Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Specialiserad beroendevård för barn, ungdomar och vuxna har sammantaget ett brett utbud av såväl akuta som planerade mottagningsbesök, konsultationer, vård i hemmet, dagvård och sluten vård. Vården ges enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Barn och unga, under 20 år

Maria Ungdom inom Beroendecentrum Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde, SLL

 • öppen- och sluten vård samt dygnet-runt-öppen akutmottagning. Vård enligt HSL och LPT.
  (HSN 2018–1173, avtalsnummer 7533)

Unga vuxna, 18 år - 25 år

Maria Ungdom inom Beroendecentrum Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde, SLL

 • öppenvårdsmottagning för unga vuxna i behov av beroendevård, även i kombination för annan psykisk ohälsa.
  (HSN 2018-1173, avtalsnummer 7533)

Vuxna, 18 år och äldre

Prima psykiatri AB

 • öppen- och sluten vård samt dygnet-runt-öppen akutmottagning. Sluten vård ges enligt HSL, öppenvård även enligt LPT. Verksamheter finns i Nacka kommun, Södermalm i Stockholm stad.
  (HSN 2018–0830, avtalsnummer 11716)

Vårdgivare med geografiskt områdesansvar

Vårdgivaren ska ge konsultationer gentemot vårdgrannar inom sitt geografiska område samt kunna göra vårdintygsbedömningar av personer som vistas i området. Det geografiska områdesansvaret begränsar inte vårdens skyldigheter när det gäller patientens fria val enligt landstingets valfrihetsregler.

Vuxna, 18 år och äldre

Beroendecentrum Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde, SLL

 • öppen- och sluten vård samt dygnet-runt-öppen akutmottagning. Vård ges enligt HSL och LPT. Områdesansvaret omfattar hela länet, exklusive Nacka och Värmdö, stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck och Södermalm.

  Sprututbytesverksamhet i öppenvård utifrån målet att minska smittspridning och att motivera till vård och behandling av narkotikamissbruket. Målgrupp är personer 20 år och äldre som injicerar narkotika. (f d HSN 1303-0275)

  RPÖV - öppen rättspsykiatrisk- och beroendevård för personer med missbruk och/eller psykisk sjuklighet/störning i kombination med våldsproblematik, samordnat och samlokaliserat med Beroendecentrum Stockholm och Kriminalvårdens frivård. Målgruppen är 18 år och äldre, och nya patienter, tas emot efter remiss från specialiserad beroendevård, psykiatriska specialistvård och från kriminalvården. (f d HSN 1012-1318)
  (HSN 2018–1173 avtalsnummer 7533)

Rapportera

Rapporteringsanvisningar - beroendevård, specialiserad

Rapporteringsanvisning för vårdkontakter inom Beroendevård, specialiserad i Region Stockholm. Gäller för Prima Psykiatri (11716), modell 209. Anvisningar för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2019.

Rapporteringsanvisningar - psykiatrisk öppenvård, SLSO

Rapporteringsanvisning för vårdkontakter inom avtal för Psykiatrisk öppenvård, SLSO i Region Stockholm. Gäller för BUP Stockholm (7626), Stockholms Centrum för ätstörning (6686), Beroendecentrum Stockholm (7533), NSP (7499), PCS (7441), PSV (7440), PSP (7500), PNV (7509), RPV (9078) och Rättspsykiatri vård Stockholm (9078), modell 207. Gäller från 1 januari 2019.

Kontakt

För utlämnande av handling hänvisas till registrator med angivande av diarienummer (HSN xxxx-xxx)

Registrator Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 6909 102 39 Stockholm

Övriga ärenden hänvisas till Psykiatrienhetens funktionsbrevlåda

Enheten för psykiatri

Relaterad information

Remissrutin

Neuropsykiatriska utredningar, remissrutin

Rutiner inom Region Stockholm vid remittering till vårdgivare som tillhandahåller neuropsykiatrisk eller kognitiv utredning som fristående vårdtjänst. Gäller från 1 januari 2019. Frågor ställs till eva.bohlin@sll.se

Remittering

Remissregler

Regler för remittering gällande vårdansvar, tidsgränser, egenanmälan och vad du ska informera patienten om när en remiss skrivs.

Patientens fria val

Patienter har möjlighet att välja utförare av öppenvård. Inom Stockholmsregionens ska patientens önskemål beaktas vid önskemål om var slutenvård eller tvångsvård ska ges enligt valfrihetsregeln inom psykiatrisk specialistvård.

Ansvarsfördelning, primärvård och specialistpsykiatrin vid psykisk ohälsa

Regionala vårdprogram

Kvalitetsregister

Samverkan mellan kommuner och Region Stockholm

Patientinflytande

Inflytande

Inspirationsskrift från Regionala samrådet för psykiatri och beroendefrågor i Stockholms län.

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinatorns stöd och samordning fungerar också som en resurs för läkaren och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

Avtalsinformation, andra vårdområden rörande psykiatrisk specialistvård