Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdvalet omfattar specialiserad vård i öppenvård och slutenvård inom specialiteten gynekologi med ett  basuppdrag (obligatoriskt) och tilläggsuppdrag/åtagande (valfritt) inom  kirurgi, fertilitet, assisterad befruktning, kvalificerat gynekologiskt ultraljud samt uroterapeutisk utredning och behandling.

Uppdrag och målgrupp

Uppdraget omfattar utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av patienter med gynekologiska sjukdomstillstånd och besvär, som inte kräver akutsjukhusens resurser eller som kan utföras av primärvården. 

Basuppdrag

Basuppdraget är obligatoriskt och innebär gynekologisk mottagning och ingrepp under lokalbedövning.  Inom basuppdraget kan vårdgivaren ansöka om följande tre åtaganden:

 • Medicinska aborter
 • Uppföljning av patienter som behandlats för gynekologisk cancer
 • Dysplasier/atypier, utredning av cellförändringar

Tilläggsuppdrag

Vårdgivaren har möjlighet att ansöka om följande fem tilläggsuppdrag med åtaganden:

Kirurgi

 • Enklare dagkirurgi
 • Prolaps och inkontinens
 • Hysteroskopi
 • Laparoskopi och laparotomi, nivå 1
 • Laparoskopi och laparotomi, nivå 2
 • Kirurgisk abort

Fertilitet

 • Missfallsutredning
 • Särskild prövning inför assisterad befruktning med donerade spermier

Assisterad befruktning

 • Insemination
 • In vitro-fertilisering (IVF)

Kvalificerat gynekologiskt ultraljud

Uroterapeutisk utredning och behandling

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 1 maj 2020.

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Utdrag ur Informationshanteringsbilagan i förfrågningsunderlaget.

Vårdgivare med avtal

Länken leder till vårdgivare med avtal inom avtalsområdet. Notera att fler filter kan användas för att specificera sökresuktatet. Åtagande kan exempelvis användas för att filtrera fram tilläggsuppdrag.

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska vårdkontakter rapporteras till regionens centrala register GVR från ditt kassasystem. Som vårdgivare ansvarar du för att ha den senaste versionen av kassasystemet.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 maj 2020. Uppdaterad 31 augusti 2021.

Kostnadsansvar

Överblick över patientgrupper och kostnadsansvar. Detta dokument ska endast användas vid fakturering av utlandspatienter/turister, utlandssvenskar och asyl som erhållit vård inom Region Stockholm. Fakturering ska ske enligt respektive förfrågningsunderlag.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Gäller från och med 1 januari 2017.

Gäller från och med 1 mars 2020.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

Gäller från och med 2017-01-01. Blankett för ansökan om godkännande enligt lag om valfrihetssystem vårdval specialiserad gynekologi.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Vårdgivaren ska bifoga denna checklista vid ansökan om godkännande enligt LOV. Den används för egenkontroll av det vårdhygieniska kvalitetsarbetet inför start av verksamhet.

Checklista inför driftstart av vårdval inom somatisk specialistvård, operationsverksamhet. Checklistan ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Inför driftstart

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Funktionsbrevlåda för vårdvalsfrågor

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Kontakt för vårdgivare

Parisa Nabati Borna|Avdelningen för somatisk specialistvård

Viktor Ljöstad|Avdelning för somatisk specialistvård

Samverkansavtal kirurgiska aborter

För samverkansavtal gällande kirurgiska aborter var god vänd er till ansvarig avtalshandläggare.

Relaterad information

Sveriges kommuner och landstings rekommendationer om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning.

 • Uppdaterad: 3 september 2021

 • Faktagranskad: 9 mars 2020

 • Redaktör: Björn Nordlund

 • Faktagranskare: Parisa Nabati Borna, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen