Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Fotsjukvården ska samordnas med annan vård samt ge stöd, behandling och rehabilitering.

I uppdraget ingår att:

  • erbjuda medicinsk fotsjukvård i öppenvård
  • skapa en god fothälsa
  • förebygga och behandla fotskador.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Förfrågningsunderlaget inkluderar avtal och ansökningsblankett:

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 1 december 2019.

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Utdrag ur Informationshanteringsbilagan i förfrågningsunderlaget.

Vårdgivare med avtal

Uppdaterad februari 2021  
Anna-Lena Perås, Kristinagården
Gottstavägen 17, Hallstavik
0175-227 01 och 073-598 15 08
Ewa Lindahl, Elmstagården/Eneberg
Skogsbacken 3, Väddö
073-944 16 86

FOTstugan
Centralvägen 1, Rimbo
Ann-Louise Nyman
0175-720 90

Marlene Schultz, Roslagens sjukhus (ROS)
Hamnvägen 12, Norrtälje
070-495 40 00
Moirone Lundgren
Minervavägen 3, Rimbo
073-501 19 38

Stora torgets fotsjukvård, Marie Fohlin
Stora torget 2, Norrtälje
0707-92 43 96

Roslagsfot, Cathrin Vesterholm,
Norra Uppsalavägen 14, Hallstavik
072-936 69 23

Verónica, Medicinsk fotsjukvård
Stockholmsvägen 15, Norrtälje
0709-60 02 35

Rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 december 2019.

Fakturera besök av utomlänspatienter

Besök av utomlänspatienter ska månatligen faktureras i Vårdfaktura genom särskild rutin.

Här beskrivs rutinen för utomlänsfakturering.

Här beskrivs hur du lägger in fakturaunderlaget i Vårdfaktura.

Excelfilen ska laddas upp som tillägg i Vårdfaktura.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, enligt Vårdval Norrtälje. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte uppfyller kraven.

Ansökningar tas emot löpande och det finns ingen begränsning i antalet utförare men däremot ett ekonomiskt tak för respektive mottagning.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

Det uppdrag och åtagande vårdgivaren ska uppfylla inom avtalet.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Inför driftstart

Uppföljning utförs cirka två veckor innan driftstart i de lokaler som verksamheten ska bedrivas i.

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Ansök om ändring

Samverkan med särskilt boende för äldre, SÄBO

Denna samverkansrutin gäller särskilt boende för äldre i Norrtälje och fylls i av fotterapeuten efter överenskommelse med SÄBO.

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Kontakt för vårdgivare

Frågor om ansökan och godkännande för vårdval Norrtälje kan ställas per e-post till:

Registrator

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

  • Uppdaterad: 25 februari 2021

  • Faktagranskad: 8 oktober 2019

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Margareta Oswald, Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje