Nya regler för inrapportering av besök

Observera från 1 oktober 2019 är det endast möjligt att rapportera in besök med besöksdatum som är maximalt 6 månader gamla. Besök med besöksdatum äldre än 6 månader underkänns automatiskt.
Läs mer på ARV-portalen 2 

Arvoden

Patientavgifter

Arvoden och patientavgifter 2019

Diagnoskoder

Sök diagnoskoder ICD-10 för sjukdomar och relaterade hälsoproblem på Socialstyrelsens webbplats.

Verksamma fysioterapeuter

Fysioterapeuter enligt LOF

Lista med vårdgivare verksamma enligt lagen om ersättning för fysioterapi (LOF). Uppdaterad oktober 2019.

Arvodeskategorier

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har sammanställt ett förtydligande av vilka villkor som gäller för arvodeskategori B för vårdgivare verksamma enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.

  • Kraven som ställs för arvodeskategori B kan innebära att du som vårdgivare bör se över dina förutsättningar för att inneha rätt till arvodeskategori B.
  • Förvaltningen praktiserar detta förtydligande vid nyansökningar och på beviljade mottagningar från 1 januari 2018.
  • Om förvaltningen vid en uppföljning kan konstatera att verksamheten inte uppfyller kraven kan detta innebära att förvaltningen bedömer verksamheten som arvodeskategori A och gör en justering av detta i ARV-systemet.

Bedömning av arvodeskategori B

Arvodeskategori B avser ensampraktiserande eller samverkande fysioterapeuter med assisterande personal, flera behandlingsrum och kvalificerad utrustning.

Utlandssvenskar och utländska patienter

Utomlänspatienter

Regioner kan besluta om krav på remiss i öppen vård. Det innebär att utomlänspatienter kan komma att kräva annan hantering än patienter skrivna i Region Stockholm.

Behörighet för särskilt arvode enligt förordning om fysioterapi

Särskilt arvode lämnas till behöriga vårdgivare för vissa särskilt tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

För att ansöka om behörighet för särskild arvode se menyvalet Ansökningar i ARV-portalen 2.

Ansökan ska innehålla:

  • legitimationsbevis
  • meritförteckning (sammanställning av teoretisk och klinisk kompetens)
  • vidimerat och aktuellt LADOK-utdrag eller annan liknande studiedokumentation
  • vidimerade kopior av betyg och intyg.

Ansökan som ej är komplett kommer inte att handläggas.

Fördjupad uppföljning av lagreglerad fysioterapi

En fördjupad uppföljning på elva fysioterapeuter som har särskilt arvode för specifika insatser till patienter med skador eller sjukdomar i rörelsesystemet har under 2016 genomförts av enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster på Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Läs mer i rapporten.

Läs mer

ARV-portalen 2

E-tjänst som används av privata vårdgivare för att registrera och rapportera utförd vård. Information om inloggning och support.