Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet gäller allmänortopedi och handkirurgi med tilläggsuppdrag för ortopedisk dagkirurgi, framfot- bakfot- och fotledskirurgi, uppföljning av frakturbehandling på barn samt handkirurgisk dagkirurgi.

Uppdraget omfattar:

 • Specialiserad vård inom specialiserad vård inom specialiteten ortopedi och handkirurgi.
 • Utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av patienter med ortopediska sjukdomstillstånd inom öppenvård och slutenvård.
 • Barn och vuxna

Avgränsning från uppdraget:

 • Högspecialiserad vård
 • Vård som kräver akutsjukhusens resurser, kompetens och utrustning
 • Vård som omhändertas inom primärvården
 • Barn med komplicerade ortopediska åkommor.

Uppdraget omfattar basuppdrag för allmänortopedi med tilläggsuppdrag för ortopedisk dagkirurgi, framfot-, bakfot- och fotledskirurgi, uppföljning av frakturbehandling på barn samt frakturuppföljning på vuxna. Uppdraget omfattar även basuppdrag för handkirurgi med tilläggsuppdrag för handkirurgisk dagkirurgi.

Tilläggsuppdragen gäller i första hand öppenvård. Men vårdgivaren ska kunna erbjuda nödvändiga övervakningsresurser om patienten behöver stanna kvar över natten av medicinska skäl.

Läkarna ska vara specialistläkare i ortopedi och/eller handkirurgi. Med vårdvalen förtydligas opererande vårdgivares ansvar för att ta hand om postoperativa komplikationer.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 1 september 2018.

Specifikation gällande krav på kompetens i förfrågningsunderlag vårdval ortopedi och handkirurgi. Dokumentet ska fyllas i och bifogas ansökan.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 oktober 2021

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 1 oktober 2021.

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Utdrag ur Informationshanteringsbilagan i förfrågningsunderlaget.

Vårdgivare med avtal

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter gällande underlag för utbetalning av ersättning. Gäller från och med 4 januari 2016. Uppdaterad 11 december 2018.

Rapporteringsanvisning som gäller från 1 oktober 2021

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 oktober 2021. Uppdaterad 7 juli 2021.

Kostnadsansvar

Överblick över patientgrupper och kostnadsansvar. Detta dokument ska endast användas vid fakturering av utlandspatienter/turister, utlandssvenskar och asyl som erhållit vård inom Region Stockholm. Fakturering ska ske enligt respektive förfrågningsunderlag.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

Ansökan om godkännande enligt lag om valfrihetssystem, LOV.

Ansökningsblankett FFU som gäller från 1 oktober 2021

Ansökan om godkännande enligt lag om valfrihetssystem, LOV.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Vårdgivaren ska bifoga denna checklista vid ansökan om godkännande enligt LOV. Den används för egenkontroll av det vårdhygieniska kvalitetsarbetet inför start av verksamhet.

Checklista inför driftstart av vårdval inom somatisk specialistvård, operationsverksamhet. Checklistan ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Inför driftstart

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Funktionsbrevlåda för vårdvalsfrågor

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Kontakt för vårdgivare

Har du frågor angående uppdrag ortopedi och handkirurgi kontakta:

Maria Hentschke

Kristin Seglare

Relaterad information

 • Uppdaterad: 7 april 2021

 • Faktagranskad: 18 december 2020

 • Redaktör: Björn Nordlund

 • Faktagranskare: Kristin Seglare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen