Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Uppdraget innebär ett brett utbud med öppen- och sluten vård för patienter med svåra ätstörningar. Vård ges för anorexi, bulimi och ätstörning utan närmare specifikation samt dagvård eller sluten vård för hetsätningstörning. Målgruppen är alla åldrar.

Mandolean AB

  • öppen- och sluten vård enligt HSL
    (HSN 2018–0724, avtalsnummer 11730)

Stockholms Centrum för Ätstörning, Stockholms läns sjukvårdsområde, SLL

  • öppen- och sluten vård enligt HSL och LPT
    (HSN 2018–1174, avtalsnummer 6686)

Specialiserad ätstörningsvård för patienter med hetsätningsdiagnos

Uppdrag och målgrupp

Specialiserad ätstörningsvård för patienter med hetsätningsdiagnos med eller utan psykiatrisk samsjuklighet. Målgruppen är alla åldrar.

Mandolean AB

  • öppenvård enligt HSL
    (HSN 2018–0725, avtalsnummer 11729)

Rapportera

Rapporteringsanvisningar - ätstörningsvård, specialiserad

Rapporteringsanvisning för vårdkontakter inom avtal för Ätstörningsvård, specialiserad och Ätstörningsvård för patienter med hetsätningsstörningsdiagnos, specialiserad i Region Stockholm. Gäller för Mandolean AB (11730) och Mandolean AB (11729), modellerna 029 och 076. Gäller från 1 januari 2019.

Rapporteringsanvisningar - psykiatrisk öppenvård, SLSO

Rapporteringsanvisning för vårdkontakter inom avtal för Psykiatrisk öppenvård, SLSO i Region Stockholm. Gäller för BUP Stockholm (7626), Stockholms Centrum för ätstörning (6686), Beroendecentrum Stockholm (7533), NSP (7499), PCS (7441), PSV (7440), PSP (7500), PNV (7509), RPV (9078) och Rättspsykiatri vård Stockholm (9078), modell 207. Gäller från 1 januari 2019.

Kontakt

För utlämnande av handling hänvisas till registrator med angivande av diarienummer (HSN xxxx-xxx)

Registrator Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 6909 102 39 Stockholm

Övriga ärenden hänvisas till Psykiatrienhetens funktionsbrevlåda

Enheten för psykiatri

Relaterad information

Neuropsykiatriska utredningar, remissrutin

Rutiner inom Region Stockholm vid remittering till vårdgivare som tillhandahåller neuropsykiatrisk eller kognitiv utredning som fristående vårdtjänst. Gäller från 1 januari 2019. Frågor ställs till eva.bohlin@sll.se

Remittering

Remissregler

Regler för remittering gällande vårdansvar, tidsgränser, egenanmälan och vad du ska informera patienten om när en remiss skrivs.

Patientens fria val

Patienter har möjlighet att välja utförare av öppenvård. Inom Stockholmsregionen ska patientens önskemål beaktas vid önskemål om var slutenvård eller tvångsvård ska ges enligt valfrihetsregeln inom psykiatrisk specialistvård.

Ansvarsfördelning, primärvård och specialistpsykiatrin vid psykisk ohälsa

Regionala vårdprogram

Psykiatristöd

Webbplats med regionala riktlinjer för barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och beroendevård i Region Stockholm.

Kvalitetsregister

Samverkan mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinatorns stöd och samordning fungerar också som en resurs för läkaren och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

Information om telefonlinje

Avtalsinformation, andra vårdområden rörande psykiatrisk specialistvård