Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Målgruppen för detta vårdval är personer över 18 år med lätt till måttlig hörselnedsättning i öppenvård.

Uppdraget består av till exempel:

  • behovsbedömning
  • förskrivning av hörselhjälpmedel
  • service, exempelvis justering av förskrivna hörselhjälpmedel
  • information och rådgivning om hörselnedsättning och tinnitus.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 1 januari 2020.

Utöver gällande förfrågningsunderlag är dessa riktlinjer vägledande.

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Utdrag ur Informationshanteringsbilagan i förfrågningsunderlaget.

Vårdgivare med avtal

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2020. Uppdaterad 1 april 2022.

Fakturering av utrikespatienter

Prislistan i förfrågningsunderlaget gäller för fakturering av utrikespatienter till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Detta förutsatt att nödvändiga dokument bifogas. Läs mer på länken nedan:

Hur du fakturerar för registrerad vård, personlistning och medicinsk service samt skickar elektronisk faktura i Vårdfaktura.

Fakturering skyddad ID

Fakturaunderlaget för besök av patienter med skyddad identitet ska bifogas i Vårdfaktura.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Matris för uppföljning av vårdval primär hörselrehabilitering.

Patientinformation

För beställning och nedladdning.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Inför driftstart

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Ansök om ändring

Blankett för ansökan. Behöver göras senast tre månader före planerad förändring.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Vanliga frågor och svar

Kontakt för vårdgivare

Vårdgivare som har ett avtal eller en ansökan under handläggning vänder sig direkt till utsedd avtalshandläggare.

Allmänna frågor om vårdvalet hänvisas till funktionsbrevlådan här nedan.

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Funktionsbrevlåda för allmänna frågor.

  • Uppdaterad: 6 november 2020

  • Faktagranskad: 8 november 2020

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Kerstin Malmgren, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen