Brödsmule-navigation

Arvoden

Patientavgifter

Arvoden och patientavgifter 2019

Diagnoskoder

Sök diagnoskoder ICD-10 för sjukdomar och relaterade hälsoproblem på Socialstyrelsens webbplats.

Verksamma fysioterapeuter

Fysioterapeuter enligt LOF

Lista med vårdgivare verksamma enligt lagen om ersättning för fysioterapi (LOF). Uppdaterad juli 2020.

Arvodeskategorier

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har efter fördjupad uppföljning av  arvodeskategori B uppdaterat förtydligande av vad som gäller för att uppfylla arvodeskategori B för fysioterapeuter verksamma enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.

  • Kraven som ställs för arvodeskategori B kan innebära att du som vårdgivare bör se över dina förutsättningar för att inneha rätt till arvodeskategori B.
  • Förvaltningen praktiserar detta förtydligande vid nyansökningar och på beviljade mottagningar från februari 2020.
  • Om förvaltningen vid en uppföljning kan konstatera att verksamheten inte uppfyller kraven kan detta innebära att förvaltningen bedömer verksamheten som arvodeskategori A och gör en justering av detta i ARV-systemet.

Arvodeskategori A och B

Arvodeskategori B avser ensampraktiserande eller samverkande fysioterapeuter med assisterande personal, flera behandlingsrum och kvalificerad utrustning. Arvodeskategori A avser övriga fysioterapeuter.

Utlandssvenskar och utländska patienter

Utomlänspatienter

Regioner kan besluta om krav på remiss i öppen vård. Det innebär att utomlänspatienter kan komma att kräva annan hantering än patienter skrivna i Region Stockholm.

Behörighet för särskilt arvode enligt förordning om fysioterapi

Särskilt arvode lämnas till behöriga vårdgivare för vissa särskilt tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

För att ansöka om behörighet för särskild arvode se menyvalet Ansökningar i ARV-portalen 2.

Ansökan ska innehålla:

  • legitimationsbevis
  • meritförteckning (sammanställning av teoretisk och klinisk kompetens)
  • vidimerat och aktuellt LADOK-utdrag eller annan liknande studiedokumentation
  • vidimerade kopior av betyg och intyg.

Ansökan som ej är komplett kommer inte att handläggas.

Fördjupad uppföljning

Rapport - fördjupad uppföljning av lagreglerad fysioterapi

En fördjupad uppföljning på elva fysioterapeuter som har särskilt arvode för specifika insatser till patienter med skador eller sjukdomar i rörelsesystemet har under 2016 genomförts av enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Läs mer i rapporten.

Rapport - uppfyllande av kriterier avseende arvodeskategori B

Rapport om fördjupad uppföljning av 209 fysioterapeuter avseende uppfyllande av kriterier för rätt att debitera enligt arvodeskategori B.
Uppföljningen genomfördes i januari 2020 på enheten för enskilda vårdgivare och avdelningsstöd på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Läs mer

ARV-portalen 2

E-tjänst som används av privata vårdgivare för att registrera och rapportera utförd vård. Information om inloggning och support.