Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Beslut om fotsjukvård

Fotsjukvård är ett av de vårdval som nu har beslutats ingå i husläkarverksamheten. Därför kommer befintliga fotsjukvårdsavtal att sägas upp, och HSF kommer inte längre att ta emot nya ansökningar inom vårdval fotsjukvård.

Att bredda husläkarverksamhetens uppdrag är en prioriterad åtgärd i primärvårdsstrategin. Under 2020 har därför hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) utrett möjligheten att bredda Vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård till att även omfatta fotsjukvård. I enlighet med slutsatserna i utredningen beslutade avtalsutskottet den 7 oktober att vårdval fotsjukvård ska läggas ner och att fotsjukvården från och med 1 januari 2022 ska ingå i husläkarverksamheternas uppdrag.

Inga nya aktörer
Avtalsutskottet beslutade även om uppsägning av samtliga befintliga fotsjukvårdsavtal och att uppsägningen träder i kraft den 31 december 2020. Den avtalsenliga uppsägningstiden är 12 månader vilket innebär att avtalen kommer att gälla fram till och med sista december 2021. Som en följd av dessa beslut kommer förvaltningen inte längre ta emot nya ansökningar inom vårdvalet. Det kommer därmed inte längre vara möjligt för nya aktörer att bli godkända som utförare inom vårdval fotsjukvård.

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet gäller fotsjukvård i öppenvård. Uppdraget för fotsjukvård är att förebygga och behandla fotskador hos patienter med sjukdomar som:

  • Diabetes typ 1 och typ 2 där det finns risk för fotkomplikationer.
  • Cirkulationsrubbningar där det kan bli sårbildningar.
  • Grava fotproblem som skett på grund av reumatiska, ortopediska och neurologiska sjukdomar.
  • Andra fotsjukvårdsfall av tydlig medicinsk natur.

För fotsjukvårdsbehandling krävs remiss från läkare, distriktssköterska eller diabetessjuksköterska. En remiss innehåller alltid medicinsk basfakta, tydlig frågeställning och remittentens kombikakod. Patienten kan själv välja fotsjukvårdsmottagning/fotsjukvårdsterapeut eller låta remittenten göra det.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Förfrågningsunderlag

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 1 maj 2019.

Beslutet om förtydligande av målgruppsbeskrivning av FFU fotsjukvård 2019

Patienter i riskgrupp 4 ingår inte i uppdrag för vårdval fotsjukvård.

Förfrågningsunderlag som gäller till 30 april 2019

Förfrågningsunderlag

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 maj 2015. Observera att ändringarna som gäller från 1 januari 2017 inte finns med i det kompletta förfrågningsunderlaget.

Ändringsmeddelande till förfrågningsunderlag 2017

Beslutade förändringar för förfrågningsunderlag för fotsjukvård. Gäller från och med 1 januari 2017.

Ändringar i förfrågningsunderlag 2017

De ändringar som gäller från och med 1 januari 2017.

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Personuppgiftsbiträdesavtalet

Utdrag ur Informationshanteringsbilagan i förfrågningsunderlaget.

Vårdgivare med avtal

Ersätta och rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Fotsjukvård - Rapporteringsanvisning

Rapporteringsanvisning för vårdkontakter som underlag för ersättning inom vårdval för Fotsjukvård i Region Stockholm.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Underlag för uppföljning

Underlag för uppföljning inom fotsjukvård. Indikatorer som beställaren Stockholms läns landsting löpande följer för vårdval fotsjukvård.

Uppföljningsmall för fotsjukvård

Mall för uppföljning av fotsjukvård.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns.

Så ansöker du

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV.

Ansökan om godkännande

Ansökningsblankett för verksamheter/företag som vill driva verksamhet inom vårdval fotsjukvård.

Kravlista - fysisk tillgänglighet avseende lokaler (ifyllningsbar pdf)

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Inför driftstart

Checklista inför driftstart

Uppföljning inför driftstart utförs cirka två veckor innan driftstart i de lokaler som verksamheten ska bedrivas i.

Driftstart av vårdval

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Ansök om ändring

Anmälan om namnbyte

Blankett för anmälan. Vid byte av organisationsnummer gäller annan handläggning.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Micael Svanström | Avtalshandläggare

Gisela Öberg

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Avsluta avtal inom vårdval

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Vanliga frågor och svar

Kontakt för vårdgivare

Vid övergripande frågor om vårdvalsområdet:

Biljana Knezevic | Avtalshandläggare

Relaterad information

Vad är minimikrav på journalanteckningar?

Innehåller de minimikrav av journalanteckningar som krävs för fotsjukvård.

  • Uppdaterad: 29 mars 2021

  • Faktagranskad: 11 oktober 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Biljana Knezevic, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen