Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet gäller specialiserad vård i livets slutskede med avancerad smärt- och symtomlindring och stöd till närstående.

Ett multiprofessionellt team ska erbjuda vård dygnet runt, bland annat genom avancerad smärt- och symtomlindring och stöd till närstående.

Målgruppen är patienter som är 18 år och äldre som

  • oavsett diagnos behöver specialiserad vård i livets slutskede
  • har en komplex sjukdomsbild
  • inte svarar på behandling
  • har en begränsad återstående livstid.

De som vårdas i hemmet har förtur.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 mars 2020

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 mars 2020.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 januari 2018

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 1 januari 2018.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 januari 2016

Gäller från 1 januari 2016.

Personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Utdrag ur Informationshanteringsbilagan i förfrågningsunderlaget.

Vårdgivare med avtal

Remittering

Ersätta och rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 mars 2020.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Patientinformation

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

Ifyllningsbar pdf. Checklistan ska bifogas ansökan om vårdval specialiserad palliativ slutenvård.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Inför driftstart

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Vanliga frågor och svar

Kontakt för vårdgivare

Ansvarig handläggare för vårdval specialiserad palliativ slutenvård:

Malin Bonin

Avdelningen för specialiserad vård

Relaterad information

  • Uppdaterad: 28 januari 2022

  • Faktagranskad: 5 januari 2021

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Malin Bonin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen