Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdgivare ansvarar för att det finns ett ledningssystem för att fortlöpande utveckla verksamhetens kvalitet och patientsäkerhet. Socialstyrelsen har formulerat föreskrifter och allmänna råd för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Föreskrifterna innehåller krav på samverkan och systematiskt förbättringsarbete genom risk- och avvikelsehantering samt egenkontroll. De beskriver också vilka krav som ställs på innehållet i vårdgivarnas patientsäkerhetsberättelse, utöver skyldigheterna i patientsäkerhetslagen.

Föreskrifterna omfattar utöver hälso- och sjukvården även verksamheter enligt tandvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen.

  • Uppdaterad: 29 oktober 2020

  • Faktagranskad: 29 oktober 2020

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Anna Lundin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen