Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Målgruppen är barn och ungdomar i åldrarna 0 till och med 17 år som har en komplicerad sjukdomsbild, men som inte behöver akutsjukhusets specialistkompetens och utrustning.

Basuppdraget är på specialistnivå. Barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna har inte ett akutuppdrag men de ska kunna erbjuda subakuta besök till tillfälligt sjuka barn 0 - 6 månader samt till tillfälligt sjuka barn och ungdomar med kroniska sjukdomar och/eller funktionsnedsättning där grundsjukdomen påverkar omhändertagande av den tillfälliga sjukdomen på så vis att det finns behov av barn- och ungdomsmedicinsk specialistkompetens. Barn/unga som inte tillhör målgruppen ska i första hand vända sig till husläkarmottagningarna.

Kriterier för vilka barn/unga som ska tas emot på barn- och ungdomsmedicinska mottagningar respektive på husläkarmottagningar finns beskrivet på Viss.nu:

Tilläggsuppdrag

Inom vårdområdet finns ett tilläggsuppdrag:

  • Tilläggsuppdrag gällande utredning, behandling och uppföljning av barn och ungdomar med misstänkt eller diagnostiserad ADHD samt psykologstöd för patienter inom verksamhetens målgrupp 

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. 

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 juni 2022

Instruktioner bland annat om hur intresserade leverantörer kan ansöka om att bli godkända inom vårdvalet. Gäller från 1 juni 2022.

Blankett för ansökan om godkännande enligt lag om valfrihetssystem, LOV. Gäller från 1 juni 2022.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 juni 2022.

Bilaga 1. Information om bas- och tilläggsavtal inom vårdvalet BUMM. Gäller från 1 juni 2022.

Dokumentet beskriver ersättningsmodellen inom vårdvalet BUMM.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV. Gäller från 1 juni 2022.

Förfrågningsunderlag som gäller till 31 maj 2022

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 juni 2021:

Instruktioner bland annat om hur intresserade leverantörer kan ansöka om att bli godkända inom vårdvalet.

Blankett för ansökan om godkännande enligt LOV för vårdval barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 juni 2021.

Information om bland annat bas- och tilläggsavtal inom vårdvalet BUMM.

Dokumentet beskriver ersättningsmodellen inom vårdvalet BUMM.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 juni 2021. Används endast av vårdgivare som ansluter sig till förfrågningsunderlag giltig fr o m 1 juni 2021. Uppdaterad 1 april 2022.

Hur du fakturerar inom vårdval barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.

Kontakt

Frågor som rör rapportering kan du som vårdgivare ställa till funktionsbrevlådan för registreringsfrågor:

Funktionsbrevlådan för registreringsfrågor

Ersätta

Målrelaterad ersättning

Ansökningsblankett för vidareutbildad sjuksköterska i astma/allergi vid BUMM.

Ansökningsblankett för vidareutbildad barnsjuksköterska inom barnfetma.

Tilläggsersättning för obesitasbehandling

För att erhålla tilläggsersättning ska vårdgivaren anmäla planerad verksamhet till hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar. 

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

Ansökningsblankett

Blankett för ansökan om godkännande enligt LOV för vårdval barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Inför driftstart

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Kontakt för vårdgivare

För allmänna frågor om vårdvalet:

BUMM funktionsbrevlåda

Relaterad information

För vårdgivare i Region Stockholm som utreder och behandlar barn med misstänkt ADHD, autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning.

För vårdgivare i Region Stockholm som utreder och behandlar barn med misstänkt ADHD, autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning.

För vårdgivare i Region Stockholm. Ifyllningsbar remissblankett för utredning av barn och ungdomar med misstänkt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Här hittar du mer information om regler och riktlinjer kring digitalisering, t.ex. om informations- och patientsäkerhet.

  • Uppdaterad: 30 mars 2022

  • Faktagranskad: 16 november 2021

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Carl-Henrik Mattson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen