Brödsmule-navigation

Vårdgarantin utgår ifrån patientens perspektiv och syftar till att patienten ska få den vård hen behöver inom en viss tid. Garantin gäller för planerad vård då patienten söker vård och om någon av följande kriterier är uppfyllda:

 • ett nytt hälsoproblem
 • en oväntad eller kraftig försämring/förändring av ett tidigare känt medicinskt problem
 • en utebliven behandlingseffekt.

Vårdgarantin gäller enbart i hemregionen.

Vårdgarantin är lagstadgad enligt följande:

Utöver den lagstadgade vårdgarantin har Region Stockholm en snävare tidsgräns för besöksgaranti inom den specialiserade vården. Vården i Stockholm ska också bedrivas digifysiskt.

Vårdgarantins tidsgränser inom Region Stockholm

Observera att dagar i vårdgarantin avser alla dagar, inklusive helgdagar. Det innebär till exempel att en person som söker kontakt med primärvården på en fredag och bedöms behöva en medicinsk bedömning, ska få detta senast på måndagen.

0

Tillgänglighetsgaranti
Samma dag som en person söker sig till en husläkarmottagning ska hen få kontakt med mottagningen.

3

Bedömningsgaranti i primärvården
Från det att en person sökt kontakt med en husläkarmottagning, och vårdpersonal bedömer att patienten behöver få en medicinsk bedömning av leg. hälso- och sjukvårdspersonal, ska hen få tid för bedömning inom 3 dagar. Den basala hemsjukvården omfattas inte av vårdgarantin.

30

Besöksgaranti inom den specialiserade vården.

Remiss från vårdgivare
Patienten ska få träffa en specialist inom 30 dagar från det att remiss beslutats.

Egenanmälan/-remiss från patient
Patienten ska få träffa en specialist inom 30 dagar från det att hen sökt kontakt med den specialiserade vården.

90 Behandlingsgaranti
Patienten ska få planerad vård (behandling eller annan åtgärd) inom 90 dagar från det att vårdgivaren har beslutat att den enskilde ska få träffa den aktuella vården.

Förändringar

2019 förändrades vårdgarantin i primärvården, från läkarbesök till en bedömningsgaranti. Mer information finns under Frågor och svar. Under året infördes även en digital vårdgaranti i regionen. Vad det innebär går det att läsa mer om under Digifysisk vårdgaranti och Frågor och svar.

Vilken vård omfattas av vårdgarantin?

Vård som omfattas av vårdgarantin

 • Vård- och behandlingsgarantin i Region Stockholm omfattar alla medicinskt motiverade behandlingar.
 • Vården inom ramen för garantin bekostas av Region Stockholm. Det gäller även kostnader för de patienter som via vårdgarantikansliet får vård utanför länet, till exempel för resor och övernattning på annan ort.
 • Dyslexiutredningar, minnesutredningar och neuropsykiatriska utredningar, till exempel för Aspergers syndrom och ADHD, ingår (trots att utredningar vanligtvis inte ingår i vårdgarantin).
 • Utprovning av hörapparat ingår i vårdgarantin (trots att hjälpmedel inte gör det).
 • När det gäller tandvård omfattar vårdgarantin bara den tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens ansvar.

Vård som inte omfattas av vårdgarantin

 • Tid för eventuella kompletterande undersökningar och utredningar räknas inte in i vårdgarantin.
 • Utredningar samt hjälpmedel ingår vanligtvis inte i vårdgarantin. För undantag, se Vård som omfattas av vårdgarantin.
 • Om patienten själv väljer att byta mottagning för samma hälsoproblem,
  går från barn- till vuxenmottagning för samma hälsoproblem eller
  väljer att avstå vårdgarantin (patientvald väntan)
 • Om patienten av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser (medicinskt orsakad väntan).
 • Vårdgarantin gäller inte då patienter söker vård i en annan region på eget initiativ eller för utomregionala patienter som söker vård i Region Stockholm.
 • Ett andra utlåtande (så kallad second opinion)
 • Återbesök

Om tidsgränserna inte kan hållas

Verksamheter inom primärvård som inte kan ta emot patienter inom vårdgarantins tidsgränser ska informera sin avtalshandläggare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF.

Verksamheter inom specialiserad vård som inte kan ta emot patienter inom vårdgarantins tidsgränser (30/90 dagar) ska informera sin avtalshandläggare på HSF. Vårdgivaren är även skyldig att informera patienten om detta och hänvisa patienten till en annan vårdgivare med kortare väntetid eller till Region Stockholms Vårdgarantikansli.

För kontaktuppgifter till Vårdgarantikansliet och Vårdgaranti Karolinska se rubriken Kontakt. Numret gäller för både vårdgivare och patienter.

Den digifysiska vårdgarantin

Den digifysiska vårdgarantin omfattar all vård. Det vill säga den vård som utförs inom vårdgarantin och utanför. Med en digifysisk vårdgaranti kan vårdgivare bedriva sin verksamhet genom en kombination av digital och fysisk vård, oavsett om det handlar om att få kontakt med vården, en bedömning eller en behandling.

En patient ska kunna förvänta sig lika snabb återkoppling oavsett om kontakten skett via telefon, fysiskt besök eller via en digital tjänst. Digitala tjänster kan användas då vården kontaktar patienten, genomför behovsbedömning, genomför medicinsk bedömning, behandlar patienten eller för att göra uppföljning enligt vårdprogram.

Frågor och svar om den digifysiska vårdgarantin finns längre ned på sidan.

Utbudstjänst SLL - prognostiserade väntetider

Vårdgivare som enligt sina avtal ska rapportera väntetidsprognoser gör preliminära uppskattningar för hur lång tid patienten får vänta i systemet Utbudstjänst SLL. Prognostiserade väntetider presenteras för närvarande (januari 2020) inte publikt men samlas som tidigare in som en del i uppföljningen av vårdavtalen och vårdgarantin. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser över alternativ för att visa väntetider på ett användbart sätt.

Utbudstjänst SLL

Utbudstjänst SLL är Region Stockholms system för vårdutbud och prognostiserade väntetider.

Remittering

Remiss ska utfärdas i samråd med patienten. Vid remittering bör remittenten (exempelvis husläkaren) redan från början välja en specialist med kort väntetid.

Vårdgarantin till den specialiserade vården räknas från det datum läkaren beslutar om remiss, vilket oftast är samma dag som patienten är hos läkaren. Om remissen kommer att skrivas vid ett senare datum, till exempel efter ett väntat provsvar, ska läkaren informera patienten om detta.

Patienten kan själv kontakta specialist

Vårdgarantin gäller också patienter som själva tar kontakt med en specialistläkare (egenremiss/egen vårdbegäran). Specialistmottagningen gör den medicinska bedömningen som avgör om patienten bör komma till specialistmottagningen. Tiden det tar specialistmottagningen att bedöma egenremissen ingår inom vårdgarantins tidsgräns då garantin räknas från det datum patienten tar kontakt.

Remisskrav

Det finns inga formella krav på remiss till specialiserad vård, men de flesta specialister behöver i praktiken en remiss från en vårdgivare för att kunna göra en korrekt medicinsk prioritering av patienten.

Se Regler för remisshantering för mer information om regelverk. Där finns information om riktlinjer för remisshantering inom vårdgarantins gränser och förteckning av regionens krav på remiss i öppenvård.

Regelverket för remisshantering

Regler för remittering gällande vårdansvar, tidsgränser, egenanmälan och vad du ska informera patienten om när en remiss skrivs.

Uppföljning av tidsrelaterad tillgänglighet (väntetider)

För mer information om datainsamling/de system som hanterar tidsrelaterad tillgänglighet (väntetider) se

Där finns mer information om:

 • Centrala väntetidsregistret, CVR
 • Gemensamt vårdregister, GVR,
 • Sveriges kommuner och landstings, SKLs väntetider
 • Utbudstjänst SLL och prognostiserade väntetider

Frågor och svar

Lathund

Kontakt

Vårdgarantikansliet

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Telefontid: måndag-fredag 7.30-12
08-123 134 00

Vid frågor om vårdgarantin

Enheten för individuella vårdärenden (IVÄ) | Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 6909, 102 39 Stockholm

Vårdgaranti Karolinska

Vårdgaranti på Karolinska Universitetssjukhuset har i syfte att hjälpa patienter att få nybesök och behandling inom vårdgarantins ramar. Observera att detta endast gäller patienter som väntar på en tid på Karolinska sjukhuset.

Karolinska Universitetssjukhuset
Telefontiderna är helgfria vardagar 06:00-12:00.
08-517 733 00
08-123 132 00
Fax: 08- 123 131 09§

Vid frågor om uppföljning av väntetider och vårdgaranti

vantetider.hsf@sll.se

Relaterat