Till start

Vårdgivarguiden

Ersättningen från regionen till leverantören sker utifrån tre olika ersättningsprinciper; uppdragsrelaterad ersättning (listningsersättning), produktionsrelaterad ersättning (besöksersättning) och målrelaterad ersättning (bonus och vite). Dessa ersättningsprinciper sammantaget utgör totalersättningen enligt avtal. Under de senaste åren har andelen uppdragsrelaterad ersättning ökat. En omfördelning av ersättning mellan olika ersättningsprinciper är en del i utvecklingen mot hållbara ersättningsmodeller.

Listningsersättningen betalas ut varje månad utifrån hur många personer som är listade på mottagningen den sista dagen i månaden. Den består av tre olika delar:

  1. åldern hos de listade personerna
  2. diagnoser/sjuklighet, som mäts genom systemet ACG, hos de listade personerna
  3. genom ett socioekonomiskt index, CNI.

Samtliga delar redovisas under rubriken Listningsersättning.

Besöksersättningen beskrivs i ersättningsbilagan som finns i förfrågningsunderlaget. För att få rätt besöksersättning är det viktigt att besöket rapporteras på korrekt sätt. Regelverket för rapportering av vårdkontakter är basen för hur en korrekt rapportering ska utföras, se rubrik Rapportera vårdkontakter. Utöver detta regelverk finns rapporteringsanvisningar för avtalsområdet Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård framtagna där det urval av koder som specifikt används för utbetalning av besöksersättning presenteras se rubrik "Rapportera vårdkontakter".  

Den målrelaterade ersättningen finns beskriven under rubriken "Målrelaterade ersättningar".

Vilka vårdtjänster som ingår i vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.

Listningsersättning för 2022

Listningsersättning för perioden mars till och med december 2022, utgår dels utifrån fastställd ersättningsnivå i förfrågningsunderlaget, dels utifrån särskilt beslut. Beslutet hittar du i länken nedan.

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutade principer för fördelning av tillkommande medel för att stärka hälso- och sjukvården.

ACG-ersättning per listad och år enligt förfrågningsunderlaget samt tillfälligt beslut, gäller från mars till och med december 2022.

CNI-ersättning per listad och år enligt förfrågningsunderlaget samt tillfälligt beslut, gäller från mars till och med december 2022.

Årlig åldersviktad listningsersättning enligt förfrågningsunderlaget samt tillfälligt beslut, gäller från mars tom december 2022

ACG-ersättning per listad och år enligt förfrågningsunderlaget, gäller under januari och februari 2022.

Tabellen anger ersättning per listad och år, gäller januari, februari 2022.

ACG - uppföljning

Resursgrupper ACG visar varför en mottagning har högt eller lågt ACG. Mottagningarna kan se sin egen mottagning och jämföra med snittet för alla vårdcentraler i region Stockholm.

Utökat kostnadsansvar och tilläggsersättning

Husläkarmottagningarna har ett kostnadsansvar för sina listade patienters fysiska besök hos annan vårdgivare inom vårdvalet. Mottagning som omhändertar patienter som är listade vid annan mottagning erhåller i vissa fall en tilläggsersättning till besöksersättningen eftersom listningsersättningen utbetalas till den mottagning patienten valt att lista sig vid.

Rapportera vårdkontakter

Här finns information om beskrivningssystemet inom sjukvården i Region Stockholm. Det bygger på internationella och nationella klassifikationer och på ett regelverk för rapportering av vårdkontakter.

Rapporteringar av vårdkontakter används i första hand för uppföljning av avtalad vård. Regelverket för rapportering av vårdkontakter ligger till grund för hur vårdkontakter ska rapporteras samt vilken typ av kontakt som inte är att anses som en vårdkontakt.

Vid frågor om regelverket för rapportering av vårdkontakter kontakta Vårdinformatik via mail.

Vårdinformatik

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska vårdkontakter rapporteras till regionens centrala register GVR från din vårdenhet, i ditt journalsystem och på för uppdraget anvisad kombikakod. Vid användande av underleverantör ska denne rapportera från sin vårdenhet, i sitt journalsystem, på för uppdraget anvisad underleverantörskombika.

Här finns information om hur avtalsparter kan använda underleverantörer. Gäller alla former av vårdavtal.

Ett urval av de koder som ingår i rapporteringen av vårdkontakter till GVR används även som bas för utbetalning av ersättning. Dessa presenteras nedan i rapporteringsanvisningen för avtalsområdet.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 mars 2022. Uppdaterad 1 april 2022. Gäller även barn 0-5 år under en övergångsperiod.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 mars 2022. Uppdaterad 4 maj 2022.

Välkommen att höra av dig om du har frågor om rapportering via mejl till:

Registreringsfrågor NSV

Ersättning för utomlänspatienter

Besök av patient från annan Region än Stockholm registreras som vanligt på husläkarmottagningen med aktuella besöks- och taxekoder. Ersättningssystemet läser av personnumret och ger en annan besöksersättning för utomlänspatienterna.

För utomlänspatienter utgår inget KVÅ-tillägg och för de personer som valt att lista sig på mottagningen utgår heller ingen listningsersättning.

Vårdgivare i egen regi ska fakturera patientens hemregion eller Försäkringskassan direkt. Vårdgivarens kostnadsansvar för medicinsk service är det samma som för övriga besök.

Tilläggsersättning för utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga

Vårdgivare som utför utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga erhåller en tilläggsersättning för detta. Ersättningsnivån framgår av aktuellt förfrågningsunderlag.

Tilläggsersättningen fastställs halvårsvis och betalas ut med 1/6 per månad. Ersättningen beräknas utifrån uttag i Liston av antal listade patienter 6–17 år hos vårdgivaren samt hos anslutna husläkarmottagningar som har avstått uppdraget, och därmed också rätten till ersättning, till vårdgivaren. Det första uttaget av listningsuppgifter görs den 30 november och utgör grund för den tilläggsersättning som utbetalas från 1 januari till 30 juni kommande år. Det andra uttaget görs den 31 maj och utgör grund för den tilläggsersättning som utbetalas från 1 juli till 31 december samma år.

För mer information om ersättning inom uppdraget se aktuellt förfrågningsunderlag och rapporteringsanvisningarna utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga.

Besökstillägg för barn 0–5 år inom utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga

Patienter i åldrarna 0–5 år med mild till måttlig psykisk ohälsa kan tas emot inom husläkarverksamhetens utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga från och med den 1 december 2021 fram till dess att en Malinamottagning startar inom respektive geografiskt område. Vårdgivaren kan därefter enbart avsluta redan påbörjade behandlingar.

Besök med patienter 0–5 år kommer generera en extra ersättning om 325 kr inom de utökade insatserna (uppdragstyp 320). Den extra ersättningen omfattar besök med psykolog, psykoterapeut och kurator/socionom och tillkommer utöver grundersättning och övriga eventuella tillägg. Den extra ersättningen utgår vid enskilda fysiska besök på mottagning eller i hemmet samt för enskilda videobesök.

Besök med patienter 0–5 år inom de utökade insatserna ska rapporteras på uppdragets särskilda kombikakod. För mer information. se "Rapporteringsanvisningar - utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga."

Målrelaterade ersättningar

Nedan hittar du information om vilka kvalitetsområden och indikatorer som kan ge målrelaterad ersättning. Här finns också mallar för ansökan om målrelaterad ersättning och exempel på redovisning av kvalitetsarbeten.

För ersättningsnivåer, se förfrågningsunderlaget kapitel 7.2.3.

Rutiner för 2022

Rutiner för 2021

Självdeklarationen avser arbete som genomförts under 2022. Ifyllt formulär skickas in senast 31 januari 2023.

Ansök om målrelaterad ersättning

Observera att ansökningsmallarna nedan ska fyllas i elektroniskt och mejlas till ansvarig avtalshandläggare. Du måste spara dokumentet lokalt på din dator, öppna dokumentet, fylla i det och sedan spara. Det går inte att fylla i dokumentet direkt på Vårdgivarguiden och sedan spara, då går informationen förlorad.

Mall för redovisning av förbättringsarbete 

Ifylld mall mejlas till funktionsbrevlådan:

Funktionsbrevlåda förbättringsarbeten

Se inlämningsdatum i mallen.

Ersättning för utökade öppettider

Ifylld blankett mejlas till ansvarig avtalshandläggare. 

Blankett för anmälan.

Ersättning för samverkan

Regler och faktureringsunderlag för ersättning för samverkan som inte finansieras av landstinget och som inte kan hänföras till en enskild patient.

Blankett för att redovisa samverkan med kommun/stadsdel eller annan myndighet som inte finansieras av landstinget. Blanketten är ett underlag för fakturan och måste bifogas för att fakturan ska godkännas.

Fakturera

Hur du fakturerar för registrerad vård, personlistning och medicinsk service samt skickar elektronisk faktura i Vårdfaktura.

Fakturera vissa rekvisitionsläkemedel

Husläkarmottagningar ska rekvirera vissa läkemedel, som infunderas/injiceras på mottagningen, istället för att skriva dessa på recept. Uppdaterad 25 mars 2022.

Kontakt för vårdgivare

För frågor angående ersättning:

Enheten för allmänmedicin

Relaterad information

E-tjänst som används inom primärvården för att registrera och lista personer som aktivt valt en enskild husläkare eller husläkarmottagning.

Vilka mätningar som genomförs och vilka kvalitetsområden och indikatorer som följs upp av Region Stockholm.

  • Uppdaterad: 22 juni 2022

  • Faktagranskad: 12 januari 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Maria Weber Persson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen