Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962), LOV. Inom vårdvalen har patienter alltid möjlighet att välja vårdgivare. Vårdval innebär även att du som vårdgivare har rätt att etablera dig fritt inom vårdområdet så länge du uppfyller vissa krav. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven. Ansökan kan göras löpande.

Vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje

Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Region Stockholm för de vårdgivare som klarar kraven för att godkännas. Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar om vilka områden som ska ingå i vårdval Stockholm. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg är ansvarig beställare av sjukvård i Norrtälje.

Innan du fyller i ansökan

Vårdgivare som tecknar avtal med Region Stockholm implementeras i ett flertal IT-system, exempelvis för att du ska kunna rapportera och erhålla ersättning för utförd vård, för att din verksamhet ska kunna följas upp och för att patienter och andra vårdgivare ska kunna hitta dig. Region Stockholm måste ha korrekt information om din organisation för att detta ska fungera.  Eftersom organisationsstrukturen även styr tillgång till rätt information i vårdinformationssystem, exempelvis vid spärrad information, är det viktigt att strukturen är uppsatt utifrån Patientdatalagen.

Innan du ansöker bör du se över din organisationsinformation på Bolagsverket och i IVO:s vårdgivarregister. Denna behöver vara exakt överensstämmande med det du anger på ansökan. Tillhör din organisation en större koncern kan det vara av än större vikt att fundera över vilka delar av koncernen som exempelvis arbetar inom samma vårdprocess och skulle ha fördel av informationsutbyte. Organisationsnummer styr exempelvis juridiskt ansvar och ägandeskap för patientinformation och påverkar därför hur patientinformation får delas i enlighet med sammanhållen journalföring.

Om du redan bestämt vilket vårdinformationssystem (journalsystem) som ska användas i verksamheten kan du ta kontakt med förvaltare/support redan innan ansökan fylls i och skickas in. Om du tillhör en organisation med eget katalogansvar i Elektroniska katalogen (EK) bör även katalogansvarig inkluderas tidigt i processen. 

Tänk också över mottagningens/enhetens namn och att det namnet kommer att visas i olika kanaler. Namnet ska följa svenska skrivregler och det ska framgå av namnet vilken typ av verksamhet det rör sig om, utgå från nationella kodverk för beskrivning av verksamhet, till exempel HSA verksamhetskoder eller Socialstyrelsens MVO-koder. Namn som kan förväxlas med andra vårduppdrag ska undvikas. Ta hjälp av manualen för Hitta och jämför vård på 1177 Vårdguiden gällande enhetsnamn, se specifikt avsnitt om namnsättning.

Läs mer

Gäller från och med den 26 april 2022.

Ansökningsprocessen

 • Ta del av all information om de krav som ställs på dig som vårdgivare. Läs på sidan om det vårdvalsområde du vill ansöka inom. I förfrågningsunderlaget finns beskrivning av krav rörande uppdrag samt information om ersättning och uppföljning.
 • Planera för hur du tänker driva verksamheten utifrån kraven i förfrågningsunderlaget.
 • Fyll i ansökningsblanketten. Ansökan görs per mottagning, eller i några fall, per geografiskt område. Ansökningsblanketten undertecknas av behörig firmatecknare.
 • Fyll i "Kravlista - fysisk tillgänglighet avseende lokaler" samt eventuellt andra bilagor som ska bifogas till ansökan.
 • Skicka hela ansökan samt bilagor till den adress som står i förfrågningsunderlaget. När din ansökan mottagits får du en bekräftelse till den e-postadress du angett i ansökan.
 • Inom fyra månader får du besked om godkännande eller avslag. Beslutet fattas av en Hälso- och sjukvårdsnämndens Avtalsutskott. För Norrtälje fattas beslutet av direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Om din ansökan blir godkänd tecknas ett avtal med Beställaren, där du förbinder dig att följa de åtaganden som ställs i förfrågningsunderlaget.

Information till dig som vill ingå avtal med Region Stockholm (inklusive Norrtälje) eller redan har avtal. Ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, avtalsinformation och kontaktuppgifter för varje vårdområde.

Om underleverantör ska anlitas

Om någon del av uppdraget ska utföras av underleverantör ska det framgå av LOV-ansökan. Huvudleverantören har det totala ansvaret för sin underleverantör och för att alla krav i avtalet som rör underleverantörens uppgifter är uppfyllda.

 1. Ange i ansökan om underleverantör ska anlitas och för vilken del av uppdraget.
 2. Ansökan ska innehålla ett intygande av att underleverantören uppfyller krav på kompetens och kapacitet. Om underleverantören är en vårdgivare ska registerutdrag från IVO:s vårdgivarregister bifogas.
 3. Underleverantörer har rätt till de tjänster och IT-system som krävs för att kunna utföra det uppdrag de är anlitade för. Ange vilka IT-system underleverantören ska ha tillgång till. Huvudleverantören ansvarar för att beställning sker. Underleverantören ska endast ha tillgång till det systemstöd som uppdraget kräver.

Inkomna ansökningar

Vårdval Stockholm
Inkomna ansökningar för vårdval Stockholm registreras i Hälso- och sjukvårdsnämndens diarium där de är sökbara:

Vårdval Norrtälje

Inkomna ansökningar för vårdval Norrtälje registreras i diariet för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.
Handlingar kan begäras ut via registrator.

Registrator Norrtälje

Inför driftstart

Information för godkända vårdgivare:

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Uppsägning av avtal

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Kontakt

Vårdval Stockholm

Frågor om ansökan och godkännande för vårdval Stockholm kan ställas per e-post till:

Registrator

Vårdval Norrtälje

Frågor om ansökan och godkännande för vårdval Norrtälje kan ställas per e-post till:

Registrator Norrtälje

För frågor kring specifika upphandlingar eller vårdval finns även kontaktuppgifter på respektive vårdavtals sidor:

Information till dig som vill ingå avtal med Region Stockholm (inklusive Norrtälje) eller redan har avtal. Ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, avtalsinformation och kontaktuppgifter för varje vårdområde.

Relaterad information

Om de olika avtalsformerna för att bedriva vård.

De allmänna villkor som gäller för alla vårdavtal i Region Stockholm.

 • Uppdaterad: 26 april 2022

 • Faktagranskad: 22 november 2021

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Annika Asplind, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen