Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Målgruppen för vårdvalet omfattar personer 18 år och uppåt. Personer under 23 år bör i första hand hänvisas till en ungdomsmottagning.

Uppdraget utgör öppenvård utanför sjukhusen och omfattar

  • provtagning
  • diagnostik
  • behandling och uppföljning av sexuellt överförda infektioner (STI)
  • smittspårning
  • preventivmedelsrådgivning
  • rådgivning och psykosocialt stöd i frågor kopplade till STI och sexuell och reproduktiv hälsa vilka varken kräver akutsjukhusens resurser eller kan utföras av primärvården.

LEON-principen, lägsta effektiva omhändertagandenivån, ska vara vägledande.

Uppdraget ska bidra till att öka tillgänglighet, kvalitet och jämlik vård genom tvärdisciplinärt samarbete i en samlokaliserad verksamhet. Detta avser skapa en tydlig ingång och naturlig kontakt för hela befolkningen med behov av förebyggande och behandlande insatser inom området för sexuell och reproduktiv hälsa.

Vårdgivare med avtal

Vårdvalet beslutades av Hälso- och sjukvårdsnämnden 11 april 2018.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Innehåller ansökningsanvisningar, villkor för godkännande, uppdragsbeskrivning, ersättningsvillkor, uppföljning och övriga avtalsbilagor. Gäller från och med 1 januari 2021.

Ersätta och rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2021. Uppdaterad 1 april 2022.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Om/när patientenkätsundersökning genomförs används resultatet i uppföljningen.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

Blankett för ansökan. Godkännande sker enligt lag om valfrihetssystem, LOV.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Inför driftstart

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Vanliga frågor och svar

Kontakt för vårdgivare

Caroline Thorsén|Avtalshandläggare

Avdelningen för närsjukvård

  • Uppdaterad: 9 november 2021

  • Faktagranskad: 9 november 2021

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Caroline Thorsén, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen