Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Målgruppen är barn och ungdomar i åldrarna 0 till och med 17 år som har en komplicerad sjukdomsbild, men som inte behöver akutsjukhusets specialistkompetens och utrustning.

Basuppdraget är på specialistnivå. Barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna har inte ett akutuppdrag men de ska till sin målgrupp kunna erbjuda ett antal oplanerade besök per dag. Barn/unga som inte tillhör målgruppen ska i första hand vända sig till husläkarmottagningarna.

Kriterier för vilka barn/unga som ska tas emot på barn- och ungdomsmedicinska mottagningar respektive på husläkarmottagningar finns beskrivet här:

Tilläggsuppdrag

  • Utredning, behandling och uppföljning av barn och ungdomar med misstänkt eller diagnostiserad ADHD. Åldersgräns 4-17 år.
  • Behandling av barn och ungdomar med obesitas. Åldersgräns 4-17 år.
  • Psykisk ohälsa hos barn och unga.

Observera att minst 60 procent av mottagningens verksamhet måste bestå av basuppdraget.

Tilläggsuppdrag till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Uppdragsbeskrivning, godkända vårdgivare, kontakt.

Obesitasuppdraget

Det finns en obligatorisk utbildning för enheter med detta uppdrag. Metoder utifrån evidens och beprövad erfarenhet tas upp och diskuteras i en intensiv tvådagarskurs.

Samtidigt ges tillfälle att öka teamsamarbetet mellan barnläkarmottagningar och primärvårdsrehabilitering. Du blir behörig i samtal på rådgivningsnivå på området barnfetma.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 maj 2018.

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Utdrag ur Informationshanteringsbilagan i förfrågningsunderlaget.

Vårdgivare med avtal

Remittera

För vårdgivare i Region Stockholm som utreder och behandlar barn med misstänkt ADHD, autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning.

För vårdgivare i Region Stockholm. Ifyllningsbar remissblankett för utredning av barn och ungdomar med misstänkt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 maj 2018 till 31 maj 2022. Uppdaterad 1 april 2022.

Hur du fakturerar inom vårdval barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.

Kontakt

Frågor som rör rapportering kan du som vårdgivare ställa till funktionsbrevlådan för registreringsfrågor:

Funktionsbrevlådan för registreringsfrågor

Målrelaterad ersättning

För vidareutbildad barnsjuksköterksa i astma/allergi vid barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, BUMM.

För vidareutbildad sjuksköterska i astma/allergi vid BUMM.

Ansökningsblankett för vidareutbildad sjuksköterska i astma/allergi vid BUMM.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Uppföljning avseende strategiska nyckeltal för barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, 2018.

Webbplats för uppföljning och analys inom Region Stockholm, inklusive Norrtälje.

Instruktion till hur du tar fram nyckeltal i Uppföljningsportalen, Gups.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Nya ansökningar efter 1 juni 2021

Från och med 1 juni 2021 går det endast att ansöka för det nya vårdvalet för BUMM. 

Från och med 1 juni 2021 kan vårdgivare ansöka om att starta vårdverksamhet inom det nya vårdvalet för BUMM som ersätter det tidigare vårdvalet. Här hittar du ansökningshandlingar, ersättning, rapporteringsanvisningar och kontakt.

Vårdvalet inom barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård, BUMM, kommer att avslutas för att ersättas med ett nytt vårdval med nytt ansökningsförfarande.

Inför driftstart

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Kontakt för vårdgivare

BUMM funktionsbrevlåda

Relaterad information

För vårdgivare i Region Stockholm som utreder och behandlar barn med misstänkt ADHD, autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning.

Här hittar du mer information om regler och riktlinjer kring digitalisering, t.ex. om informations- och patientsäkerhet.

  • Uppdaterad: 23 februari 2022

  • Faktagranskad: 15 juni 2021

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Carl-Henrik Mattson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen