Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Omskärelse av pojkar utan medicinsk indikation förekommer bland annat av kulturella eller rituella skäl. Ingreppet regleras i lag (2001:499) om omskärelse av pojkar (OmskL). Av lagen framgår att omskärelse endast får utföras av legitimerad läkare eller av den som har särskilt tillstånd att utföra omskärelse av pojkar.

Eftersom omskärelse är ett kvalificerat kirurgiskt ingrepp är det viktigt att åtgärden utförs under förhållanden som garanterar hög medicinsk säkerhet. Region Stockholm har därför valt att, i enlighet med Sveriges kommuner och regioner, SKR:s rekommendationer, erbjuda omskärelse av pojkar på icke-medicinska grunder.

Uppdraget omfattar specialiserad öppenvård inom specialiteten barnkirurgi. Det omfattar behandling och uppföljning av pojkar som genomgår omskärelse av icke-medicinska skäl.
Målgruppen är pojkar upp till 18 år som själva, eller vars vårdnadshavare, önskar omskärelse av icke-medicinska skäl.

Avtalsbilagor

Specifik uppdragsbeskrivning, ersättningsvillkor och årlig uppföljning.

Vårdgivare med avtal

Ersätta och rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 april 2018.

Rapporteringsanvisning

Uppföljningsplan

Kontakt för vårdgivare

Barbro Andersson|Handläggare

Enheten Sjukhus och LOU-avtal, Somatisk specialistvård

  • Uppdaterad: 4 april 2022

  • Faktagranskad: 4 april 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Barbro Andersson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen