Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Habiliteringsverksamheten i Stockholms län bedrivs till största del i öppenvård av Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, på lokala habiliteringscenter, samt på länsövergripande specialinriktade mottagningar.

Det finns även ett antal habiliteringsverksamheter i öppenvård knutna till de olika sjukhusen i Stockholm, samt några upphandlade verksamheter och vårdval.

Läs mer om de olika uppdragen under respektive rubriker nedan.

Vad är habilitering?

Habilitering innebär insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga, samt skapar goda villkor för ett självständigt liv, och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Habilitering står för tidiga, samordnade och allsidiga insatser från olika kompetensområden och verksamheter. Insatserna kan vara av arbetslivsinriktad, medicinsk, pedagogisk, psykologisk, social och teknisk art, och kombineras utifrån den enskildes behov, förutsättningar och intressen.

Det handlar om målinriktade insatser som förutsätter att den enskildes möjligheter till inflytande vid planering, genomförande och uppföljning beaktas och säkras. Insatserna fortsätter så länge individens behov kvarstår.

Habilitering i öppenvård - Habilitering & Hälsa

Habiliterande öppenvårdsinsatser till personer i alla åldrar med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, exempelvis diagnos inom autismspektrum, intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning.

Insatser i form av utredning, råd, stöd och behandling på mottagning, vid hembesök eller i patientens närmiljö. Insatserna ges av till exempel arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, kurator, psykolog eller specialpedagog.

Målgrupp- och uppdragsbeskrivning, rapportering, uppföljning och vårdgivare som har avtal med Region Stockholm, kontakt. Avtalet är ett länsövergripande vårdavtal.

Habiliteringsläkaren

Uppdragsbeskrivning och kontakt. Habiliteringsläkaren är en del av uppdraget för Habilitering & Hälsa, SLSO. Uppdraget är att stärka den medicinska vården för vuxna personer med funktionsnedsättning i Stockholms län.

Barnhabilitering och neuropsykiatriska utredningar

Vårduppdraget omfattar utredning, diagnostik och behandling av neurologisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning. Vårdgivaren ska även bistå med läkarkonsultation och läkarmedverkan.

Handledning för intensivträning av förskolebarn med ASD

Avtalet upphörde 31 december 2020.
Uppdraget är överfört till Habilitering & Hälsa

Habiliteringsteam för vuxna

Läkarledd habilitering för vuxna med rörelsenedsättning och/eller intellektuell funktionsnedsättning lokaliserat vid Huddinge sjukhus.

Insatser i form av läkarledd teambaserad habilitering för vuxna med medfödd eller tidigt förvärvad rörelsenedsättning och/eller intellektuell funktionsnedsättning.

Uppdraget innefattar medicinska habiliteringsinsatser till patienten och dennes nätverk i form av bedömning, behandling, råd, stöd, kunskapsöverföring, konsultation och hjälpmedel, och avser insatser som målgruppen inte får tillgodosedda från ordinarie vårdgivare.

Läkarledd habilitering för vuxna med rörelsenedsättning och/eller intellektuell funktionsnedsättning lokaliserat vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.

Hörselhabilitering för barn

Målgrupp är barn och ungdomar med hörselnedsättning och dövhet samt barn och ungdomar med svår tinnitus och deras familjer.

Uppdraget innefattar audiologisk, medicinsk, pedagogisk, teknisk och psykosocial habiliterande verksamhet för målgruppen. Insatser ges på mottagning, vid hembesök, eller besök barnets närmiljö, och syftar till att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling.

Intensivträning för personer med rörelsenedsättning

Målgruppen är personer med varaktig rörelsenedsättning på grund av

  • medfödd rörelsenedsättning
  • rörelsenedsättning förvärvad innan 18 års ålder
  • förvärvad hjärnskada.

Patienter som drabbats av stroke i vuxen ålder undantas från målgruppen.

Patienterna kan även ha andra funktionsnedsättningar som till exempel epilepsi, språk-, perceptions- och eller koncentrationsstörningar samt intellektuell funktionsnedsättning. Patienterna förutsätts ha med sig en följeslagare (närstående eller personlig assistent) som bistår patienten i träningen.

Uppdraget består av att erbjuda intensiv träning i grupp som syftar till bibehållen eller förbättrad funktion och förmåga och därmed förbättrat hälsotillstånd, ökad livskvalitet och en bättre fungerande vardag för patienten. Individuell träning erbjuds vid behov.

Gäller intensiv träning i grupp för personer med varaktig rörelsenedsättning. Ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

Läkarledd habilitering/neuropediatrik

Uppdragets målgrupp är barn och ungdomar 0-18 år med neurologisk sjukdom, utvecklingsavvikelser och/eller funktionsnedsättning.

I uppdraget ingår också information till föräldrar/närstående samt information och konsultation till personal i barnets närmiljö.

Psykosociala habiliteringsinsatser

Psykosocial habilitering i form av råd, stöd, behandling och kunskapsförmedling till vuxna med medfödd eller tidigt förvärvad rörelsenedsättning, eller stor funktionsnedsättning på grund av neurologisk sjukdom, reumatologisk sjukdom eller förvärvad hjärnskada efter yttre våld.

Insatserna ges till patienten och dennes nätverk på mottagning eller i hemmet under begränsad tid som ett komplement till annan habilitering.

Stöd till familjer med barn med grav funktionsnedsättning

Vårduppdraget omfattar individuellt och gruppbaserat stöd för att underlätta vardagslivets svårigheter för barn, unga vuxna och föräldrar i familjer med barn med grav funktionsnedsättning. Vårduppdraget omfattar att utbilda och informera om vad ett liv med kronisk sjukdom innebär.

VUB-team

Insatser i form av utredning, stöd och behandling för vuxna och ungdomar (från 12 års ålder) med intellektuell funktionsnedsättning och svåra beteendeproblem (VUB), som inte får sina behov tillgodosedda inom primärvården, allmänpsykiatrin eller habiliteringen. Insatserna ges av ett psykiatriskt habiliteringsteam.

Insatserna riktas till patienten och/eller till personer i patientens nätverk.

Kontakt för vårdgivare

Vårdgivare som har ett avtal vänder sig direkt till utsedd avtalshandläggare.

Allmänna frågor hänvisas till funktionsbrevlådan här nedan.

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Funktionsbrevlåda för allmänna frågor.

  • Uppdaterad: 6 november 2020

  • Faktagranskad: 8 november 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Petra Eriksson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen