Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Meddelanden

Förtydligande av förändrad tillämpning av LOL och LOF

14 september 2020: Ett förtydligande av beslutet att ändra tillämpningen av LOL och LOF inom ett antal områden. Uppdaterat 1 oktober 2020.

Förtydligande vårdgivare LOL LOF

31 mars 2020: Meddelande avseende avgränsning av vårdgivare och vårdenhet, sammanhållen journalföring och EK m.m.

Arvoden

Fysioterapiersättning 2020

Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi.

Kodförklaring - privata fysioterapeuter 2020

Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi.

Så får du rätt arvode

Anvisningar för fysioterapeuter som arbetar enligt lagen om ersättning för fysioterapi.

Patientavgifter

Regelverk för patientavgifter

Region Stockholms regelverk för patientavgifter. Gäller från och med 1 september 2020.

Beställ material till högkostnadskort, frikort och plastfickor

Vårdgivare i Region Stockholm kan beställa högkostnadskort (remsa), frikort och plastfickor för sjukvård vid manuell hantering av högkostnadsskyddet.

Arvoden och patientavgifter 2019

Fysioterapiersättning 2019

Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi.

Kodförklaring - privata fysioterapeuter 2019

Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi.

Förändring av särskilt arvode för fysioterapeuter

Här kan du läsa om de förändringar av särskilt arvode som börjar gälla 1 januari 2018.

Diagnoskoder

Sök diagnoskoder ICD-10 för sjukdomar och relaterade hälsoproblem på Socialstyrelsens webbplats.

Verksamma fysioterapeuter

Fysioterapeuter enligt LOF

Lista med vårdgivare verksamma enligt lagen om ersättning för fysioterapi (LOF). Uppdaterad oktober 2020.

Arvodeskategorier

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har efter fördjupad uppföljning av  arvodeskategori B uppdaterat förtydligande av vad som gäller för att uppfylla arvodeskategori B för fysioterapeuter verksamma enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.

  • Kraven som ställs för arvodeskategori B kan innebära att du som vårdgivare bör se över dina förutsättningar för att inneha rätt till arvodeskategori B.
  • Förvaltningen praktiserar detta förtydligande vid nyansökningar och på beviljade mottagningar från februari 2020.
  • Om förvaltningen vid en uppföljning kan konstatera att verksamheten inte uppfyller kraven kan detta innebära att förvaltningen bedömer verksamheten som arvodeskategori A och gör en justering av detta i ARV-systemet.

Arvodeskategori A och B

Arvodeskategori B avser ensampraktiserande eller samverkande fysioterapeuter med assisterande personal, flera behandlingsrum och kvalificerad utrustning. Arvodeskategori A avser övriga fysioterapeuter.

Mall sammanställning assisterande personal

Mall för sammanställning/intyg avseende assisterande personal på mottagning där fysioterapeuter med arvodeskategori B önskar åberopa samma assistent.

Utlandssvenskar och utländska patienter

Utomlänspatienter

Regioner kan besluta om krav på remiss i öppen vård. Det innebär att utomlänspatienter kan komma att kräva annan hantering än patienter skrivna i Region Stockholm.

Vård av utomlänspatienter

Information för läkare verksam enligt LOL och fysioterapeut verksam enligt LOF.

Behörighet för särskilt arvode enligt förordning om fysioterapi

Särskilt arvode lämnas till behöriga vårdgivare för vissa särskilt tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

För att ansöka om behörighet för särskild arvode se menyvalet Ansökningar i ARV-portalen 2.

Ansökan ska innehålla:

  • legitimationsbevis
  • meritförteckning (sammanställning av teoretisk och klinisk kompetens)
  • vidimerat och aktuellt LADOK-utdrag eller annan liknande studiedokumentation
  • vidimerade kopior av betyg och intyg.

Ansökan som ej är komplett kommer inte att handläggas.

Fördjupad uppföljning

Rapport - fördjupad uppföljning av lagreglerad fysioterapi

En fördjupad uppföljning på elva fysioterapeuter som har särskilt arvode för specifika insatser till patienter med skador eller sjukdomar i rörelsesystemet har under 2016 genomförts av enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Läs mer i rapporten.

Rapport - uppfyllande av kriterier avseende arvodeskategori B

Rapport om fördjupad uppföljning av 209 fysioterapeuter avseende uppfyllande av kriterier för rätt att debitera enligt arvodeskategori B.
Uppföljningen genomfördes i januari 2020 på enheten för enskilda vårdgivare och avdelningsstöd på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Läs mer

ARV-portalen 2

E-tjänst som används av privata vårdgivare för att registrera och rapportera utförd vård. Information om inloggning och support.