Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Strategins ska betraktas som vägvisande inom läkemedelsområdet. Visionen är "Rätt läkemedel till rätt patient, i rätt dos, i rätt tid, till rätt kostnad, med rätt information och med rätt uppföljning". Strategin följs upp och utvärderas kontinuerligt.

Mål

Huvudmålet med en läkemedelsbehandling är att den ska vara medicinsk ändamålsenlig och säker, dvs leda till ökad hälsa och minskat lidande. Sex övergripande läkemedelsmål har tagits fram som bas i strategin för att lyckas leva upp till huvudmålet:

  • Patientens ställning är stark i läkemedelsprocessen.
  • Horisontella prioriteringar ger en hållbar och jämlik läkemedelsanvändning
  • Lättillgänglig och säker information om varje patients behandling finns i alla delar av vården inklusive vid övergångar mellan vårdenheter och huvudmän
  • Snabb tillgång till nya värdefulla läkemedel med ansvarsfull introduktion och uppföljning
  • Säker och effektiv läkemedelsförsörjning
  • Effektiv och kommersiellt oberoende sakkunnigorganisation med ett fungerande nationellt samarbete

Femton delmål och strategier har definierats för att möjliggöra att målen uppnås.

Förändringar på läkemedelsområdet

Nya läkemedelsgrupper och regelverk utvecklas ständigt och gör att Region Stockholm måste ha ett långsiktigt arbete för att lyckas. Fokus har flyttats mot mer nischade läkemedel och individualiserad behandling. Nya läkemedel, ofta till höga priser, är på väg in på den svenska marknaden. Detta innebär att prioriteringar och noggranna uppföljningar måste göras för att säkerställa största möjliga nytta av varje läkemedelsbehandling.

Digitaliseringen av vården medför nya möjligheter att arbeta för en effektiv och säker läkemedelsanvändning. Medicinska möjligheter och sjukvårdens utveckling gör att många patienter numera kan behandla sig själva med läkemedel istället för att läggas in på sjukhus.

Läkemedelskommittén

Stockholms läns läkemedelskommitté står för sakkunskap och alla läkemedelsrekommendationer inom Region Stockholm.

 

Läkemedelsstrategin i helhet:

  • Uppdaterad: 20 november 2020

  • Faktagranskad: 15 november 2020

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Magnus Thyberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen