Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp hälso- och sjukvården på systemnivå, vårdområden, avtalsområden samt enskilda leverantörer. Avtalsuppföljningen har dubbla syften; dels att kontrollera att vårdens leverantörer uppfyller sina åtaganden, dels att identifiera förbättringsmöjligheter och utveckla kvaliteten inom hälso- och sjukvård.

Uppföljningsplan för avtalet

I avtalen finns beskrivningar av den uppföljning som beställaren kan komma att utföra. I uppföljningsplaner redogör beställaren för vilket underlag som kommer att vara aktuellt att följa upp under olika perioder. Flera metoder används för avtalsuppföljningen, så som kvalitetsdialoger, planerade och oplanerade besök, fördjupade uppföljningar eller analys av inrapporterade data. Ibland samlas även andra underlag in så som patientsäkerhetsberättelser eller kvalitetsledningssystem.

Vårdstatistik i Region Stockholm

Inom Region Stockholm finns olika verktyg för att följa upp data från hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen administrerar flera rapporter som visar nyckeltal och indikatorer rörande den hälso- och sjukvård som har utförts i regionen. Du kan ta del av data direkt i webbläsaren via färdiga rapporter och ladda ner dem i olika format. De flesta rapporter kräver åtkomst till SLL-net eller särskild behörighet, läs mer om det nedan.

Underlaget kommer främst från inrapporterad data i VAL-databasen och informationen kan användas för uppföljning av bland annat läkemedel, kvalitet, produktion, leverantörer och sjukvårdskonsumtion.

Leverantörsuppföljning (LUD)

I LUD kan HSF och vårdgivare se nyckeltal och indikatorer avsedda för uppföljning av vårdavtal samt jämförelser mellan leverantörer inom Region Stockholm. Resultaten visas per nyckeltal och uppdrag eller i månadsrapporter med alla nyckeltal per leveratör.

Kvalitetsindikatorer psykiatri

Kvalitetsindikatorer psykiatri är ett uppföljningsverktyg framtaget för att underlätta hälso- och sjukvårdsförvaltningens (HSF) uppföljning av kvalitet i den psykiatriska specialistvården i Region Stockholm. Med hjälp av uppföljningsverktyget kommer det att finnas möjlighet till jämförelser över tid och mellan vårdgivare.

Statistikrapporter

Öppna rapporter med möjlighet att jämföra hälso- och sjukvård över tid inom olika vårdområden.

Läkemedel

Läkemedelsuppföljningen består av ett antal rapporter som bygger på apotekens försäljningsdata.

Behörighet och åtkomst till vårdstatistik

Flera statistikrapporter kräver olika nivåer av behörighet och åtkomst. En av ingångarna till vårdstatistiken är den gemensamma uppföljningsplattformen, GUPS. Det är en webbplats för uppföljning och analys inom Region Stockholm.

Åtkomst till SLL-net

För att kunna visa statistikrapporterna via din webbläsare krävs att du är uppkopplad på SLL-net, till exempel via SAM-konto.

Behörighet via GUPS-konto

Vårdgivare som har en personpost i EK kan ta del av ytterligare behörighetsstyrda statistikrapporter. Det kräver ett så kallat GUPS-konto.

Beställ GUPS-konto

Beställ GUPS-konto via serviceförvaltningens it-portal. Beskriv att ärendet gäller systemet GUPS och önskemål om ett GUPS-konto. Inloggning sker med ett inloggningsnamn (hsa-id@sll) och lösenord. Efter tre felaktiga inloggningar låses kontot.

Om du behöver öppna ett låst konto eller beställa nytt lösenord gör du även det via serviceförvaltningens servicedesk.

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

  Fördjupade uppföljningar av vårdavtal

  I vissa fall bedömer hälso- och sjukvårdsförvaltningen att en fördjupad uppföljning behöver göras. Den omfattar ofta journalgranskning med kontroll av verksamhetens prestationer och ersättningar, utifrån kvalitet och patientsäkerhet.

  Rapportering till Region Stockholm

  En förutsättning för beställarens uppföljning är att vårdgivaren rapporterar till beställaren i enlighet med avtalet och alla dess bilagor. Leverantörer som utför vård på uppdrag av Region Stockholm ska rapportera den vård som patienterna får enligt Socialstyrelsens anvisningar och gällande regelverk för rapportering av vårdkontakter. Informationen ligger till grund för ersättning, uppföljning och utveckling.
  Den används också i forskning och som underlag för politiska beslut. Rapporteringen sker med hjälp av olika koder, där vissa är kopplade specifikt till ersättning och uppföljning.

  Rapporteringsanvisning

  För vårdgivare som får produktionsrelaterad ersättning är koderna samlade i rapporteringsanvisningar.

  Kvalitetsregister

  Vårdgivare ska rapportera till aktuella kvalitetsregister.

  VAL-databasen

  Region Stockholms statistikrapporter om hälso- och sjukvård bygger till stor del på databaserna i datalagret VAL. Läs mer i valhandboken.

  Kontakt

  Frågor om hälso- och sjukvårdsförvaltningens avtalsuppföljning kan skickas via e-post till registrator.

  Registrator

  • Uppdaterad: 19 maj 2022

  • Faktagranskad: 19 maj 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Katrin Rekkedal, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen