Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

När politiskt beslut är fattat och sökanden godkänts ska avtal undertecknas och leverantören förbinder sig då att följa förfrågningsunderlagets krav. Förfrågningsunderlag finns på respektive vårdområdessida på Vårdgivarguiden.

Information till dig som vill ingå avtal med Region Stockholm (inklusive Norrtälje) eller redan har avtal. Ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, avtalsinformation och kontaktuppgifter för varje vårdområde.

Inför driftstart av verksamhet

Innan driftstart av verksamheten måste leverantören vara implementerad i eller ansluten till ett antal IT- och ekonomisystem, till exempel Elektroniska katalogen (EK), Gemensamt vårdregister (GVR) och Vårdfaktura med fler. Information om vilka system som krävs inom respektive avtalsområde finns i förfrågningsunderlaget i Informationshanteringsbilagan eller under rubriken Digitala förmågor.

Så snart ett politiskt beslut är fattat kontaktar handläggaren leverantören och begär in de uppgifter som behövs för konfigurering av systemen. Handläggaren skickar därefter beställningen till SF IT Servicedesk och leverantören får information om relevant Kombikakod och HSA-id.

Läs om hur du uppfyller de krav på digitala förmågor som finns i ditt vårdavtal.

Lista med Region Stockholms (inklusive Norrtälje) e-tjänster och system för vården.

Leverantörens förberedelser

Konfigurera journalsystem

För att kunna leverera information om besök och vårdkontakter till Gemensamt Vårdregister (GVR) behöver journalsystemet konfigureras. Informationen förs sedan över automatiskt från vårdgivarens journalsystem och lokala kassa/Patientadministrativa system till GVR.

GVR används för att registrera besök, vårdtillfällen, typ av vårdkontakt och diagnoser. Informationen i GVR används som underlag för ersättning till vårdgivaren och av uppföljningsdatabasen VAL.

System för att samla besök, vårdtillfällen, typ av vårdkontakt och diagnoser. Informationen används som underlag för bland annat ersättning och uppföljning. Användarmanualer samt kontaktuppgifter.

Ansluta till SLLnet

Verksamheten behöver anslutas till Region Stockholms nätverk SLLnet för att få tillgång till väsentliga IT-system.

Region Stockholms gemensamma kommunikationsnät. Information om beställning av anslutning samt support.

Registrera vårdenhet och personal i EK

Registrera all personal i EK-katalogen genom att kontakta EK-administratören:

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

Beställa eTjänstekort

Beställ e-tjänstekort till all personal genom att kontakta förvaltningen för e-tjänstekort:

Samlad information om eTjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Skapa ett ledningssystem för kvalitetsarbete

Vårdgivaren ska ha ett ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9.

Anmälan till vårdgivarregistret hos IVO

Leverantören ska anmäla verksamheten till IVO senast en månad innan verksamheten startar (2 kap patientsäkerhetslagen 2010:659, PSL, riksdagen). Mer om registret och blankett för anmälan:

Vårdkontakter ska rapporteras

Hur och varför?

Rapportering av vårdkontakter krävs för att möjliggöra uppföljning och planering av hälso- och sjukvård samt för utbetalning av ersättning.

För att vården ska rapporteras enhetligt finns ett regelverk för rapportering av vårdkontakter. Regelverket beslutas av hälso- och sjukvårdsdirektören och uppdateras varje år:

Vid frågor om regelverket kontakta Vårdinformatik:

Vårdinformatik

Rapporteringsanvisningen

Utöver regelverket har varje vårdval en särskilt framtagen anvisning för hur vårdkontakter ska rapporteras, den så kallade Rapporteringsanvisningen. Rapporteringsanvisningen finns på respektive vårdvalssida här på Vårdgivarguiden.  

För mer information om hur du rapporterar:

Fakturera för registrerad vård

Hur du fakturerar för registrerad vård:

Hur du fakturerar för registrerad vård, personlistning och medicinsk service samt skickar elektronisk faktura i Vårdfaktura.

Anmälan till utbildning i Vårdfaktura och Avstämningsfunktionen kan göras här:

Driftstartmöte

Innan en verksamhet får starta genomförs ett driftstartsmöte i leverantörens lokaler cirka 14 dagar innan beräknad driftstart. Driftstartsmötet syftar till att säkerställa att leverantören kan uppfylla kraven i avtalet. Leverantören ska bland annat redogöra för följande:

 • Verksamhetschef och medicinskt ansvarig – Är de utsedda personerna införstådda med sitt lagstadgade ansvar?
 • Lokalerna – Uppfyller lokalerna kraven på tillgänglighet och hygien? Finns all nödvändig utrustning på plats? Framgår det att mottagningen arbetar på uppdrag av Beställaren?
 • Kvalitet – Har leverantören ett kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9? Finns ett system för avvikelsehantering? Hur planerar leverantören arbetet med att systematiskt förbättra sin verksamhet?
 • Tillgänglighet – Kan mottagningen hålla öppet enligt kraven i avtalet? Vilka e-tjänster ska erbjudas till invånarna?
 • Bemanning – Finns personal i den omfattning som krävs för att utföra uppdraget? Har personalen adekvat utbildning och kompetens?
 • Rapportering och fakturering – Kan journalsystemet rapportera till GVR? Har leverantören de kombikakoder som krävs för att rapportera uppdraget? Vem godkänner fakturaunderlag i Vårdfaktura?
 • Digitala förmågor och infrastruktur - Är mottagningen ansluten till SLL-net? Hur arbetar leverantören med informationssäkerhet? Har all personal HSA-id i EK och e-tjänstekort? Är leverantören ansluten till e-frikortstjänsten?
 • Är vårdgivarens verksamhet anmäld till IVO:s vårdgivarregister? På förfrågan ska ett registerutdrag kunna visas för att bevisa detta.

Vid mötet använder handläggaren en checklista för att bedöma relevanta krav utifrån vad som är aktuellt och relevant för vårdvalsområdet. För vissa vårdval är checklistan publicerad på respektive vårdvalssida här på Vårdgivarguiden.

Efter driftstartsmötet fattas ett beslut om leverantören uppfyller alla krav och har möjlighet att starta vid planerat driftstartsdatum. Om beställaren bedömer att sökanden inte kommer att klara att driva verksamheten enligt avtalet från driftstart har beställaren rätt att ensidigt fatta beslut om att senarelägga driftstarten eller säga upp avtalet till förtida upphörande.

Information till dig som vill ingå avtal med Region Stockholm (inklusive Norrtälje) eller redan har avtal. Ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, avtalsinformation och kontaktuppgifter för varje vårdområde.

 

 

 • Uppdaterad: 10 januari 2022

 • Faktagranskad: 22 november 2021

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Annika Asplind, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen