Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Specialiserad fysioterapi riktar sig till patienter som behöver rehabilitering av en specialiserad fysioterapeut inom en viss inriktning; till exempel ortopedi, reumatologi, mental hälsa, neurologi eller pediatrik.

Vårdgivare inom vårdval specialiserad fysioterapi ska prioritera patienter med omfattande behov, patienter som kommer direkt från slutenvården och patienter inom vårdgivarens specialiseringsområde. Det finns inget krav på remiss.

Uppdraget består av akuta och planerade rehabiliteringsinsatser i öppenvård inom tretton inriktningar:

 • Fysisk aktivitet och idrottsmedicin
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Mental hälsa
 • Neurologi
 • Obstetrik-gynekologi-urologi
 • Onkologi
 • Ortopedi
 • Ortopedisk manuell terapi
 • Pediatrik
 • Respiration
 • Reumatologi
 • Smärta och smärtrehabilitering
 • Äldres hälsa

Tilläggstjänst till uppdraget är:

 • Behandling i bassäng
 • Behandling av lymfödem
 • Modifierad CI-terapi
 • Mottagningsverksamhet på husläkarmottagning
 • Mottagningsverksamhet på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Innehåller anvisning för ansökan och godkännandevillkor. Gäller från 1 maj 2020.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Innehåller avtal och bilagor. Gäller från 1 maj 2020.

Vårdgivare med avtal

Länken leder till vårdgivare med avtal inom vårdvalsområdet. Mottagningarnas olika inriktningar kan filtreras i rutan "Åtagande".

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Rapporteringsanvisning som gäller från 1 september 2021

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 september 2021 . Uppdaterad 1 april 2022.

Tillfällig rapporteringsanvisning som gäller från september 2021

Ordinarie rapporteringsanvisning uppdateras inte utan ersätts av denna tillfälliga instruktion om rapportering av videomöten. Gäller från 1 september 2021.

Fakturera

Hur du fakturerar för registrerad vård, personlistning och medicinsk service samt skickar elektronisk faktura i Vårdfaktura.

För manuell rapportering och fakturering av vårdtjänster inom vårdval specialiserad fysioterapi.

Vid fakturering till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen av besök gjorda av patienter från andra länder gäller prislistan i förfrågningsunderlaget (se bilaga Ersättningsvillkor). Detta förutsatt att patienten kan uppvisa nödvändiga intyg.

Fakturering av patient med skyddad identitet

Fakturaunderlaget för besök av patienter med skyddad identitet ska bifogas i Vårdfaktura.

Här finns samlad information om patientavgifter inom Region Stockholm.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Matris för indikatorer och nyckeltal 2019.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

Blankett för ansökan. Godkännande sker enligt lag om valfrihetssystem, LOV.

Ifyllningsbar pdf. I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Inför driftstart

Uppföljning utförs cirka två veckor innan driftstart i de lokaler som verksamheten ska bedrivas i.

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Ansök om ändring

Blankett för ansökan.

Blankett för ansökan. Behöver göras senast tre månader före planerad förändring.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Kontakt för vårdgivare

Vårdgivare som har ett avtal eller en ansökan under handläggning vänder sig direkt till utsedd avtalshandläggare.

För allmänna frågor om vårdvalet:

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Funktionsbrevlåda för allmänna frågor.

Relaterad information

Särskilda regler gäller om du driver en verksamhet som regleras av lagen om läkarvårdsersättning, LOL, och lagen om ersättning för fysioterapi, LOF.

 • Uppdaterad: 22 februari 2022

 • Faktagranskad: 22 februari 2022

 • Redaktör: Eleonore Holmgren

 • Faktagranskare: Carita Holmlund Stavrou, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen