Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Målgruppen för detta vårdval är personer med varaktig rörelsenedsättning på grund av

 • medfödd rörelsenedsättning
 • rörelsenedsättning förvärvad innan 18 års ålder
 • förvärvad hjärnskada.

Patienter som drabbats av stroke i vuxen ålder undantas från målgruppen.

Patienterna kan även ha andra funktionsnedsättningar som till exempel epilepsi, språk-, perceptions- och eller koncentrationsstörningar samt intellektuell funktionsnedsättning. Patienterna förutsätts ha med sig en följeslagare (närstående eller personlig assistent) som bistår patienten i träningen.

Uppdraget består av att erbjuda intensiv träning i grupp som syftar till bibehållen eller förbättrad funktion och förmåga och därmed förbättrat hälsotillstånd, ökad livskvalitet och en bättre fungerande vardag för patienten. Individuell träning erbjuds vid behov.


Uppdraget för barn och ungdomar omfattar till exempel att

 • erbjuda intensivträning i fyra sammanhängande veckor
 • erbjuda intensivträning i homogena grupper utifrån ålder och kognitiv förmåga om maximalt sex (6) patienter per grupp
 • beakta barn- och ungdomsperspektivet innefattande bland annat delaktighet och inflytande över beslut, god fysisk och psykisk hälsa samt stöd till att utveckla självständighet så långt som möjligt.

Uppdraget för vuxna omfattar till exempel att

 • erbjuda en intensivträningsperiod med 6–8 veckors träning per patient och år. Fyra veckor ska vara sammanhängande inom perioden
 • erbjuda instruktörsledd gruppträning efter avslutad intensivträningsperiod upp till högst 20 tillfällen per patient och år.

Vårdgivaren ska ha

 • lokaler anpassade för målgruppen
 • anpassad träningsutrustning för målgruppen
 • träningskök
 • tillgång till varmvattenbassäng anpassad för målgruppen

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Innehåller anvisningar, ansökan och godkännandevillkor. Gäller från och med 1 oktober 2017.

Innehåller avtal. Gäller från och med 1 oktober 2017. Uppdaterad 1 mars 2021.

Personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Utdrag ur Informationshanteringsbilagan i förfrågningsunderlaget.

Vårdgivare med avtal

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 oktober 2017. Uppdaterad 1 september 2021.

Fakturering skyddad ID

Fakturamall för besök av patienter med skyddad identitet finns att ladda ned. Fakturaunderlaget ska bifogas i vårdfaktura.

Fakturaunderlaget för besök av patienter med skyddad identitet ska bifogas i Vårdfaktura.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Här beskrivs den årliga uppföljningen för vårdval intensivträning för personer med rörelsenedsättning.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

Ifyllningsbar pdf. I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Inför driftstart

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Ansök om ändring

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Kontakt för vårdgivare

Vårdgivare som har avtal inom vårdval intensivträning för personer med rörelsenedsättning samt sökande som har tilldelats en handläggare ska vända sig till sin handläggare.

Lina Malmfält|Avtalshandläggare

 • Uppdaterad: 21 december 2021

 • Faktagranskad: 21 december 2021

 • Redaktör: Eleonore Holmgren

 • Faktagranskare: Lina Malmfält, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen