Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet gäller ultraljudsdiagnostik med remiss från en mödravårdscentral eller barnmorskemottagning.

Uppdraget består av ultraljudsdiagnostik enbart när det finns en medicinsk indikation, som exempelvis rutinultraljud och KUB-undersökningar.

Målgruppen är gravida kvinnor med remiss från mödravårdscentral eller barnmorskemottagning.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Innehåller anvisningar, ansökan och godkännandevillkor. Gäller från och med 1 juni 2015.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Innehåller avtal och bilagor. Gäller från och med 1 juni 2015.

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Utdrag ur Informationshanteringsbilagan i förfrågningsunderlaget.

Vårdgivare med avtal

Remittering

Om remittering till högspecialiserad ultraljudsundersökning. Beskriver grupper av patienter som kräver högspecialiserad vård.

Rutiner för hur undersökningar inom obstetrik/ultraljud ska remitteras och debiteras.

Ersätta och rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 juni 2015. Uppdaterad 13 december 2018.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

Ansökningsblankett för start av verksamhet inom obstetriskt ultraljud. Innehåller ansökningshandlingar och information om vilka bilagor ska ingå.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Inför driftstart

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Vanliga frågor och svar

Utomlänspatienter

Fosterdiagnostik

Kontakt för vårdgivare

Kristina Laurell Laroussi|Avtalshandläggare

Caroline Thorsén|Avtalshandläggare

Relaterad information

  • Uppdaterad: 29 september 2021

  • Faktagranskad: 18 januari 2020

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Kristina Laurell Laroussi, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen