Till start

Vårdgivarguiden

Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet och utgår från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt perspektiv. Verksamhetens övergripande mål är att medverka till att säkerställa barns hälsa, trygghet och utveckling med utgångspunkt från FN:s konvention om barns rättigheter.

I Stockholms län bor en fjärdedel av Sveriges späd- och förskolebarn. År 2020 fanns cirka 172 600 barn 0–5 år i länet. I princip alla barn deltar i BVC:s verksamhet. Barnhälsovård bedrivs inom vårdval barnavårdscentral, BVC, vid 112 BVC-enheter med cirka 500 BHV-sjuksköterskor. I verksamheten finns andra viktiga medarbetare och samarbetsparter, till exempel allmänläkare, barnläkare och psykologer.

Se godkända vårdgivare inom vårdval barnavårdscentral här:

Barnhälsovård i enlighet med barnhälsovårdens basprogram. Ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

Barnhälsovårdsenheten stöder BVC

Som ett stöd för personalen på BVC-mottagningarna finns en barnhälsovårdsenhet. Där arbetar tre barnhälsovårdsöverläkare, fyra vårdutvecklare, två barnpsykologer och en administratör.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ger BHV-enheten i uppdrag att stödja och utveckla arbetet inom barnhälsovården. BHV utformar till exempel lokala riktlinjer för barnhälsovården i länet, erbjuder utbildningar, deltar i metod- och kvalitetsutveckling samt fungerar som kunskapskälla.

Kontakt

Om du har frågor, funderingar eller vill komma i kontakt med Barnhälsovårdsenheten i  Region Stockholm finns information på länken nedan: 

  • Uppdaterad: 5 juli 2021

  • Faktagranskad: 7 december 2020

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Karolina Lindström, Barnhälsovårdsenheten