Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I hälso- och sjukvårdsförvaltningens avtalsbilaga "Allmänna villkor" framgår att vårdgivarna ska göra verksamheten i alla avseenden tillgänglig för personer med olika slags funktionsnedsättningar.

Det ska vara möjligt för personer med funktionsnedsättning att orientera sig och förflytta sig till och inne i byggnaden där verksamheten bedrivs samt även inne i mottagningslokalen.

Vid driftstart ska lokalerna vara tillgängliga enligt de krav som är ställda i "Kravlista för lokal - fysisk tillgänglighet avseende lokaler " som ska bifogas ansökan om godkännande enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV.

Kraven är baserade på riktlinjer från Myndigheten för delaktighet:

Brister i den fysiska tillgängligheten kan vara skäl för att avslå en ansökan om vårdval.

Kravlista för tillgängliga lokaler

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Vem åtgärdar brister i tillgängligheten?

Har vårdgivaren eget hyresavtal måste vårdgivaren kontakta fastighetsägaren och komma överens om vem som ska åtgärda eventuella brister i tillgängligheten som berör fastigheten.

Äger vårdgivaren lokalen ansvarar vårdgivaren själv för att åtgärda brister.

För hyresgäster i regionens egna fastigheter ska åtgärder utföras i samråd med Locums förvaltare.

Tillgänglighetsfrågor utanför fastigheten som till exempel att ställa i ordning en parkeringsplats handläggs av respektive kommun.

Kontakt

Peder Eskesen|Handläggare, Avdelningen för närsjukvård,

Mer information

De allmänna villkor som gäller för alla vårdavtal i Region Stockholm.

  • Uppdaterad: 29 september 2020

  • Faktagranskad: 29 september 2020

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Isabelle Brodin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen