Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp hälso- och sjukvården på systemnivå, vårdområden, avtalsområden samt enskilda leverantörer. Avtalsuppföljningen har dubbla syften; dels att kontrollera att vårdens leverantörer uppfyller sina åtaganden, dels att identifiera förbättringsmöjligheter och utveckla kvaliteten inom hälso- och sjukvård.

Uppföljningsplan för avtalet

I avtalen finns beskrivningar av den uppföljning som beställaren kan komma att utföra. I uppföljningsplaner redogör beställaren för vilket underlag som kommer att vara aktuellt att följa upp under olika perioder. Flera metoder används för avtalsuppföljningen, så som kvalitetsdialoger, planerade och oplanerade besök, fördjupade uppföljningar eller analys av inrapporterade data. Ibland samlas även andra underlag in så som patientsäkerhetsberättelser eller kvalitetsledningssystem.

Rapportering till Region Stockholm

En förutsättning för beställarens uppföljning är att vårdgivaren rapporterar till beställaren i enlighet med avtalet och alla dess bilagor. Leverantörer som utför vård på uppdrag av Region Stockholm ska rapportera den vård som patienterna får enligt Socialstyrelsens anvisningar och gällande regelverk för rapportering av vårdkontakter. Informationen ligger till grund för ersättning, uppföljning och utveckling.
Den används också i forskning och som underlag för politiska beslut. Rapporteringen sker med hjälp av olika koder, där vissa är kopplade specifikt till ersättning och uppföljning.

Rapporteringsanvisning

För vårdgivare som får produktionsrelaterad ersättning är koderna samlade i rapporteringsanvisningar.

Kvalitetsregister

Vårdgivare ska rapportera till aktuella kvalitetsregister.

Gemensam uppföljningsplattform Region Stockholm

Gemensam uppföljningsplattform är en gemensam webbplats för uppföljning och analys. Där går det att ta del av avtalens nyckeltal i leverantörernas uppföljningsdatabas (LUD). Plattformen kräver anslutning till SLL-net.

Webbplats för uppföljning och analys inom Region Stockholm, inklusive Norrtälje.

Fördjupade uppföljningar av vårdavtal

I vissa fall bedömer hälso- och sjukvårdsförvaltningen att en fördjupad uppföljning behöver göras. Den omfattar ofta journalgranskning med kontroll av verksamhetens prestationer och ersättningar, utifrån kvalitet och patientsäkerhet

Kontakt

Frågor om hälso- och sjukvårdsförvaltningens avtalsuppföljning kan skickas via e-post till registrator.

Registrator

  • Uppdaterad: 9 november 2021

  • Faktagranskad: 9 november 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Katrin Rekkedal, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen