Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I vårdavtalet finns en klausul om att väsentliga ägarförändringar hos Vårdgivaren/leverantören eller hos Vårdgivarens/leverantörens eventuella moderföretag, ska utan dröjsmål anmälas till Beställaren. Det blir aktuellt när ägarförändringen uppgår till 50 procent eller mer i det företag som är avtalspart med Region Stockholm eller dess moderföretag.

Vid en ägarförändring ska Beställaren besluta om avtalet ska fortsätta gälla.

Handläggningstiden för ärenden som avser anmälan om ändrade ägarförhållanden uppgår i normalfallet till 1-2 månader. Om ägarförändringen innebär påverkan på regionens administrativa system kan handläggningen ta längre tid.

Överlåtelse av avtal inom LOV (leverantörsbyte)

I vårdavtalet finns en klausul om överlåtelse av avtal. Där det framgår att ingen av parterna äger rätt att överlåta eller pantsätta avtalet, eller någon annan rättighet eller skyldighet enligt avtalet, utan den andra partens skriftliga samtycke.

Vill du som vårdgivare överlåta ditt avtal till annan juridisk- eller fysisk person för att träda in som avtalspart med Region Stockholm istället för den avtalspart som avtalet är tecknat med gäller följande.

 • Region Stockholm godkänner inte överlåtelse av avtal som är tecknade enligt LOV och det gäller samtliga vårdvalsområden.
 • Den vårdgivare som vill att verksamheten ska bedrivas av annan vårdgivare/leverantör ansöker om uppsägning av sitt avtal och den vårdgivare/leverantör som vill bedriva verksamheten ansöker om att bli godkänd inom vårdvalet.
 • Den vårdgivare/leverantör som vill ändra företagsform, exempelvis om den avtalade verksamheten bedrivs som enskild firma och verksamheten istället ska bedrivas i aktiebolag gäller samma regler. Det vill säga att vårdgivaren/leverantören säger upp sitt avtal (enskilda firman) och gör en ny ansökan i den nya företagsformen (aktiebolaget).

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

Handläggningstider

Handläggningstiden vid uppsägning av avtal är cirka tre månader. Observera att uppsägningstiden vid avslut av avtal på vårdgivarens begäran är sex månader.

Handläggningstiden för att bli godkänd i vårdvalet är fyra månader.

Vid ändring av företagsform är handläggningstiden är i normalfallet fyra månader.

Överlåtelse av avtal inom LOU (leverantörsbyte)

I vårdavtalet finns en klausul om överlåtelse av avtal. Där det framgår att ingen av parterna äger rätt att överlåta eller pantsätta avtalet, eller någon annan rättighet eller skyldighet enligt avtalet, utan den andra partens skriftliga samtycke.

Vill du som vårdgivare/leverantör överlåta ditt avtal till annan juridisk- eller fysisk person för att träda in som avtalspart med Region Stockholm gäller följande.
Region Stockholm kan godkänna överlåtelse av avtal om nedan särskilda omständigheter är uppfyllda enligt LOU:

 • Vid företagsomstruktureringar, inklusive uppköp, sammanslagningar, förvärv eller insolvens, och det förhållandet att en ny leverantör helt eller delvis inträder i den ursprungliga leverantörens ställe inte medför andra väsentliga ändringar av kontraktet. (17 kap 13 § LOU)
 • En underleverantör till leverantören får också inträda i leverantörens ställe (efter överenskommelse mellan leverantören, myndigheten och underleverantören). (17 kap 13 § LOU)

Dessutom gäller allmänna förutsättningar för leverantörsbyte:

 • Att den nya leverantören inte ska uteslutas enligt 13 kap 1 § eller 2 § första stycket (brott, obetalda skatter och avgifter)
 • Att den nya leverantören uppfyller de kvalificeringskrav som ställts i den ursprungliga upphandlingen.

Även om ovanstående omständigheter och allmänna förutsättningar är uppfyllda kan Region Stockholm av andra skäl avslå en överlåtelse av avtal. 

Kontakta din avtalshandläggare för ytterligare information om vilka underlag som behöver lämnas in vid handläggningen av ditt ärende.    

Handläggningstiden

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens delegationsordning avgör vem som fattar beslutet. 

Handläggningstiden för ärenden som avser överlåtelse av avtal till dess beslut fattats uppgår till cirka tre månader om beslut fattas på delegation av hälso- och sjukvårdsdirektören eller avdelningschef. Handläggningstiden uppgår till cirka fyra-fem månader om beslutet fattas av hälso- och sjukvårdsnämnden.

 • Uppdaterad: 25 mars 2022

 • Faktagranskad: 22 april 2021

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Anna Jakobsson Ernudd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen