Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I varje specifikt vårdavtal anges de miljökrav som beställaren har på verksamheten. En del av villkoren kan leda till böter om de inte uppfylls.

Avtalshandläggarna följer upp vårdgivarens miljöinsatser och rapporterar vidare. Som vårdgivare är man skyldig att på beställarens uppmaning redovisa hur man arbetar med miljömålen.

Gemensamt för alla vårdgivare är att verksamheten ska vara miljöcertifierad eller miljödiplomerad. Dessutom ska alla arbeta för att nå de miljömål som landstingsfullmäktige satt upp fram till 2021.

Miljöcertifiering

Enligt regionens miljöpolitiska program ska alla verksamheter med en årlig ersättning över 20 miljoner kronor vara miljöcertifierade enligt ISO 14001, EMAS eller motsvarande.

Kravet på miljöcertifiering gäller också om verksamheten är del av en organisation vars sammanlagda årliga ersättning från Beställaren överstiger 20 miljoner kronor.

Olika standarder för miljöcertifiering

Miljöcertifikat enligt en viss standard garanterar att en produkt eller tjänst uppfyller givna kvalitetskrav. En verksamhet som vill bli certifierad enligt en viss standard måste leva upp till de krav som standarden ställer. Certifikaten utfärdas av särskilt utsedda oberoende revisorer.

Idag finns många olika internationella standarder som berör olika områden. ISO-standard 14001, som anger krav på miljöledningssystem, är en av dem. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att EU:s standard för miljöcertifiering, Eco Management and Audit Scheme, EMAS, är likvärdig med ISO-standard 14001.

SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, utser vilka organisationer som har rätt att utfärda miljöcertifikat enligt ISO-standarderna.

Rapportering till certifieringsorgan

Samtliga miljöcertifierade vårdgivare behöver skicka in verksamhetens HSA-id digitalt till sitt certifieringsorgan. Du fyller i mallen nedan. När detta är gjort en gång behöver uppgifter till certifieringsorganet endast skickas in vid förändringar gällande vilka verksamheter som ingår i certifikatet, eller exempelvis förändringar av HSAID. För verksamheter som tillhör SLSO sköts denna rapportering centralt. På vårdgivarens kontaktkort på 1177 Vårdguiden kan invånaren se om vårdenheten är miljöcertifierad. Rapporteringen är också en del av avtalsuppföljningen.

Miljödiplomering

För mindre vårdgivare finns det en miljödiplomering som ett alternativ till att certifiera verksamheten. 

För att bli miljödiplomerad behöver verksamheten följa ett antal lagkrav kopplade till miljö. Dessutom krävs att alla verksamheter har identifierat sin miljöpåverkan och satt upp mål rörande miljö. Utöver detta finns det ytterligare frågor om verksamhetens miljöarbete som måste besvaras och levas upp till för att uppnå godkänd nivå.
För invånarna blir miljödiplomeringen synlig på vårdenhetens kontaktkort på 1177 Vårdguiden.

Diplomeringen är till för mindre vårdgivare och ska förnyas årligen. Den är webbaserad och du loggar in med verksamhetens HSAID via länken nedan. Om vårdgivaren räknas som större eller mindre framgår av avtalet.

Om du inte känner till eller är säker på verksamhetens HSAID kan du gå in och söka med verksamhetens namn i Ek-katalogen. För att söka i Ek katalogen behöver du vara ansluten till Region Stockholms kommunikationsnät SLLnet eller ha ett SAM-konto.

Sedan februari 2018 finns det ett nytt diplomeringsverktyg. Det nya verktyget utgår ifrån samma lagkrav och ställer liknande frågor som det tidigare. Nu är det dock enklare att rapportera och överblicka resultaten. Oavsett om den senaste diplomeringen gjordes i det förra eller nuvarande verktyget så är det giltigt i ett år från det datum då det senast genomfördes.

Kontakt vid frågor

Frågor om miljödiplomering sänds till:
miljodiplomering.hsn@sll.se

Du kan också kontakta hälso- och sjukvårdsförvaltningens miljöstrateg om du har frågor kring miljökrav i avtalet:

Karin Svartengren|Miljöstrateg

Miljöutbildningar

Övrig information

Läkemedel

Läkemedel har mer eller mindre stor påverkan på miljön både vid tillverkning, felaktig kassation och användning. Eftersom många läkemedel är framtagna för att stå emot biologisk nedbrytning kan de finnas kvar i miljön under lång tid.
Mer information om läkemedel och miljö finns på Janusinfo.

Läkemedel - minskad kassation

En viktig del i arbetet med att minska miljöpåverkan från läkemedel är att minska onödig kassation av läkemedel.

Här finns exempel på hur man kan jobba inom verksamheten för att minska onödig kassation.

Läkemedel - rätt kassation

En viktig del i vårdverksamheters arbete är att tillse att läkemedelsavfall hanteras och kasseras korrekt. Ansvaret för detta ligger på den enskilda verksamheten. Som stöd i detta har Region Stockholm tagit fram en guide för kassation av läkemedel. Guiden uppdateras inte löpande vilket gör att uppgifterna i den kan bli inaktuella och den är därför endast att betrakta som en vägledning. För specifika frågor om kassation av läkemedel hänvisas till Naturvårdsverket, alternativt Arbetsmiljöverket om det rör farligt avfall. Vid osäkerhet, kassera som "Cytostatika och läkemedelsförorenat avfall/Läkemedelsavfall".

Kemikalier

Stockholms läns landstings utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier i kemiska produkter från och med 2017.

Stockholms läns landstings utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier i varor från och med 2017.

Mall som verksamheten kan använda för att upprätta kemikalieförteckning.

Om det finns speciella behov för fortsatt användning av något förbudsämne kan verksamheten söka dispens.

Hållbara patientmåltider

I regionen finns det en plan för hållbara patientmåltider som ger förtydligande och stöd i hur man kan arbeta för att nå målen för patientmåltider i Miljöprogrammet.

  • Uppdaterad: 2 september 2021

  • Faktagranskad: 2 december 2020

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Karin Svartengren, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen