Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar.

Att bryta mot tystnadsplikten och sekretesslagen är straffbart. Det är förbjudet att röja uppgifter om patienter, vare sig det sker muntligt, genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt.

Bestämmelserna innebär begränsningar i yttrandefriheten enligt regeringsformen, rätten att ta del av allmänna handlingar som följer av tryckfrihetsförordningen och i vissa fall även rätten att meddela och offentliggöra uppgifter.

Det som avgör om en allmän handling ska omfattas av sekretess är om innehållet kan leda till skada för någon. En patients hälsotillstånd eller personliga förhållanden är ett exempel på vad som är skyddat av sekretess.

  • Uppdaterad: 13 november 2019

  • Faktagranskad: 13 november 2019

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Josef Driving, Regionledningskontoret