Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Uppdraget omfattar specialiserad vård i öppenvård, inom specialiteten kardiologi. Det omfattar utredning, diagnostik, behandling och uppföljning samt sekundärprevention av patienter med kardiologiska sjukdomstillstånd, vilket varken kräver akutsjukhusens mottagningsresurser eller kan utföras av primärvården. I uppdraget ingår även konsultationsinsatser. LEON-principen (Lägsta Effektiva Omhändertagande Nivå) är vägledande.

Uppdraget omfattar följande fyra delar:

  1. Utredning vid misstanke om hjärtsjukdom samt vid behov initiering och uppföljning av behandling.
  2. Uppföljning och behandling av kronisk hjärtsjukdom i behov av kardiologisk specialistkunskap.
  3. Säkerställande av sekundärpreventiva insatser.
  4. Konsultation till husläkarverksamhet.

Målgruppen omfattar personer 18 år eller äldre i enlighet med beskrivning av Uppdraget, punkt 1.4.

Avtalsbilagor

Specifik uppdragsbeskrivning, ersättningsvillkor och årlig uppföljning.

Vårdgivare med avtal

Rapportering

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 april 2018. Uppdaterad 29 maj 2019.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Kontakt för vårdgivare

Barbro Andersson|Handläggare

Enheten Sjukhus och LOU-avtal, Somatisk specialistvård

 

 

  • Uppdaterad: 4 april 2022

  • Faktagranskad: 4 april 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Barbro Andersson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen