Till start

Vårdgivarguiden

Uppdrag och målgrupp

Insatser för psykisk hälsa riktar sig till patienter med mild till måttlig psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller beroende som inte kräver specialistpsykiatrins kompetens eller täcks av annan huvudmans ansvar. Åtagandet gäller patienter i alla åldrar med eller utan fysisk, kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Insatser för psykisk hälsa syftar till att minska symtom och öka funktionsnivå med fokus på den enskildes problemområde såsom ångest, depression, stress, beroende eller kris. Vårdgivaren ska arbeta hälsofrämjande med tidig upptäckt av psykisk ohälsa.

Uppdraget omfattar bland annat:

 • stöd till egenvård, krisstöd och psykopedagogiskt stöd för patienter i alla åldrar
 • psykiatrisk bedömning och psykologisk behandling av vuxna.

Kompetens

Insatser för psykisk hälsa ska utföras teambaserat i samarbete mellan olika yrkeskategorier. Husläkarverksamheten ska vara kontinuerligt bemannad med ett team bestående av minst:

 • 1 läkare med kompetens i bedömning och behandling av psykisk ohälsa
 • 1 sjuksköterska med kompetens i stödjande kontakter vid mild psykisk ohälsa
 • 1 samtalsbehandlare (leg. psykolog, leg. psykoterapeut eller leg. hälso- och sjukvårdpersonal/socionom med lägst basutbildning i psykoterapi)

Alla husläkarmottagningar ska erbjuda tillgång till legitimerad psykolog.

Behandlingsriktlinjer 

Psykiatrisk bedömning ska utföras av personal med särskild utbildning och kompetens i psykiatrisk diagnostik. De bedömningsinstrument som rekommenderas i regionala och nationella vård- och insatsprogram ska användas. All personal som utför psykoterapeutisk behandling ska ha grundläggande psykoterapiutbildning i aktuell metod och kompetens i den specifika behandling som ges.

Tillämpningsanvisningar för internetförmedlad KBT. Dokumentet är under uppdatering.

Utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga 

Uppdrag och målgrupp

Uppdraget riktar sig till barn och unga (6–17 år) med mild till måttlig psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom som har behov av särskild kompetens kring barn och ungas psykiska hälsa.

Uppdraget omfattar bland annat:

 • Stödsamtal, krisstöd och psykopedagogiskt stöd för barn, unga och deras närstående
 • psykiatrisk bedömning och psykologisk behandling av barn och unga.

Tidsbegränsat avsteg för patienter 0-5 år

Patienter i åldrarna 0–5 år med mild till måttlig psykisk ohälsa kan tas emot inom husläkarverksamhetens utökade insatser för psykisk hälsa från 1 december 2021 fram till dess att en Malinamottagning startar inom respektive geografiskt område. Vårdgivaren kan därefter enbart avsluta redan påbörjade behandlingar.

Val av utförare och anmälningsblankett

Samtliga husläkarmottagningar ska tillhandahålla utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga. Vårdgivarna kan välja att själva utföra uppdraget eller ansluta sig till en annan husläkarmottagning i närområdet för att tillhandahålla tjänsten. Detta sker genom att vårdgivaren avstår uppdraget, och därmed också rätten till ersättning, till en annan husläkarmottagning.

Anmälningsblankett

Samtliga vårdgivare ska inkomma med en anmälningsblankett om hur de avser tillhandahålla uppdraget.

Blanketten fylls i och skickas underskriven till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och ska vara förvaltningen tillhanda senast två månader innan beräknat startdatum.

Blanketten används vid ny ansökan inom vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och vid ändringar inom befintligt avtal.

Kompetens

Utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga ska utföras av ett team bestående av minst:

• 1 samtalsbehandlare (leg. psykolog) med kompetens i psykiatrisk bedömning av utvecklingsrelaterade tillstånd hos barn och unga
• 2 ytterligare samtalsbehandlare (leg. psykolog, leg. psykoterapeut eller leg. hälso- och sjukvårdpersonal/socionom med lägst basutbildning i psykoterapi)
• 1 läkare med kompetens i bedömning och behandling av psykisk ohälsa hos barn och unga

Någon av teamets samtalsbehandlare ska ha minst ett års erfarenhet av behandlingsarbete med barn och ungdomar.

Ansökan om avsteg

Husläkarmottagningar ska tillhandahålla utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga inom den egna kommunen/stadsdelen. Detta krav gäller oavsett om vårdgivaren utför uppdraget själv eller avstår uppdraget till en annan husläkarmottagning. Vårdgivare kan ansöka om avsteg från detta krav om husläkarmottagningen är belägen i en kommun/stadsdel där det totala antalet listade patienter i åldern 6–17 år understiger 7000. Beviljat avsteg innebär att vårdgivaren tillåts utföra/tillhandahålla uppdraget i en direkt angränsande kommun/stadsdel. För att ansöka om avsteg ska vårdgivaren inkomma med en ansökningsblankett.

Ansökningsblankett

Blanketten fylls i och skickas underskriven till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och ska vara förvaltningen tillhanda senast två månader innan beräknat startdatum.

Blanketten används vid ny ansökan inom vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och för befintliga vårdgivare.

Mer utförlig information om avsteg inom Utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga och kriterier för godkännande.

Listade patienter i regionens kommuner och stadsdelar

Aktuella uppgifter om antal listade patienter 6–17 år i regionens kommuner och stadsdelar.

Kontakt för vårdgivare

Har du frågor angående uppdraget kontakta:

Caroline Agrell|Enheten för allmänmedicin

Anne Wullf|Enheten för allmänmedicin

Relaterad information

Om ersättning, fakturering och rapportering. Anmälningsformulär till utbildningar i rapporteringsanvisningar om hur du rapporterar vårdkontakter.

Information om vilka husläkarmottagningar som utför de utökade insatserna själva. Sök på ”Psykisk ohälsa hos barn och unga” under Uppdrag/avtal. Fram till den 31 maj 2022 visas både husläkarmottagningar som utför de utökade insatserna och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar med tilläggsavtal om barn och unga med psykisk ohälsa.

Vägledningsdokument - Psykiatristöd - psykiatristod.se
Vägledningsdokument för de utökade insatserna för psykisk hälsa barn och unga

Information om STEP UP och utbildningar inom insatser för psykisk hälsa.

Tilläggsuppdrag till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Uppdragsbeskrivning, godkända vårdgivare, kontakt.

 

 • Uppdaterad: 1 december 2021

 • Faktagranskad: 1 december 2021

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Caroline Agrell