Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet gäller fotsjukvård i öppenvård. Uppdraget för fotsjukvård är att förebygga och behandla fotskador hos patienter med sjukdomar som:

  • Diabetes typ 1 och typ 2 där det finns risk för fotkomplikationer.
  • Cirkulationsrubbningar där det kan bli sårbildningar.
  • Grava fotproblem som skett på grund av reumatiska, ortopediska och neurologiska sjukdomar.
  • Andra fotsjukvårdsfall av tydlig medicinsk natur.

För fotsjukvårdsbehandling krävs remiss från läkare, distriktssköterska eller diabetessjuksköterska. En remiss innehåller alltid medicinsk basfakta, tydlig frågeställning och remittentens kombikakod. Patienten kan själv välja fotsjukvårdsmottagning/fotsjukvårdsterapeut eller låta remittenten göra det.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 1 maj 2019.

Patienter i riskgrupp 4 ingår inte i uppdrag för vårdval fotsjukvård.

Förfrågningsunderlag som gäller till 30 april 2019

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 maj 2015. Observera att ändringarna som gäller från 1 januari 2017 inte finns med i det kompletta förfrågningsunderlaget.

Beslutade förändringar för förfrågningsunderlag för fotsjukvård. Gäller från och med 1 januari 2017.

De ändringar som gäller från och med 1 januari 2017.

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Utdrag ur Informationshanteringsbilagan i förfrågningsunderlaget.

Vårdgivare med avtal

Ersätta och rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 maj 2019.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Underlag för uppföljning inom fotsjukvård. Indikatorer som beställaren Stockholms läns landsting löpande följer för vårdval fotsjukvård.

Mall för uppföljning av fotsjukvård.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Inga nya ansökningar

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tar inte längre emot nya ansökningar inom vårdval fotsjukvård. Från och med 1 januari 2022 kommer fotsjukvård ingå i husläkarverksamheternas uppdrag.

Ansök om ändring

Blankett för anmälan. Vid byte av organisationsnummer gäller annan handläggning.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Micael Svanström|Avtalshandläggare

Gisela Öberg

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Vanliga frågor och svar

Kontakt för vårdgivare

Vid övergripande frågor om vårdvalsområdet:

Biljana Knezevic|Avtalshandläggare

Relaterad information

Innehåller de minimikrav av journalanteckningar som krävs för fotsjukvård.

  • Uppdaterad: 10 juni 2021

  • Faktagranskad: 11 oktober 2020

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Biljana Knezevic, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen