Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet gäller olika former av specialiserad hudsjukvård för vuxna och barn i öppenvård.

Basuppdraget omfattar utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av patienter med inflammatoriska hudsjukdomar som till exempel psoriasis, eksem och allergier samt patienter med misstanke om hudcancer men även infektioner, hudsår, bensår, venösa sår och venereologiska sjukdomar med hudmanifestation.
Ett särskilt uppdrag består av att vårda och behandla patienter med psoriasis.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Gäller från och med 2 maj 2022

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 2 maj 2022.

Gäller från och med 1 september 2019

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 1 september 2019.

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Utdrag ur Informationshanteringsbilagan i förfrågningsunderlaget.

Vårdgivare med avtal

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 maj 2022.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 september 2019 till 30 april 2023. Används endast av vårdgivare anslutna till FFU giltigt from 1 september 2019.

Dokumentet ska endast användas vid fakturering av utlandspatienter/turister, utlandssvenskar, asylsökande, tillståndslösa samt kvotflyktingar som erhållit vård i Region Stockholm. Fakturering ska ske enligt respektive förfrågningsunderlag. Uppdaterat 7 april 2022.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

För basuppdraget. Gäller från och med 1 januari 2018.

För särskilt uppdrag. Gäller från och med 1 januari 2018.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

Blankett för ansökan om godkännande enligt LOV för vårdval specialiserad hudsjukvård.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Vårdgivaren ska bifoga denna checklista vid ansökan om godkännande enligt LOV. Den används för egenkontroll av det vårdhygieniska kvalitetsarbetet inför start av verksamhet.

Inför driftstart

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Funktionsbrevlåda för vårdvalsfrågor

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Kontakt för vårdgivare

Har du frågor angående vårdval specialiserad hudsjukvård kontakta:

Hanna Vidsten|Avdelningen för specialistvård

  • Uppdaterad: 27 april 2022

  • Faktagranskad: 24 november 2021

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Hanna Vidsten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen