Till start

Vårdgivarguiden

Listningsersättningen betalas ut varje månad utifrån hur många personer som är listade på mottagningen den sista dagen i månaden. Den består av tre olika delar:

  1. åldern hos de listade personerna
  2. diagnoser/sjuklighet, som mäts genom systemet ACG, hos de listade personerna
  3. genom ett socioekonomiskt index, CNI.

Samtliga delar redovisas under rubriken Listningsersättning.

Besöksersättningen beskrivs i ersättningsbilagan som finns i förfrågningsunderlaget (se länk nedan). För att få rätt besöksersättning är det viktigt att besöket rapporteras på korrekt sätt. Detta beskrivs i rapporteringsanvisningarna som finns under rubriken Rapportering av vårdkontakter.

Den målrelaterade ersättningen finns beskriven under rubriken Målrelaterade ersättningar.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 februari 2021

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 februari 2021.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 januari 2022

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 januari 2022.

Listningsersättning för 2022

ACG-ersättning per listad och år enligt förfrågningsunderlaget, gäller under januari och februari 2022.

Resursgrupper ACG visar varför en mottagning har högt eller lågt ACG. Mottagningarna kan se sin egen mottagning och jämföra med snittet för alla vårdcentraler i region Stockholm.

Listningsersättning för 2021

För husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.

ACG-ersättning per listad och år enligt förfrågningsunderlaget, gäller från 1 januari 2021.

ACG-ersättning per listad och år enligt förfrågningsunderlaget, gäller från 1 februari 2021

Tabellen anger ersättning per listad och år, gäller från 1 januari 2021.

Tabellen anger ersättning per listad och år, gäller från 1 februari 2021.

Husläkarmottagningarna får ett kostnadsansvar för sina listade patienters fysiska besök hos annan vårdgivare inom vårdvalet.

Rapportera vårdkontakter

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska vårdkontakter rapporteras till regionens centrala register GVR från ditt kassasystem.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 februari 2021. Uppdaterad 22 november 2021.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 februari 2021.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 december 2021. Gäller även barn 0-5 år från 1 december 2021 till dess Malinamottagningar startar.

Välkommen att höra av dig om du har frågor om rapportering via mejl till:

Ersättning för utomlänspatienter

Besök av patient från annan Region än Stockholm registreras som vanligt på husläkarmottagningen med aktuella besöks- och taxekoder. Ersättningssystemet läser av personnumret och ger en annan besöksersättning för utomlänspatienterna.

För utomlänspatienter utgår inget KVÅ-tillägg och för de personer som valt att lista sig på mottagningen utgår heller ingen listningsersättning.

Fysiska besök läkare

Vårdgivare får en högre besöksersättning för utomlänspatienter. Under 2019 är ersättningen 1 800 kronor för ett fysiskt läkarbesök. Ersättningen utbetalas via vårdfaktura och då sker ett schablonavdrag på 150 kronor per besök avseende medicinsk service samt avdrag för erlagd patientavgift.

Fysiska besök annan yrkeskategori än läkare

Under 2019 är ersättningen 800 kronor för fysiskt besök hos annan yrkeskategori än läkare. Ersättningen utbetalas via vårdfaktura. Avdrag görs för erlagd patientavgift men inget schablonavdrag för medicinsk service.

Digitala vårdtjänster

Utöver fysiska besök finns utomlänspriser för digitala vårdtjänster (distanskontakt i primärvård) Se bilaga , detta pris kan komma att ändras under året. Ersättningen utbetalas via vårdfaktura. Inget avdrag för medicinsk service.

Vårdgivare i egen regi ska fakturera patientens hemregion eller Försäkringskassan direkt. Vårdgivarens kostnadsansvar för medicinsk service är det samma som för övriga besök.

Vårdgivare som erbjuder digitala vårdmöten

Vårdgivare som erbjuder eller planerar att erbjuda chatt och/eller video behöver meddela sin avtalshandläggare följande;

  • Vilken länk till tjänsten/webbsidan där invånare kan läsa mer om hur man kontaktar mottagningen via videomöten/chatt
  • Vilket HSA-id som visas eller ska visas på 1177.se, som också har information om utbud av videomöte/chatt

Tilläggsersättning för utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga


Vårdgivare som utför utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga erhåller en tilläggsersättning för detta. Ersättningsnivån framgår av aktuellt förfrågningsunderlag.


Tilläggsersättningen fastställs halvårsvis och betalas ut med 1/6 per månad. Ersättningen beräknas utifrån uttag i Liston av antal listade patienter 6–17 år hos vårdgivaren samt hos anslutna husläkarmottagningar som har avstått uppdraget, och därmed också rätten till ersättning, till vårdgivaren. Det första uttaget av listningsuppgifter görs den 30 november och utgör grund för den tilläggsersättning som utbetalas från 1 januari till 30 juni kommande år. Det andra uttaget görs den 31 maj och utgör grund för den tilläggsersättning som utbetalas från 1 juli till 31 december samma år.


För mer information om ersättning inom uppdraget se aktuellt förfrågningsunderlag och rapporteringsanvisningarna.

Besökstillägg för barn 0–5 år inom utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga

Patienter i åldrarna 0–5 år med mild till måttlig psykisk ohälsa kan tas emot inom husläkarverksamhetens utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga från och med den 1 december 2021 fram till dess att en Malinamottagning startar inom respektive geografiskt område. Vårdgivaren kan därefter enbart avsluta redan påbörjade behandlingar.

Besök med patienter 0–5 år kommer generera en extra ersättning om 325 kr inom de utökade insatserna (uppdragstyp 320). Den extra ersättningen omfattar besök med psykolog, psykoterapeut och kurator/socionom och tillkommer utöver grundersättning och övriga eventuella tillägg. Den extra ersättningen utgår vid enskilda fysiska besök på mottagning eller i hemmet samt för enskilda videobesök.

Besök med patienter 0–5 år inom de utökade insatserna ska rapporteras på uppdragets särskilda kombikakod. För mer information se rapporteringsanvisningarna.

Målrelaterade ersättningar

Nedan hittar du information om vilka kvalitetsområden och indikatorer som kan ge målrelaterad ersättning. Här finns också mallar för ansökan om målrelaterad ersättning och exempel på redovisning av kvalitetsarbeten.

För ersättningsnivåer, se förfrågningsunderlaget kapitel 7.2.3.

Rutiner för 2020

Rutiner för 2021

Självdeklarationen avser arbete som genomförts under 2021. Ifyllt formulär skickas in senast 31 januari 2022.

Ansök om målrelaterad ersättning

Observera att ansökningsmallarna nedan ska fyllas i elektroniskt och mejlas till ansvarig avtalshandläggare. Du måste spara dokumentet lokalt på din dator, öppna dokumentet, fylla i det och sedan spara. Det går inte att fylla i dokumentet direkt på Vårdgivarguiden och sedan spara, då går informationen förlorad.

För kontaktuppgifter till handläggare se under rubrik "Kontakt för vårdgivare".

Mall för redovisning av förbättringsarbete 

Ifylld mall mejlas till funktionsbrevlådan:

Se inlämningsdatum i mallen.

Ersättning för utökade öppettider

Ifylld blankett mejlas till ansvarig avtalshandläggare. För kontaktuppgifter till handläggare se länken "Ansvariga avtalshandläggare för husläkarverksamhet" under rubrik "Kontakt för vårdgivare". 

Blankett för anmälan.

Ersättning för samverkan

Regler och faktureringsunderlag för ersättning för samverkan som inte finansieras av landstinget och som inte kan hänföras till en enskild patient.

Blankett för att redovisa samverkan med kommun/stadsdel eller annan myndighet som inte finansieras av landstinget. Blanketten är ett underlag för fakturan och måste bifogas för att fakturan ska godkännas.

Fakturera

Hur du fakturerar för registrerad vård, personlistning och medicinsk service samt skickar elektronisk faktura i Vårdfaktura.

Fakturera vissa rekvisitionsläkemedel

Husläkarmottagningar ska rekvirera vissa läkemedel, som infunderas/injiceras på mottagningen, istället för att skriva dessa på recept. Gäller från 28 januari 2021.

Kontakt för vårdgivare

För frågor angående ersättning:

Enheten för allmänmedicin

Kontaktuppgifter till ansvarig avtalshandläggare per stadsdel/kommun inom vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.

Relaterad information

E-tjänst som används inom primärvården för att registrera och lista personer som aktivt valt en enskild husläkare, husläkarmottagning eller BVC- mottagning.

Vilka mätningar som genomförs och vilka kvalitetsområden och indikatorer som följs upp av Region Stockholm.

  • Uppdaterad: 1 december 2021

  • Faktagranskad: 22 november 2020

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Anna Jakobsson Ernudd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen