Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Att arbeta med hbt-frågor är ett viktigt och prioriterat område inom Region Stockholm. Därför antog landstingsfullmäktige 2011 en särskild policy för hbt-frågor. Hbt står för homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Utgångspunkten för policyn är bland annat diskrimineringslagen som inte bara vill motverka diskriminering utan även främja allas lika möjligheter och rättigheter. Alla personer, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning, ska synliggöras och bli bemötta med respekt och professionalitet inom Region Stockholms alla verksamheter.

Policyn går att beställa i tryckt format.

Chefer ansvariga för implementering


Chefer har ansvar för att implementera hbt-policyn och att rekommendera sina anställda att genomgå den särskilda webbutbildning i hbt-frågor som finns på Region Stockholms utbildningsplats Lärtorget.

För de verksamheter som har tillgång till inloggningssidan på Lärtorget kan chefen följa upp att medarbetarna genomfört utbildningen. Fråga gärna din chef om du undrar när du och dina kollegor ska genomföra utbildningen.

Webbutbildningen

Ansvariga för webbutbildningen är Strategisk HR, Regionledningskontoret. Utbildningen är framtagen i samverkan med RFSL och Diskrimineringsombudsmannen.

HBTQ-diplomering

Sedan 2016 finns en diplomeringsutbildning tillgänglig för i första hand primärvårdsverksamheter. HBTQ-diplomeringen är en utbildningsinsats om totalt ca 14 timmar utspritt på ca 3 månader och leder till en formell diplomering av såväl enskilda anställda som verksamheten som genomgått utbildningen, givet att denna kan leva upp till kraven för diplomering. Om du är intresserad av att veta mer om HBTQ-diplomeringen kontakta Åsa Sandzén på Personal och utbildning, Regionledningskontoret.

Kontakt

Åsa Sandzén|Ansvarig hbtq-diplomeringen

Eva Bergman

  • Uppdaterad: 15 oktober 2020

  • Faktagranskad: 11 oktober 2020

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Åsa Sandzén, Regionledningskontoret