Brödsmule-navigation

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962), LOV. Inom vårdvalen har patienter alltid möjlighet att välja vårdgivare. Vårdval innebär även att du som vårdgivare har rätt att etablera dig fritt inom vårdområdet så länge du uppfyller vissa krav. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven. Ansökan kan göras löpande.

Vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje

Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Region Stockholm för de vårdgivare som klarar kraven för att godkännas. Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar om vilka områden som ska ingå i vårdval Stockholm. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg är ansvarig beställare av sjukvård i Norrtälje.

Ansökningsprocessen

  • Ta del av all information om de krav som ställs på dig som vårdgivare. Läs på sidan om det vårdvalsområde du vill ansöka inom. I förfrågningsunderlaget finns beskrivning av krav rörande uppdrag samt information om ersättning och uppföljning.
  • Planera för hur du tänker driva verksamheten utifrån kraven i förfrågningsunderlaget.
  • Fyll i ansökningsblanketten. Ansökan görs per mottagning, eller i några fall, per geografiskt område. Ansökningsblanketten undertecknas av behörig firmatecknare.
  • Fyll i "Kravlista - fysisk tillgänglighet avseende lokaler" samt eventuellt andra bilagor som ska bifogas till ansökan.
  • Skicka hela ansökan samt bilagor till den adress som står i förfrågningsunderlaget. När din ansökan mottagits får du en bekräftelse till den e-postadress du angett i ansökan.
  • Inom fyra månader får du besked om godkännande eller avslag. Beslutet fattas av en Hälso- och sjukvårdsnämndens Avtalsutskott. För Norrtälje fattas beslutet av direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Om din ansökan blir godkänd tecknas ett avtal med Beställaren, där du förbinder dig att följa de åtaganden som ställs i förfrågningsunderlaget.

Aktuella vårdavtalsområden

Information till dig som vill ingå avtal med Region Stockholm (inklusive Norrtälje) eller redan har avtal. Ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, avtalsinformation och kontaktuppgifter för varje vårdområde.

Inkomna ansökningar

Vårdval Stockholm
Inkomna ansökningar för vårdval Stockholm registreras i Hälso- och sjukvårdsnämndens diarium där de är sökbara:

EDIT webbsök – webdiarium

Vårdval Norrtälje

Inkomna ansökningar för vårdval Norrtälje registreras i diariet för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.
Handlingar kan begäras ut via registrator.

Registrator Norrtälje

Inför driftstart

Information för godkända vårdgivare:

Driftstart av vårdval

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Uppsägning av avtal

Avsluta avtal inom vårdval

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Kontakt

Vårdval Stockholm

Frågor om ansökan och godkännande för vårdval Stockholm kan ställas per e-post till:

Registrator

Vårdval Norrtälje

Frågor om ansökan och godkännande för vårdval Norrtälje kan ställas per e-post till:

Registrator Norrtälje

För frågor kring specifika upphandlingar eller vårdval finns även kontaktuppgifter på respektive vårdavtals sidor:

Aktuella vårdavtalsområden

Information till dig som vill ingå avtal med Region Stockholm (inklusive Norrtälje) eller redan har avtal. Ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, avtalsinformation och kontaktuppgifter för varje vårdområde.

Relaterad information