Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet gäller olika former av specialiserad ögonsjukvård för vuxna och barn i öppenvård.

Uppdraget omfattar utredning, diagnostik, behandling samt uppföljning av patienter med sjukdomstillstånd i ögat, vilka varken kräver akutsjukhusens resurser eller kan utföras av primärvården.

Uppdraget omfattar följande delar:

 • Basuppdraget (obligatoriskt): Ögonmottagning
 • Tilläggsuppdrag 1: Mottagning med ortoptisk verksamhet
 • Tilläggsuppdrag 2: Ögonbottenfotografering av diabetiker
 • Tilläggsuppdrag 3: Laserbehandling i ögats främre segment
 • Tilläggsuppdrag 4: Laserbehandling i ögats bakre segment
 • Tilläggsuppdrag 5: Polikliniska operationer
 • Tilläggsuppdrag 6: Kataraktoperationer

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 1 september 2019.

Patientinformation

Vid medfinansiering av linser ska patienten ha fått information och undertecknat
blanketten till samtycke.

Patienter som väljer en premiumlins får själv betala mellanskillnaden mellan standardlins och premiumlins samt kostnaden för en extra undersökning vid kataraktoperationer.

Vårdgivare med avtal

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2019. Uppdaterad 1 april 2022.

Produkter med tillägg för medicinsk service för utomlänspatienter.

Fakturera

Dokumentet ska endast användas vid fakturering av utlandspatienter/turister, utlandssvenskar, asylsökande, tillståndslösa samt kvotflyktingar som erhållit vård i Region Stockholm. Fakturering ska ske enligt respektive förfrågningsunderlag. Uppdaterat 7 april 2022.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Gäller från och 1 januari 2022.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering inom regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

Ansökningsblankett för godkännande enligt lag om valfrihetssystem. Gäller för vårdval specialiserad ögonsjukvård.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Vårdgivaren ska bifoga denna checklista vid ansökan om godkännande enligt LOV. Den används för egenkontroll av det vårdhygieniska kvalitetsarbetet inför start av verksamhet.

Checklista inför driftstart av vårdval inom somatisk specialistvård, operationsverksamhet. Checklistan ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Inför driftstart

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Funktionsbrevlåda för vårdvalsfrågor

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Kontakt för vårdgivare

Christine Magnusson|Avdelningen för specialiserad vård

 • Uppdaterad: 20 januari 2022

 • Faktagranskad: 22 november 2021

 • Redaktör: Eleonore Holmgren

 • Faktagranskare: Erika Åkersten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen