någon är allvarligt hörsel- eller talskadad.

 • Vapenlagen innehåller regler kring läkares anmälningsplikt när en patient är olämplig att inneha vapen.

  Vapenlagen innehåller regler kring läkares anmälningsplikt när en patient är olämplig att inneha vapen.
 • Att patienten medverkar vid och tar ansvar för vård och behandling är väsentligt för ett gott vårdresultat.