Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Delaktighet och tillgänglighet i samhället är en mänsklig rättighet. Syftet med landstingets policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning är att tydliggöra hur Stockholms läns landsting ska arbeta systematiskt med delaktighet och tillgänglighet för personer med fysisk, psykisk, intellektuell eller sensorisk funktionsnedsättning.

Policyn utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, gällande lagstiftning och EU-förordningar. Den har tagits fram i samarbete med landstingets förvaltningar och bolag, samt i samverkan med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. De organisationer som deltagit är Funktionsrätt Stockholms län, DHR Stockholms läns distrikt och Synskadades riksförbund (SRF) Stockholms och Gotlands län.

Målet med policyn är att medarbetare och invånare ska mötas respektfullt och utifrån sina förutsättningar. Policyn omfattar fem områden:

  • Att möta människor med respekt
  • Användarvänlig kommunikation
  • Fysiskt tillgängligt
  • Öppenhet och samverkan
  • Allas arbetsförmåga tillvaratas

Läs mer

Utbildning

En webbutbildning för att skapa delaktighet. Lär mer om våra olika funktionsförmågor, normer och hur vi möter varandra.

  • Uppdaterad: 14 oktober 2020

  • Faktagranskad: 23 augusti 2020

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Dilani Sätterström Brante, Regionledningskontoret