Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Denna lag innehåller tvingande regler för vårdgivare att erbjuda patientförsäkring. Försäkringen gäller enbart vid en patientskada som inträffar i samband med hälso- och sjukvård i Sverige.

Det finns sex skadetyper som anges i lagen:

  • Skada som är direkt orsakad av åtgärd i samband med undersökning eller behandling och som kunnat undvikas.
  • Skada som beror på fel på eller felaktig användning av medicinteknisk produkt eller annan sjukvårdsutrustning.
  • Skada som beror på felaktig diagnos.
  • Skada som beror på infektion; ersätts efter skälighetsprövning.
  • Skada som är en följd av olycksfall; ersätts endast om olycksfallet har samband med åtgärder från vårdpersonalens sida eller inträffar till följd av brand eller annan skada på lokaler eller utrustning.
  • Skada som orsakas i samband med medicinering; ersätts om läkemedel ordinerats, expedierats eller hanterats på felaktigt sätt.

För skador som har orsakats från och med 1 januari 2015 gäller följande tidsfrister:

En patient måste anmäla skadan inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades.

För skador som har orsakats till och med 31 december 2014 gäller följande tidsfrister:

En patient måste anmäla en skada inom tre år från det att hen fick kännedom om att skadan är objektivt märkbar, att skadan kan ha ett samband med en behandling och att patientskadeersättning är möjlig samt vilken försäkringsgivare ersättningskravet ska ställas till. Ytterst gäller en tidsfrist på tio år, som räknas från den tidpunkt då skadan orsakades.

Läs mer

  • Uppdaterad: 27 december 2019

  • Faktagranskad: 14 december 2019

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Anne Sundell Bois, Försäkringsjurist, Löf