Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Vårdgivare som vill bedriva vaccinationsverksamhet i Region Stockholm kan ansöka om vårdval Vaccination. Ansökningar tas emot löpande.

Vårdvalet omfattar följande vaccinationsprogram:

 • säsongsinfluensa
 • pneumokocker
 • covid-19

Om vaccination mot säsongsinfluensa

Vårdgivarguidens och Smittskydd Stockholms information om säsongsinfluensan och den årliga vaccinationskampanjen.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Förfrågningsunderlag - vaccination

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 1 november 2020.

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Personuppgiftsbiträdesavtalet

Utdrag ur Informationshanteringsbilagan i förfrågningsunderlaget.

Rapportera

Vaccinera är den e-tjänst som ska användas av vårdgivaren vid journalföring och rapportering av utförda vaccinationer. Varje vaccination registreras i Vaccinera som ett separat besök där den obligatoriska hälsodeklarationen i elektroniskt format knyts samman med varje patient.

Vaccinera

E-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot covid-19, säsongsinfluensan och pneumokocker i Stockholms län.

Ersättning

Registrerade vaccinationer ger underlag för ersättning. Ersättningen betalas ut av Region Stockholm en gång per månad. Priserna per utförd vaccination varierar mellan säsong beroende på kostnad för vaccinet. Aktuellt pris meddelas inför varje influensasäsong, Vårdgivaren köper in vaccinet och får ersättning för detta i priset per utförd vaccination i Vaccinera.

För influensasäsongen 2020/2021 är ersättningen för varje utfört ”stick”:

 • 73 kr (65 år eller äldre)
 • 83 kr (riskgrupp under 65 år)
 • 67 kr (barn i riskgrupp)
 • 65 kr (pneumokocker)

Ersättning för att vaccinera mot covid-19 är ännu inte beslutad då det påverkas av vilket vaccin som blir aktuellt att använda i de olika faserna.

Beställa vaccin

Vaccinbeställning skall göras i beställningssystemet Proceedo för att få ta del av avtalspriser.

Beställning av vacciner

Rutiner för beställning av vacciner på rekvisition inom Region Stockholm. Inkluderar prislista och avtalsvillkor för upphandlade vacciner.

Vårdgivare med annat (befintligt) avtal inom Region Stockholm

Uppdraget att utföra ovan nämnda vaccinationer ingår i flera andra uppdrag inom Region Stockholm. Vårdgivare med vårdavtal om husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, geriatrik och läkarinsatser i särskilt boende och sjukhusavtal har vaccination i sina grunduppdrag och ska inte ansöka om vårdval vaccination. Ändrade uppgifter registreras i e-blanketten.

Verksamhet ansluten till sjukhus inom SLL Region Stockholm ska endast kontakta respektive sjukhus vaccineraadministratör för att få inloggningsuppgifter till systemet Vaccinera.
Dessa verksamheter ska inte fylla i e-blankett eller ansökan.

Husläkarverksamhet och sjukhus

Vårdgivare med vårdavtal om husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och sjukhusavtal har vaccination i sina grunduppdrag och ska inte ansöka om Vårdval Vaccination. Ändrade uppgifter registreras i e-blanketten.

Verksamhet ansluten till sjukhus inom SLL ska endast kontakta respektive sjukhus vaccineraadministratör för att få inloggningsuppgifter till systemet Vaccinera.
Dessa verksamheter ska inte fylla i e-blankett eller ansökan.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Det är varje enskild vaccinerande enhet som ska ansöka om Vårdval Vaccination. Använder sig enheten av egna avtal med andra vårdgivare i syfte att till exempel ordinera vaccinet är det ändå den vaccinerande enheten som ska ha avtalet och därmed rätten att beställa vaccin samt journalföra/registrera i  systemet Vaccinera.

Ansökan om godkännande

Ansökningsblankett för godkännande enligt lag om valfrihetssystem, LOV. Gäller för vårdval vaccination.

Registrera/ändra uppgifter

Elektronisk blankett för registrering/ändring av uppgifter

Den/de enheter som ska utföra vaccination måste finnas med i rapporterings- och journalsystemet Vaccinera. Enheter registrerar sig och ändrar uppgifter via den elektroniska blanketten.

Om du har glömt dina inloggningsuppgifter kontaktar du SFIT.

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Nya sökande

Så här ansöker du om Vårdval Vaccination:

 1. Behörig firmatecknare undertecknar ansökningshandlingarna i två originalexemplar och postar till adressen nedan och
 2. registrerar din mottagning i en elektronisk blankett. Läs mer under rubriken e-blankett.

E-blankett och ansökningshandlingar ska skickas in för varje enskild mottagning där sökanden önskar bedriva verksamhet.

Observera att uppgifter om företaget och mottagningen ska vara desamma i ansökningshandlingarna och i e-blanketten. 

Husläkarverksamhet

Vårdgivare som ansöker om Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjuksvård registerar sig endast i e-blankett.

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Avsluta avtal inom vårdval

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Kontakt för vårdgivare

vaccination.hsf@sll.se
 • Uppdaterad: 22 januari 2021
 • Faktagranskad: 7 september 2020
 • Redaktör: Anna Waldenström
 • Faktagranskare: Bodil Håkansson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen