Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet gäller specialiserad ortopedi som inkluderar ortopedisk dagkirurgi och enklare hand- och fotkirurgi. Vidare ingår tilläggsuppdragen fotkirurgi, handkirurgi, uppföljning av frakturbehandling på barn samt uppföljning av frakturbehandling på vuxna.


Uppdraget omfattar:

 • Specialiserad vård inom specialiteten ortopedi och handkirurgi.
 • Utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av patienter med ortopediska sjukdomstillstånd inom öppenvård och slutenvård.
 • Barn och vuxna

Avgränsning från uppdraget:

 • Högspecialiserad vård
 • Vård som kräver akutsjukhusens resurser, kompetens och utrustning
 • Vård som omhändertas inom primärvården
 • Barn med komplicerade ortopediska åkommor.

Uppdragen gäller i första hand öppenvård. Men vårdgivaren ska kunna erbjuda nödvändiga övervakningsresurser om patienten behöver stanna kvar över natten av medicinska skäl.


Läkarna ska vara specialistläkare i ortopedi och/eller handkirurgi.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 oktober 2021.

Vårdgivare med avtal

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 oktober 2021. Uppdaterad 7 juli 2021.

Kostnadsansvar

Överblick över patientgrupper och kostnadsansvar. Detta dokument ska endast användas vid fakturering av utlandspatienter/turister, utlandssvenskar och asyl som erhållit vård inom Region Stockholm. Fakturering ska ske enligt respektive förfrågningsunderlag.

Schablontillägg

Produkter med tillägg för medicinsk service utomlänspatienter.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

Ansökan om godkännande enligt lag om valfrihetssystem, LOV.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Vårdgivaren ska bifoga denna checklista vid ansökan om godkännande enligt LOV. Den används för egenkontroll av det vårdhygieniska kvalitetsarbetet inför start av verksamhet.

Checklista inför driftstart av vårdval inom somatisk specialistvård, operationsverksamhet. Checklistan ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Inför driftstart

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Funktionsbrevlåda för vårdvalsfrågor

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Kontakt för vårdgivare

Har du frågor angående uppdrag ortopedi och handkirurgi kontakta:

Maria Hentschke

Kristin Seglare

Relaterad information

 • Uppdaterad: 18 januari 2022

 • Faktagranskad: 18 januari 2022

 • Redaktör: Björn Nordlund

 • Faktagranskare: Kristin Seglare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen