Till start

Vårdgivarguiden

Listningsersättningen betalas ut varje månad utifrån hur många personer som är listade på mottagningen den sista dagen i månaden. Den består av tre olika delar:

 1. åldern hos de listade personerna
 2. diagnoser/sjuklighet, som mäts genom systemet ACG, hos de listade personerna
 3. genom ett socioekonomiskt index, CNI.

Samtliga delar redovisas under rubriken Listningsersättning.

Besöksersättningen beskrivs i ersättningsbilagan som finns i förfrågningsunderlaget (se länk nedan). För att få rätt besöksersättning är det viktigt att besöket rapporteras på korrekt sätt. Detta beskrivs i rapporteringsanvisningarna som finns under rubriken Rapportering av vårdkontakter.

Den målrelaterade ersättningen finns beskriven under rubriken Målrelaterade ersättningar.

Förfrågningsunderlag som gäller till 31 januari 2021

Förfrågningsunderlag 2020

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 maj 2020. Uppdaterad 10 juli 2020.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 februari 2021

Förfrågningsunderlag 2021

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 februari 2021.

Listningsersättning för 2021

Mall för beräkning av listningsersättning

För husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.

ACG-ersättning för husläkarverksamheten

ACG-ersättning per listad och år enligt förfrågningsunderlaget, gäller från 1 januari 2021.

ACG-ersättning för husläkarverksamheten

ACG-ersättning per listad och år enligt förfrågningsunderlaget, gäller från 1 februari 2021

CNI-ersättning för husläkarverksamheten

Tabellen anger ersättning per listad och år, gäller från 1 januari 2021.

CNI-ersättning för husläkarverksamheten

Tabellen anger ersättning per listad och år, gäller från 1 februari 2021.

Listningsersättning för 2020

ACG-ersättning för husläkarverksamheten 2020

ACG-ersättning per listad och år enligt förfrågningsunderlaget, gäller från 1 januari 2020.

CNI-ersättning för husläkarverksamheten 2020

Tabellen anger ersättning per listad och år, gäller från 1 januari 2020.

Resursgrupper 2020

Data från ACG-körning.

Rapportera vårdkontakter

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska vårdkontakter rapporteras till regionens centrala register GVR från ditt kassasystem.

Rapporteringsanvisningar som gäller från 1 februari 2021

Rapporteringsanvisningar - husläkare med basal hemsjukvård

Anvisningar för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 februari 2021.

Rapporteringsanvisningar som gäller till 31 januari 2021

Rapporteringsanvisningar - husläkare med basal hemsjukvård

Anvisningar för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller till 31 januari 2021.

Utbildningar

Rapporteringsanvisningar för Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

För dig som vill ha en genomgång av Rapporteringsanvisningar (registreringsrutiner) för Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård finns anmälningsformulär nedan. Vid utbildningstillfället demonstreras även Avstämningsfunktionen i slutet av utbildningen.

För närvarande hålls inga utbildningar på grund av pandemin.
Välkommen att höra av dig med frågor avseende rapporteringar via mejl till:
registreringsfragorNSV.hsf@sll.se


Läs mer och anmäl er här:

Anmälning till utbildning sker via länken här – Så snart det finns möjlighet att åter hålla utbildningar kommer anmälningsformuläret att öppnas.

Avstämningsfunktionen för närsjukvården

För dig som vill ha en längre genomgång av Avstämningsfunktionen. Du får bland annat lära dig

 • hur du skapar engångsrapporter och följer inrapporterade vårdhändelser, månadsvis eller en specifik period.
 • hur du kan kontrollera din egen enhets felaktiga kassaregistreringar.
 • att upptäcka läkarbesök där ni missat att skicka diagnos.
 • kontrollera antal skickade KVÅ-koder samt de som kanske är vårdkontaktregistrerade till fel besök.

Som deltagare loggar du själv in i Avstämningsfunktionen med ditt e-tjänstekort. Du får testa i lugn och ro, tid finns för frågor och svar på plats.

För närvarande hålls inga utbildningar på grund av pandemin.
Välkommen att höra av dig med frågor avseende rapporteringar via mejl till:
registreringsfragorNSV.hsf@sll.se

Läs mer och anmäl er här:

Anmälning till utbildning sker via länken här – Så snart det finns möjlighet att åter hålla utbildningar kommer anmälningsformuläret att öppnas.

Ersättning för utomlänspatienter

Besök av patient från annan Region än Stockholm registreras som vanligt på husläkarmottagningen med aktuella besöks- och taxekoder. Ersättningssystemet läser av personnumret och ger en annan besöksersättning för utomlänspatienterna.

För utomlänspatienter utgår inget KVÅ-tillägg och för de personer som valt att lista sig på mottagningen utgår heller ingen listningsersättning.

Fysiska besök läkare

Vårdgivare får en högre besöksersättning för utomlänspatienter. Under 2019 är ersättningen 1 800 kronor för ett fysiskt läkarbesök. Ersättningen utbetalas via vårdfaktura och då sker ett schablonavdrag på 150 kronor per besök avseende medicinsk service samt avdrag för erlagd patientavgift.

Fysiska besök annan yrkeskategori än läkare

Under 2019 är ersättningen 800 kronor för fysiskt besök hos annan yrkeskategori än läkare. Ersättningen utbetalas via vårdfaktura. Avdrag görs för erlagd patientavgift men inget schablonavdrag för medicinsk service.

Digitala vårdtjänster

Utöver fysiska besök finns utomlänspriser för digitala vårdtjänster (distanskontakt i primärvård) Se bilaga , detta pris kan komma att ändras under året. Ersättningen utbetalas via vårdfaktura. Inget avdrag för medicinsk service.

Vårdgivare i egen regi ska fakturera patientens hemregion eller Försäkringskassan direkt. Vårdgivarens kostnadsansvar för medicinsk service är det samma som för övriga besök.

Vårdgivare som erbjuder digitala vårdmöten

Vårdgivare som erbjuder eller planerar att erbjuda chatt och/eller video behöver meddela sin avtalshandläggare följande;

 • Vilken länk till tjänsten/webbsidan där invånare kan läsa mer om hur man kontaktar mottagningen via videomöten/chatt
 • Vilket HSA-id som visas eller ska visas på 1177.se, som också har information om utbud av videomöte/chatt

Målrelaterade ersättningar

Nedan hittar du information om vilka kvalitetsområden och indikatorer som kan ge målrelaterad ersättning. Här finns också mallar för ansökan om målrelaterad ersättning och exempel på redovisning av kvalitetsarbeten.

För ersättningsnivåer, se förfrågningsunderlaget kapitel 7.2.3.

Rutiner för 2020

Rutiner för 2021

Självdeklaration antibiotikaförskrivning - Strama Stockholm

Självdeklarationen avser arbete som genomförts under 2020. Ifyllt formulär skickas in senast 31 januari 2021.

Målrelaterad ersättning för äldremottagning

Ersättningen för godkänd äldremottagning är 11 kronor per listad i hela länet delat med antalet listade 75 åringar i hela länet. Beräkningen görs per den 31 december det år den målrelaterade ersättningen avser, och ersättningen är en engångsersättning per år.

Utbetalning sker i samband med utbetalning av den sammanlagda målrelaterade ersättningen för året.

Exempel på beräkning av ersättning för äldremottagning

I länet finns totalt 1 980 000 listade. Av dessa är 126 000 personer 75 år eller äldre. Ersättningen för godkänd äldremottagning blir då: 1 980 000 x 11 kr / 126 000 = 173 kr

I detta exempel erhåller mottagningen 173 kronor per listad/år för de listade som är 75 år eller äldre.

Ansök om målrelaterad ersättning

Observera att ansökningsmallarna nedan ska fyllas i elektroniskt och mejlas till ansvarig avtalshandläggare. Du måste spara dokumentet lokalt på din dator, öppna dokumentet, fylla i det och sedan spara. Det går inte att fylla i dokumentet direkt på Vårdgivarguiden och sedan spara, då går informationen förlorad.

För kontaktuppgifter till handläggare se under rubrik "Kontakt för vårdgivare".

Mall för redovisning av förbättringsarbete 

Ifylld mall mejlas till funktionsbrevlådan:

forbattringsarbeten.hsf@sll.se

Se inlämningsdatum i mallen.

Ersättning för utökade öppettider

Ifylld blankett mejlas till ansvarig avtalshandläggare. För kontaktuppgifter till handläggare se länken "Ansvariga avtalshandläggare för husläkarverksamhet" under rubrik "Kontakt för vårdgivare". 

Ansökan om utökade öppettider

Blankett för anmälan.

Ersättning för samverkan

Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård - ersättning för samverkan

Regler och faktureringsunderlag för ersättning för samverkan som inte finansieras av landstinget och som inte kan hänföras till en enskild patient.

Fakturaunderlag för samverkan

Blankett för att redovisa samverkan med kommun/stadsdel eller annan myndighet som inte finansieras av landstinget. Blanketten är ett underlag för fakturan och måste bifogas för att fakturan ska godkännas.

Fakturera

Fakturera Region Stockholm

Hur du fakturerar för registrerad vård, personlistning och medicinsk service samt skickar elektronisk faktura i Vårdfaktura.

Fakturera vissa rekvisitionsläkemedel

Rekvisitionsläkemedel som får vidarefaktureras

Husläkarmottagningar ska rekvirera vissa läkemedel, som infunderas/injiceras på mottagningen, istället för att skriva dessa på recept. Gäller från 28 januari 2021.

Kontakt för vårdgivare

För frågor angående ersättning:

Enheten för allmänmedicin

Ansvariga avtalshandläggare för husläkarverksamhet

Kontaktuppgifter till ansvarig avtalshandläggare per stadsdel/kommun inom vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.

Relaterad information

ListOn

E-tjänst som används inom primärvården för att registrera och lista personer som aktivt valt en enskild husläkare, husläkarmottagning eller BVC- mottagning.

Uppföljning av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Vilka mätningar som genomförs och vilka kvalitetsområden och indikatorer som följs upp av Region Stockholm.

 • Uppdaterad: 1 mars 2021
 • Faktagranskad: 22 november 2020
 • Redaktör: Anna Waldenström
 • Faktagranskare: Anna Jakobsson Ernudd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen