Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Patientsäkerhetslagen, PSL, ska främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården.

I lagen regleras:

  • Vårdgivarens och hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter
  • Behörighetsfrågor
  • IVO:s tillsyn
  • HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd)

Patienterna och deras närstående ska också ges möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet.

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Enligt PSL ska vårdgivare bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador.

Varje år ska resultaten i vårdgivarens patientsäkerhetsarbete redovisas i en patientsäkerhetsberättelse. Patienter och närstående bör engageras i vårdgivarnas patientsäkerhetsarbete.

Vårdgivaren är också skyldig att utreda händelser som lett till, eller hade kunnat leda till, vårdskada.

Lex Maria-anmälan

Vårdgivaren ska göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, när en allvarlig vårdskada inträffat, en så kallad lex Maria-anmälan.

Patienten ska informeras

Vårdgivaren ska också informera den patient som har drabbats av en vårdskada om det inträffade och vilka åtgärder som vidtagits för att det inte ska hända igen.

Patienten ska även bli informerad om sina möjligheter att få ersättning enligt patientskadeförsäkringen eller läkemedelsförsäkringen. Patienten ska också informeras om hur man kan klaga på vården hos IVO, och hur patientnämndens verksamhet fungerar.

Anmälan till IVO i vissa fall

Vårdgivaren ska dessutom göra en anmälan till IVO om det finns skälig anledning att befara att en legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utgör en fara för patientsäkerheten.

IVO kan vända sig till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, när IVO anser det finns skäl för beslut om prövotid, återkallelse av legitimation, återkallelse av annan behörighet eller begränsning av förskrivningsrätt.

Hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter

I patientsäkerhetslagen beskrivs även hälso- och sjukvårdspersonalens skyldighet att utföra sitt arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget ansvar för hur arbetsuppgifter utförs. Dessutom ska hälso- och sjukvårdspersonalen bidra till god patientsäkerhet och rapportera både risker för vårdskador och händelser som lett till, eller hade kunnat leda till, vårdskador till vårdgivaren.

PSL gäller även apotekspersonal

Enligt PSL är också apotekspersonal skyldig att anmäla om de upptäcker att en läkare eller tandläkare skriver ut läkemedel i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

  • Uppdaterad: 29 oktober 2020

  • Faktagranskad: 29 oktober 2020

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Anna Lundin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen