Brödsmule-navigation

Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015.

Lagens innebörd

Patientlagen innehåller många bestämmelser om patientens ställning som redan tidigare finns i andra lagar. Den innehåller också större förändringar och förtydliganden jämfört med gällande lagstiftning, bland annat:

  • Invånare får möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela Sverige.
  • Invånare får möjlighet att lista sig på en vårdcentral och välja en fast läkarkontakt i ett annat landsting än hemlandstinget.
  • Vårdgivarnas prioritering av patienter ska enbart baseras på medicinska behov. Detta innebär att landstingen inte kan prioritera sina egna invånare framför patienter som är bosatta i andra landsting.
  • Vårdens informationsplikt mot patienten utökas och information till patienter ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar.
  • Patienter får utvidgad möjlighet till en ny medicinsk bedömning i valfritt landsting.
  • Bestämmelser om barns inflytande över sin egen vård införs i lagen.

Frågor och svar om patientlagen

Om patientlagen på SKL:s webbplats

Filmer på Lärtorget om patientlagen

Använd 1177.se i patientmötet

Presentationer i powerpoint till personalmöten

Broschyr om patientlagen för vårdpersonal