Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hemmesta mödravårdcentral

Uppdrag och målgrupp

Vårdval barnavårdscentral innebär bland annat att aktivt erbjuda barnhälsovård i enlighet med barnhälsovårdens basprogram och ge individuellt stöd och insatser utifrån barns och föräldrars olika behov. Verksamhetens övergripande mål är att medverka till att säkerställa barns hälsa, trygghet och utveckling med utgångspunkt från FN:s konvention om barnets rättigheter.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 1 mars 2020.

Vårdgivare med avtal

Ersätta och rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 mars 2020.

Ersätta

Gäller från och med 1 januari 2020.

CNI beskriver den förväntade risken att utveckla ohälsa baserat på fem socioekonomiska faktorer. Vid beräkningen av mottagningens ersättning används relativt CNI. Gäller från och med 1 januari 2020.

Relativt CNI samt snittersättningen för listat barn per mottagning.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Patientinformation

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

Gällande gräns för relativt CNI avseende Tilläggsuppdrag 1 – Utökat hembesöksprogram är 1,3.

Anvisningar för inlämnande av ansökan, ansökningsblankett inklusive ansökan om tilläggsuppdragen Utökat hembesöksprogram, Amningsmottagning samt Familjecentral.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Inför driftstart

Inför driftstart, checklista

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Uppsägning av avtal

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Kontakt för vårdgivare

Vårdgivare som redan har avtal med SLL kontaktar:

Bodil Håkansson|Avtalshandläggare

Avdelningen för närsjukvård

Carl-Henrik Mattsson|Avtalshandläggare

Avdelningen för närsjukvård

Relaterad information

Rapport 2015: Region Stockholms kartläggning av vilket stöd sjuksköterskan på BVC har vad gäller skyldigheten att leva upp till kraven i socialtjänstlagen, SoL.

  • Uppdaterad: 25 november 2020

  • Faktagranskad: 6 september 2020

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Bodil Håkansson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen