Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Uppdraget innebär att tillhandahålla tjänster inom klinisk neurofysiologi som ett diagnostiskt stöd till andra specialiteter. Tjänsterna utförs på medicinsk indikation efter remiss från öppen- och slutenvård utanför akutsjukhusens organisation. Undersökningarna påvisar och värderar förändringar och funktionsstörningar, främst med elektrofysiologisk metod, inom de centrala och perifera nervsystemen, det autonoma nervsystemet, muskulaturen och sinnesorganen.

Förfrågningsunderlaget innehåller ett basuppdrag och flera tilläggsuppdrag. Basuppdraget är obligatoriskt, och därutöver kan vårdgivaren ansöka om ett eller flera tilläggsuppdrag.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 januari 2022

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från den 1 januari 2022.

Förändringar FFU klinisk neurofysiologi som gäller från 1 januari 2022.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 september 2020

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från den 1 september 2020.

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Utdrag ur Informationshanteringsbilagan i förfrågningsunderlaget.

Vårdgivare med avtal

Länken leder till vårdgivare med avtal inom avtalsområdet. Notera att fler filter kan användas för att specificera sökresuktatet. Åtagande kan exempelvis användas för att filtrera fram tilläggsuppdrag.

Utbud av tjänster

Utbud av tjänster inom klinisk neurofysiologi. Gäller från och med 1 april 2021.

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 januari 2018.

Fakturera

För medicinsk service tillämpas styckeprisersättning för utförda undersökningar, som bygger på rapportering av utförda tjänster i FUMS (FakturaUnderlag Medicinsk Service).

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

I dokumentet anges vårdhygieniska aspekter för mottagningsverksamhet inom vårdvalsområde klinisk neurofysiologi. Checklistan ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Inför driftstart

När ansökan om vårdval har blivit godkänd, utförs ett driftstartsmöte i de lokaler som verksamheten ska bedrivas i. Driftstartsmötet äger rum omkring två veckor före driftstart, enligt checklista.

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Ansök om ändring

Ifyllningsbar ansökningsblankett. Används vid ansökan om tilläggsuppdrag, byte av lokal eller andra ändringar i gällande avtal.

Ifyllningsbar ansökningsblankett. Används vid ansökan om att lägga till, ta bort eller ändra undersökningar i utbudet för klinisk neurofysiologi. Om den nya undersökningen bedöms vara tillförlitlig, beprövad och patientsäker, kommer den att erhålla en egen FUMS-kod, prissättas och tillföras utbudet vid nästa revidering av förfrågningsunderlaget.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Kontakt för vårdgivare

Anna Odenhagen|Handläggare

Relaterad information

  • Uppdaterad: 17 september 2021

  • Faktagranskad: 11 december 2020

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Anna Odenhagen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen