Till start

Vårdgivarguiden

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet gäller specialiserad urologi med tilläggsuppdrag för urologisk dagkirurgi, transuretal resektion av prostata, avflödesbefrämjande minimalinvasiva åtgärder samt uroterapeutisk utredning och behandling.

Uppdraget omfattar öppen specialistvård som inte är högspecialiserad, kräver tillgång till akutsjukhusets resurser eller kan omhändertas inom primärvården. Med vårdvalen förtydligas opererande vårdgivares ansvar för att ta hand om postoperativa komplikationer.

Målgrupp

Målgruppen är vuxna och ungdomar 15 år eller äldre, samt barn under 15 år med genomgången pubertet.

Basuppdrag

Basuppdraget innebär:

 • urologisk mottagning och ingrepp i lokal anestesi i öppenvård
 • utredning, viss behandling och uppföljning av cancerpatienter
 • att patienter med cancerdiagnos ska tillhandahållas en kontaktsjuksköterska
 • att vårdgivaren ska delta i multidisciplinära konferenser.

Tilläggsuppdrag

Uppdraget har fyra tilläggsuppdrag:

 • dagkirurgiska operationer
 • transuretal resektion av prostata
 • avflödesbefrämjande minimalinvasiva åtgärder
 • uroterapeutisk utredning och behandling.

Basuppdraget är obligatoriskt men tilläggsuppdragen kan vårdgivaren ansöka om att genomföra.

Personalkompetenser

Läkare ska vara specialistläkare i urologi och sjuksköterska ska vara specialist inom adekvat specialitet. Kontaktsjuksköterska och uroterapeut ska ha genomgått för uppdraget specificerad utbildning.

I vårdval specialiserad urologi ställs krav att minst två läkare ska vara kliniskt verksamma till minst 75 procent. Mottagning med en läkare kan  tillåtas efter individuell prövning utifrån geografisk tillgänglighet om vårdgivaren endast utför basuppdraget.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 december 2020

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 december 2020.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 oktober 2021

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 oktober 2021.

Vårdgivare med avtal

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Rapporteringsanvisning som gäller från 1 november 2020

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 december 2020. Uppdaterad 21 april 2022.

Rapporteringsanvisning som gäller från 1 oktober 2021

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 oktober 2021. Uppdaterad 21 april 2022.

Kostnadsansvar

Dokumentet ska endast användas vid fakturering av utlandspatienter/turister, utlandssvenskar, asylsökande, tillståndslösa samt kvotflyktingar som erhållit vård i Region Stockholm. Fakturering ska ske enligt respektive förfrågningsunderlag. Uppdaterat 7 april 2022.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

Ansökan om godkännande enligt LOV.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Vårdgivaren ska bifoga denna checklista vid ansökan om godkännande enligt LOV. Den används för egenkontroll av det vårdhygieniska kvalitetsarbetet inför start av verksamhet.

Checklista inför driftstart av vårdval inom somatisk specialistvård, operationsverksamhet. Checklistan ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Inför driftstart

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Funktionsbrevlåda för vårdvalsfrågor

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor om vårdval specialiserad urologi med svar från hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Kontakt för vårdgivare

Erika Åkersten|Handläggare

Relaterad information

Kontaktsjuksköterskan har det övergripande ansvaret för patienten och närstående under hela vårdkedjan.

Kursens fokus är att utveckla kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget att verka i cancervårdens processorienterade arbetsform.

 • Uppdaterad: 28 mars 2022

 • Faktagranskad: 28 mars 2022

 • Redaktör: Eleonore Holmgren

 • Faktagranskare: Erika Åkersten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen