Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

LSS är en rättighetslag för personer med vissa funktionsnedsättningar. Målet för LSS är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra. De som tillhör lagens personkrets får vid behov rätt till stödinsatser.

Följande grupper ingår i lagens personkrets:

 • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • personer med stora begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som inte går över efter en hjärnskada i vuxen ålder
 • personer med andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som finns kvar under lång tid.

Lagen innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service. Landstingets ansvar är att ge rådgivning och annat personligt stöd. Det innebär skyldighet att erbjuda kvalificerat expertstöd utifrån medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk yrkeskompetens. Till största delen är det landstingets habiliteringscenter som svarar för denna insats.

Kommunen ansvarar för stöd- och serviceinsater i form av:

 • personlig assistans
 • ledsagarservice
 • kontaktperson
 • avlösarservice
 • korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • boende med särskild service eller annan särskild anpassad bostad för vuxna
 • daglig verksamhet.

Individuell plan

Den som får insatser enligt LSS ska erbjudas att få en individuell plan med beslutade och planerade insatser. Planen ska upprättas tillsammans med den enskilde och ska utgå från hans eller hennes önskemål. Planen kan omfatta flera insatser från en eller flera huvudmän. Kommunen har ett särskilt ansvar att samordna de insatser som tas upp i planen.

 • Uppdaterad: 12 november 2020

 • Faktagranskad: 12 november 2020

 • Redaktör: Björn Nordlund

 • Faktagranskare: Petra Eriksson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen