Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Delaktighet och tillgänglighet i samhället är en mänsklig rättighet. Syftet med regionens policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning är att tydliggöra hur Region Stockholm ska arbeta systematiskt med delaktighet och tillgänglighet för personer med fysisk, psykisk, intellektuell eller sensorisk funktionsnedsättning.

Policyn utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, gällande lagstiftning och EU-förordningar. Den har tagits fram i samarbete med regionens förvaltningar och bolag, samt i samverkan med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. De organisationer som deltagit är Funktionsrätt Stockholms län, DHR Stockholms läns distrikt och Synskadades riksförbund (SRF) Stockholms och Gotlands län.

Målet med policyn är att medarbetare och invånare ska mötas respektfullt och utifrån sina förutsättningar. Policyn omfattar fem områden:

  • Att möta människor med respekt
  • Användarvänlig kommunikation
  • Fysiskt tillgängligt
  • Öppenhet och samverkan
  • Allas arbetsförmåga tillvaratas

För att kunna omsätta policyn och säkerställa efterlevnaden av lagar i praktiken har Region Stockholm tagit fram en vägledning. Denna är tänkt som ett stöd för att inkludera funktionsnedsättningsperspektivet i verksamhetsplanering och uppföljning utifrån varje verksamhets uppdrag. Den kan även användas för att ta fram riktlinjer och rutiner eller som ett underlag till förbättringsarbete. Vägledningen följer samma områden som policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.   

Läs mer

Utbildning

En webbutbildning för att skapa delaktighet. Lär mer om våra olika funktionsförmågor, normer och hur vi möter varandra.

  • Uppdaterad: 8 december 2021

  • Faktagranskad: 8 december 2021

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Britta Hjelt, Regionledningskontoret