Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Målgruppen är bland annat gravida och nyförlösta kvinnor, kvinnor som behöver rådgivning och insatser inom sexuell och reproduktiv hälsa, till exempel genom att förebygga och behandla sexuellt överförbara sjukdomar, samt erbjuda provtagning till kvinnor som kallas inom den organiserade screeningen för livmoderhalscancer.

Vårdvalet barnmorskemottagning/mödravårdscentral omfattar:

  • graviditetsövervakning och eftervård
  • sexuell och reproduktiv hälsa
  • gynekologisk cellprovtagning.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 1 mars 2020.

Bilaga till förfrågningsunderlag för BMM som gäller från 5 maj 2021.

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Utdrag ur Informationshanteringsbilagan i förfrågningsunderlaget.

Vårdgivare med avtal

Ersätta och rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Ändrad rutin vid rapportering av cellprov

Från och med den 1 juli 2020 ska cellprovsbesöken rapporteras via rapp eller kassasystemet. Ersättningen för cellprover betalas därmed inte längre ut per automatik när laboratoriet har analyserat provet som anges i förfrågningsunderlaget för barnmorskemottagningar (punkt 7.2.1.3).

Den nya rutinen beror på att en remittent inte kan ange en annan betalare på en remiss. Denna förändring infördes för några år sedan, men när labportalen infördes blev det skarpt läge vilket innebär att ersättning inte utbetalas om man angett en kombikakod i fältet för annan faktura-mottagare. Kombikakod ska bara anges i fältet ”Beställare” i Take Care.

Rapporteringsanvisningen på Vårdgivarguiden är uppdaterad i enlighet med denna nya rutin.

Vid frågor kontakta hälso- och sjukvårdsförvaltningen via mejl:

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 mars 2020. Uppdaterad 6 april 2021.

CNI-ersättning för BMM

Care Need Index (CNI) beskriver den förväntade risken att utveckla ohälsa baserat på följande fem socioekonomiska faktorer: utlandsfödd (Östeuropa, Asien, Afrika och Sydamerika), arbetslös eller i åtgärd 16–64 år, ensamstående förälder med barn 17 år eller yngre, person ett år eller äldre som flyttat in i området eller lågutbildad 25–64 år.

CNI fastställs årligen efter rapport från Statistiska centralbyrån per den 31 oktober året innan ersättningen ska utbetalas och publiceras därefter på Vårdgivarguiden.

Utöver periodersättning utbetalas en ersättning baserad på mottagningens relativa CNI. Mottagningar som har CNI 1,0 eller högre beräknas ersättningen genom att dess relativa CNI multipliceras med den ersättning som gäller vid CNI 1,0. För mottagningar med CNI lägre än 1,0 beräknas ersättningen genom att dess relativa CNI multipliceras med 50 procent av den ersättning som gäller vid CNI 1,0. Ersättningen betalas ut retroaktivt varje kvartal i enlighet med inrapporterade uppgifter.

Gäller från 1 mars 2021.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Webbplats för uppföljning och analys inom Region Stockholm, inklusive Norrtälje.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Inför driftstart

Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de lokaler som verksamheten ska bedrivas i.

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Kontakt för vårdgivare

Caroline Thorsén|Avtalshandläggare

Kristina Laurell Laroussi|Avtalshandläggare

Pia Pahlstad|Avtalshandläggare

Relaterad information

Information och stöd, bland annat basprogram och riktlinjer, för dig som arbetar som barnmorska på barnmorskemottagning i Region Stockholm, inklusive Norrtälje.

  • Uppdaterad: 8 oktober 2021

  • Faktagranskad: 17 januari 2020

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Pia Pahlstad, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen