Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet gäller höft- och knäprotesoperationer för patienter som remitterats av husläkare eller specialist inom ortopedi.

Uppdraget består av planerade:

  • höftprotesoperationer enligt ASA-klass 1-2 och Charney-klassifikation kategori A-C
  • knäprotesoperationer enligt ASA-klass 1-2.

Målgruppen är personer som är bedömda enligt dessa klassificeringar av husläkare eller specialist i ortopedi.

Tillfälligt utökat uppdrag

Beslut om utökat uppdrag för omhändertagande av patienter från akutsjukhusens vårdköer som kraftigt påverkats av covid-19 pandemin har fattats av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Beslutet gäller från 1 juli 2021, förlängdes i december 2021 till att gälla till och med 30 juni 2022, om möjlighet till kökapning från akutsjukhusens vårdkö som initialt avses vårdval höft- och knäprotesoperationer som inom sitt avtal omhändertar patienter som kan inkluderas till ordinarie ersättning.

I andra hand, om kapacitet och kompetens finns, omhändertas patienter ASA-klass 3, med bibehållen patientsäkerhet och vårdkvalitet, enligt samma principer som ordinarie vårdvalsavtal. Särskild ersättning utgår.

Patienterna föreslås överflyttning från akutsjukhusens köer, där de som väntat längst och inte har ett absolut behov av akutsjukhusens resurser, prioriteras.

Sjukhusens uppdrag är att i första hand föreslå överflyttning av ASA-klass 1-2 patienter och i andra hand lämpliga ASA-klass 3 patienter.

Det kan bli aktuellt att engagera fler vårdvalsområden i kökapningen.

Rapporteringsanvisning

För att ersättning för ASA-klass 3 patienter ska utgå krävs särskild registrering.
ETA3 registreras som tilläggskod i sluten- och öppenvård.

Funktionsbrevlåda för vårdvalsfrågor

Förfrågningsunderlag / regelbok

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 1 augusti 2018.

Personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Utdrag ur Informationshanteringsbilagan i förfrågningsunderlaget.

Vårdgivare med avtal

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 augusti 2018. Uppdaterad 1 april 2022.

Kostnadsansvar

Dokumentet ska endast användas vid fakturering av utlandspatienter/turister, utlandssvenskar, asylsökande, tillståndslösa samt kvotflyktingar som erhållit vård i Region Stockholm. Fakturering ska ske enligt respektive förfrågningsunderlag. Uppdaterat 7 april 2022.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget/regelboken. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

Blanketten riktar sig till vårdgivare som ansöker om auktorisering. En ansökan lämnas per vårdområde och per lokal.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Checklista inför driftstart av vårdval inom somatisk specialistvård, operationsverksamhet. Checklistan ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Inför driftstart

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Funktionsbrevlåda för vårdvalsfrågor

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Kontakt för vårdgivare

Jenny Koski|Handläggare

  • Uppdaterad: 2 maj 2022

  • Faktagranskad: 19 januari 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Jenny Koski, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen